หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 6 (02/09/2013)
ที่ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี นางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 6” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและสร้างวัฒนธรรมที่ดีในวิถีชีวิตสังคมแบบไทยๆ จัดขึ้นโดย เครือข่ายวัฒนธรรมระดับอำเภอ อำเภอเมืองลพบุรี(ภาคชุมชน) ร่วมกับผู้ผลิตรายการเคเบิลทีวีจังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมขบเคี้ยวแก่เด็กนักเรียน ซึ่งการไปเลี้ยงอาหารให้กับเด็กในครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับเด็กๆ เป็นอย่างมาก
เปิดแล้วงาน “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเมืองตำนาน ครั้งที่ 3 ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท” (02/09/2013)
ที่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเมืองตำนาน ครั้งที่ 3”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเสนอขายสินค้า OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ และเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้มากขึ้น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งต่อไป ที่จังหวัดลพบุรี (30/08/2013)
ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมและฟังบรรยายการสรุปการเสนอของบประมาณ โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ได้แก่จังหวัด ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2556 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เข้าร่วมประชุม
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลบ้านทราย (27/08/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลบ้านทราย ที่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลบ้านทราย ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์กับพื้นที่จังหวัดลพบุรี และข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนและของท้องถิ่น ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงดำรงอยู่ผ่าน ลูกหลานรุ่นต่อๆมา
จังหวัดลพบุรี จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี2556 (26/08/2013)
จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ประจำปี 2556 มีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยมีสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดลพบุรีส่งผลงานของเยาวชนเข้าร่วมประกวด ที่ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และได้รับเกียรติจากนายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการประกวดฯในครั้งนี้
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2556 (22/08/2013)
ที่ วัดหินปักใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับความรู้เรื่องสิทธิและเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันจัดขึ้น
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร (22/08/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ณ วัดหินปักใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทยในพื้นที่ห่างไกลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย ถวายไท้พ่อหลวงของปวงชน (15/08/2013)
ดร.ประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 310 แปลง ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย ถวายไท้พ่อหลวงของปวงชน ที่หอประชุมอำเภอ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา (13/08/2013)
ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 82 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
จ.ลพบุรีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 (13/08/2013)
ที่วัดหัวช้าง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จ.ลพบุรีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวีดลพบุรี) รุ่นที่1 (13/08/2013)
ที่โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี ภายในบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี)รุ่นที่1 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภูมิพลังแผ่นดิน” พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการฯโดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กล่าวสัมโมทนียกถา
ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “ไพรีพินาศ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ที่จังหวัดลพบุรี (09/08/2013)
น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระเทพสารเวที ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป “ไพรีพินาศ”เพื่อเป็นสังฆราชานุสรณ์ และมหาราชานุสรณ์ ในโอกาสมหามงคล ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปิณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 100 พระชันษา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข รู้รักสามัคคีของปวงประชาราษฏร์
: จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (09/08/2013)
ที่ เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวอาศิรวาท จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำหน่วยแพทย์เคลื่อนศูนย์โรคหัวใจสิรินธร จัดโครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหาร และประชาชน เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี ที่ จังหวัดลพบุรี (08/08/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหารและประชาชน ครั้งที่ 5 “เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา มหาราชินี” โดยมี พล.ท.นพดล เพ็ญกิตติ ผู้อำนวยการศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้ายโรคหัวใจ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ร่วมกับ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในฐานะหน่วยแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ออกให้บริการทาง การแพทย์ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพหัวใจของทหาร และประชาชนทุกกลุ่มอายุในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี จัดกิจกรรม ครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้า ถวายในหลวง พระราชินี เพื่อเป็นการสนองนโยบายกองทัพบก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม (08/08/2013)
พลโท ภาณุวิชญ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานนำคณะแพทย์ พยาบาล กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ จากพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี กว่า 500 คน ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความจงรักภัคดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้ง เปิดโครงการ “ครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ทั้ง 2 พระองค์ เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช และ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเป็นการสนองนโยบายกองทัพบก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคม
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำพสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือไทย จากโรงฆ่าสัตว์ 49 ตัว เพื่อมอบให้แก่เกษตรกร ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมิ่งมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (07/08/2013)
พลโท นรินทร์ ลักขณา เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานนำเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จากพื้นที่ชุมชนรอบค่ายพหลโยธิน จ. ลพบุรี กว่า 1,000 คน เข้าร่วมประกอบพิธีไถ่ชีวิต กระบือไทย จากโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 49 ตัว ซึ่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกรไทย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อใช้ทำการเกษตร ตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้ คนไทยทุกภาคของประเทศ ได้ร่วมกันอนุรักษ์กระบือไทยมิให้สูญพันธุ์ และรักษาเอกลักษณ์วิถีชีวิตของชาวนาไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” (06/08/2013)
วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปรินายก ทรงเจริญพระชันษา ครบ 100 ปี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมในโครงการฯ จำนวน 268 คนและคณะครูอาจารย์รวมทั้งผู้บริหารวิทยาลัย จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 284 คน โดยใช้หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามหลักสูตรสติปัฏฐานสูตร ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่วัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
พิธีรับมอบที่ดินเพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี (05/08/2013)
ที่ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี พระคุณเจ้าพระครูอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบที่ดิน เพื่อจัดทำแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และดร.สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางสติปัญญา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กพิการ มีหัวหน้าส่วนราชการ สโมสรไลออนส์ สโมสรโรตารี่ ประชาชน เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (04/08/2013)
วันนี้(4 สิงหาคม 2556) เวลา08.30 น. ที่ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ระดับจังหวัด โดยมีพระสงฆ์ ครู นักเรียน ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครู นักเรียน ร่วมคิด ร่วมทำและนำเสนอประสบการณ์ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางศาสนา สนองนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ที่มุ้งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและน้อมนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
จังหวัดลพบุรีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 1 ตำบล 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (03/08/2013)
ที่ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายคันชล ผ่องใส นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ 1 ตำบล 1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอหนองม่วง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ ไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>