หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เหล่าพสกนิกรชาวลพบุรีพร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (20/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระวิหารวัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดลพบุรี (19/03/2013)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที 3 หลักสูตรส่งทางอากาศ ฯ ณ พื้นที่การฝึกโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 (18/03/2013)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2556 วาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย เรื่องเพื่อทราบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่องพิจารณา การออกตรวจการโฆษณาสินค้า ฉลากสินค้า การตรวจสอบสัญญาการขายตรงและตลาดแบบขายตรงของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี 2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่จะถึงนี้
จังหวัดลพบุรีทำพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 (18/03/2013)
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี แด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556 ที่ ศาลากลางจังวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี รณรงค์ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันประหยัดพลังงาน (14/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 เห็นชอบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยกำหนดเป้าหมายมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10 % นั้น เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน จังหวัดลพบุรี จึงขอให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจช่วยกันประหยัดพลังงานโดยให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. ทั้งการปรับอุณหภูมิในสถานที่ทำงานให้อยู่ที่ 25-26 องศาเซลเซียส และปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงบ่ายเป็นเวลา 1 ชั่วโมง รวมถึงให้ทุกหน่วยงานปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารชมนิทรรศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตประเทศ THAILAND 2020 (13/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์สิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เข้าชมนิทรรศการและการสัมมนาแผนการลงทุนพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เข้าชมนิทรรศการและการสัมมานโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน เกี่ยวกับแผนการลงทุนโครงการพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2563
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ (12/03/2013)
นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจที่ 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆภายใต้ประเด็นนโยบายที่สำคัญ
พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี (11/03/2013)
พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เกียรติร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลครั้งนี้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (08/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย (06/03/2013)
นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือครอบครัว นางเชื้อ สงวนวงษ์ อายุ 78 ปี เจ้าของบ้านเลขที่ 37 หมู่ 5 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นบ้านที่ถูกไฟไหม้
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบถุงเท้านักเรียนในโครงการ “ถุงเท้าคู่ใหม่ให้น้องไปเรียน” (06/03/2013)
นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบถุงเท้านักเรียนตามโครงการ "ถุงเท้าคู่ใหม่ให้น้องไปเรียน" และมีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้จำนวน 5 ทุน ที่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวพร้อมใจกันทำบุญเนื่องในวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี (06/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรีทุกแขนงทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์กว่า 50 คน ร่วมกันทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่ได้เสียชีวิตไปแล้วในอดีต
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในอีก2ปีข้างหน้า (04/03/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยการพัฒนาศักยภาพของสินค้า การบริการของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) (01/03/2013)
นายพิเชษไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
งานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี2556 (26/02/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงค์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย และเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2556 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชากันอย่างพร้อมเพรียง (26/02/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 ณ วัดเสาธงทองพระอารามหลวง ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรบพิเศษ ประจำปี 2556 เพื่อระลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของทหารนักรบพิเศษ ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (22/02/2013)
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องใน วันรบพิเศษ ประจำปี 2556 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
ลพบุรี-เปิดฉากแล้วยิ่งใหญ่ตระการตา งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ชมฟรี 8 วัน 8 คืน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพระมหากษัตริย์ไทย (16/02/2013)
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 22 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2556 ที่ จังหวัดลพบุรี ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว อย่างเป็นทางการ ณ ภายในโบราณสถาน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555 (30/01/2013)
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555
ผบ.นสศ. นำทหารหน่วยรบพิเศษ ร่วมประกอบพิธี บำเพ็ญกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมรภูมิต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ของการก่อตั้งหน่วย ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี (25/01/2013)
พลโท ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนกำลังพลหน่วยรบพิเศษ จากกองทัพภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่วีระชนผู้กล้า กำลังพลหน่วยรบพิเศษที่ได้เสียชีวิต เพื่อปกป้องประเทศชาติมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>