หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับราคาจำนำข้าวเปลือก พร้อมเน้นเกษตรโซนนิ่งเพิ่มรายได้และคุณภาพสินค้าเกษตร (20/06/2013)
น.ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับลดราคารับจำนำข้าวเปลือก จากราคาตันละ 15,000 บาท เป็นราคาตันละ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป พร้อมเน้นเกษตรโซนนิ่ง เพิ่มรายได้และคุณภาพสินค้าเกษตร ขณะเดียวกัน ได้จำกัดวงเงินรับจำนำข้าวของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน จากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงิน เป็นไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาท ต่อปี โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ที่จังหวัดลพบุรี (20/06/2013)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง ผลการดำเนินงานโครงการแก้มลิงหนองสมอใส ตำบลบางคู้ และตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (18 มิถุนายน 2556)...
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีทำพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็นเพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี (19/06/2013)
ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักร่มเย็น เพื่อใช้เป็นหอพักนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9 ล้านบาท เป็นตึกอาคาร 3 ชั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1ล้านบาท และจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบอีก 8 ล้านบาท
ศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรี เปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี2556 (19/06/2013)
ที่หน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรีและศาลแขวงจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายพิชัยวัฒน์ อุตะเดช อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์” ประจำปี 2556 โดยมี นายสมชาติ เลิศลิขิตวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลพบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว และท่านคณะผู้พิพากษา เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยระงับข้อพิพาททางเลือก อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในสังคม ก่อให้เกิดความปองดองและสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี และมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
: เริ่มแล้วงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556 (19/06/2013)
ที่หน้าว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556” จังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535 ซึ่งการจัดงานกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ประจำปี2556 ในครั้งนี้ เป็นปีที่ 22 เริ่มงานวานนี้(18 มิถุนายน) ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี
ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมงานวันการบินทหารบก ครบรอบ 61ปี ประจำปี 2556 และร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการต้นไม้ของพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดลพบุรี (14/06/2013)
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรกรรมเจ้าหน้าที่การบินทหารบก เนื่องในวันการบินทหารบก ครบรอบ 61 ปี ประจำปี 2556 ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก จังหวัดลพบุรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดการสัมมนาวิชาการ และวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ที่ จังหวัดลพบุรี (14/06/2013)
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานสัมมนาทางวิชาการและวิพากษ์ ในหัวข้อ “ ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงพื้นที่กับการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ” กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
โครงการหัวใจสัญจร เพื่อทหารและประชาชน ครั้งที่ 5 “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล” (13/06/2013)
ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ฟังบรรยายการสรุปการจัดกิจกรรม”เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 75 ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดล”จากพันเอกนายแแพทย์เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎ และประธานโครงการหัวใจสัญจรพร้อมคณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (09/06/2013)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
จังหวัดลพบุรีแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556” (07/06/2013)
ที่สวนกระท้อนคุณทองดี ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่22 ประจำปี 2556”
การจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 (04/06/2013)
ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านหมี่ นายธานี มาลีหอม นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยได้รณรงค์ให้ผู้นำชุมชนแต่งกายด้วยผ้ามัดหมี่ ซึ่งผลิตโดยชาวบ้านไทยพวน ๘ ตำบลในอำเภอบ้านหมี่ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีลวดลายสวยงามและเป็นที่ต้องการของตลาดสินค้าไทยนายอำเภอบ้านหมี่ได้แจ้งว่า และเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะการทอผ้ามัดหมี่ จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่จึงได้กำหนดจัดงาน ของดีบ้านหมี่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556
จังหวัดลพบุรีเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด “เพนียด 1” (04/06/2013)
น.นายพิเชษฐ ไพบูลศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด" เพนียด 1 " ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง โดยมี ผบก.ภจ.ว.ลบ. ผอ.ปปส.ภาค1 ผบก.ตชด.ภาค1 หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ทั้งนี้ จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง ถือเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชม ร้านโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่จังหวัดลพบุรี (03/06/2013)
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ที่ร้านท่าโขลงเซ็นเตอร์ ร้านบูรณ์ธนาโชติ ร้านคลองเม่ามินิมาร์ท และร้านอภิชาตมินิมาร์ท ในอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทั้งสี่ร้านเป็นร้านค้าส่งที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ากับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย และสมาชิกค้าปลีกเครือข่ายจำนวนมาก ถือเป็นร้านค้าต้นแบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (26/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพระพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มีพระเมตตา กรุณาต่อเวไนยสัตว์อย่างหาที่สุดมิได้
รวมพลัง Mini NPD สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดลพบุรี (26/05/2013)
ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง Mini NPD (Mini No Place for Drug) สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดลพบุรี” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ชุมชน อาสาสมัครเครือข่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา (26/05/2013)
ลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
ประชาชนแห่ร่วมงาน “ประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร"วัดไลย์ จำนวนมาก (23/05/2013)
ที่ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร ซึ่งทางวัดไลย์จัดขึ้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง ถือปฏิบัติกันมาช้านาน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี นำกลุ่มพลังมวลชน กว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง ตามโครงการ “ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน ” (22/05/2013)
นาย พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันเป็นประธาน นำกำลังพล พร้อมด้วย กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กว่า 10 องค์กร รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกัน ปลูกต้นไม้ จัดสร้างฝายชะลอน้ำ และจัดทำโปร่งอาหารช้าง เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า
อัญเชิญพระศรีอาริย์จากวัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง มาประดิษฐานที่สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้านมัสการและปิดทอง (22/05/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระศรีอาริย์ โดยขบวนชักพระเริ่มในเวลา 16.00 น.นำขบวนชักพระศรีอาริย์ไปประดิษฐาน ยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยมีกลองยาวแห่นำขบวนชักพระศรีอาริย์ ไปตามถนนนารายณ์มหาราช จากวงเวียนเทพสตรี ผ่านสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี แล้วเข้าไปยังสนามกีฬาพระราเมศวร โดยประดิษฐานภายในสนามฟุตบอล
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (21/05/2013)
ที่ วัดหนองรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2556 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>