หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
กระทรวงแรงงานเน้นย้ำให้สถานประกอบการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (08/11/2017)
แหล่งข่าวจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยนายจ้างและลูกจ้าง ขอให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ และลูกจ้าง รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป นายจ้างต้องจัด ให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
อ่าน 18 ครั้ง
กระทรวงยุติธรรม เฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติด ผ่านพัสดุภัณฑ์ (08/11/2017)
แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนการลักลอบขนส่งยาเสพติด ผ่านผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ยาเสพติดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมลงนาม ”บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการขนส่ง” กับกรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เตรียมความพร้อม และเตรียมการป้องกันมิให้สถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
อ่าน 16 ครั้ง
ข้อความประชาสัมพันธ์ (08/11/2017)
สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่าง ๆ
อ่าน 13 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก เข้มงวดการใช้รถป้ายแดง กำหนดระยะเวลา3เดือน(ตั้งแต่1ต.ค.-31ธ.ค. 60) (08/11/2017)
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 พบรถป้ายแดงไม่จดทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันรับรถปรับทันทีในอัตราเบื้องต้น พร้อมเตรียม ดีเดย์ 1 มกราคม 2561 เข้มมาตรการรถป้ายแดงต้องจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันรับรถ
อ่าน 16 ครั้ง
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ประกาศผลคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 (08/11/2017)
นางสาวมาลัย สุจิภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยในคำขวัญต้องมีชื่อจังหวัดลพบุรีหรือคำว่า "ละโว้" และมีคำภาษาอังกฤษคู่กันด้วย เพื่อให้ สำนักงาน ป.ป.ช.นำผลการประกวดคำขวัญต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชนะเลิศแต่ละจังหวัดไปผลิตบนผืนผ้าสีขาวและนำมาเย็บต่อกันทั้ง 76 จังหวัด สำหรับใช้ในการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2560
อ่าน 38 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการของอำเภอเมืองลพบุรี (07/11/2017)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ของตำบลต่างๆ ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
อ่าน 15 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดเวทีสมัชชาสุขภาพภายใต้แนวคิด "คนลพบุรีไม่ทอดทิ้งกัน" (07/11/2017)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี นายสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี โดยมีจิตอาสาภาคประชาชนกว่า 180 คนเข้าร่วมประชุม สำหรับสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรี เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีเป้าหมายและทิศทางที่จะนำไปสู่การมีสุขภาวะ ของคนและสังคม เป็นกลไกเชื่อมประสานให้ภาคส่วนต่างๆในสังคมเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมานฉันน์ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพร่วมกัน โดยมีร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 4 ระเบียบวาระ
อ่าน 14 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดงานประเพณีลอยกระทง “ย้อนยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม”อย่างยิ่งใหญ่ (07/11/2017)
ค่ำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง "ย้อนยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม" ณ วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนจำนวนมากพากันแต่งกายย้อนยุคสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม เข้าร่วมในขบวนแห่และเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 22 ครั้ง
สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (07/11/2017)
ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงทราบถึงความเดือดร้อนที่ราษฎรได้รับจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นำชุดธารน้ำใจพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม มามอบให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในอำเภอบ้านหมี่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 จำนวน 2,906 ชุด ในพื้นที่ตำบลหนองกระเบียน ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านทราย และตำบลหนองทรายขาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (16/08/2017)
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ข้าราชการและประชาชนชาวลพบุรี ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (04/08/2017)
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ข้าราชการสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการและประชาชน
อ่าน 78 ครั้ง
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว จังหวัดลพบุรี "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง"ประจำปี 2560 (04/08/2017)
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสีขาว "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี เยาวชนลพบุรีโตไปไม่โกง" ประจำปี 2560 โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น
อ่าน 108 ครั้ง
กองพลทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "เข้าพรรษา เข้าวัง(นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (03/08/2017)
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น ที่พระที่นั่งสุธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ “เข้าพรรษา เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี" ประจำปี 2560 โดยมี นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พลตรีธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยกำลังพลของกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม จังหวัดลพบุรี และพุทศาสนิกชนชาวลพบุรี ได้เข้าร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาบำรุง ปิยาจาโร วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 86 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนจิตอาสา ร่วมใจเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อปลูกรอบศาลากลางถวายเป็นพระราชกุศล (03/08/2017)
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี(หลังเก่า) นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันเพาะต้นกล้าดอกดาวเรือง จำนวน 200 ต้น เพื่อนำไปปลูกประดับรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ต้นดาวเรืองออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อ่าน 71 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เร่งดูแลสุขภาพสัตว์ของอำเภอลำสนธิที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก (01/08/2017)
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวกับผู้สื่อข่าวถึงกรณีเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอลำสนธิ ว่า จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรเมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา พื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์เสียหายหลายตำบล โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลหนองรี ทำให้ โคนม โคเนื้อ สุกร แพะ และสัตว์ปีก จำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ ซึ่งจากการช่วยเหลือเบื้องต้น ตั้งแต่น้ำเริ่มเข้าพื้นที่อำเภอลำสนธิ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และกำลังทหาร ได้ช่วยเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ประสบภัยมาอยู่ในพื้นที่สูง โดยสามารถช่วยเหลือได้เป็นจำนวนมาก แต่มีลูกสัตว์บางส่วนที่ถูกน้ำพัดพาไป ซึ่งทางราชการจะเยียวยาต่อไป
อ่าน 65 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมผู้บังคับการกองบิน 2 หารือหาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม อ.ชัยบาดาล พร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจสอบเส้นทางน้ำ (01/08/2017)
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคำ ผู้บังคับการกองบิน 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ กำลังพลของกองบิน 2 ลพบุรี ที่ได้เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ต.หนองยายโต๊ะ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย โดยได้ร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟู และรับฟังบรรยายสรุปพื้นที่เสียหายของโรงเรียน โดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ
อ่าน 62 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหญ้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยใน จ.ลพบุรี (01/08/2017)
ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้รับพระบรมราชานุญาตจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ดำเนินการแจกจ่ายหญ้าพระราชทานช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดที่ประสบอุกภัย โดยในวันนี้ (1 สิงหาคม 2560) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณด่านกักกันสัตว์ลพบุรี เลขที่ 77 หมู่ 10 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบหญ้าพระราชทาน และปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำสนธิ
อ่าน 61 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเตรียมเปิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่อุโมงค์รถไฟเขาพังเหย ต.หนองรี อ.ลำสนธิ (21/07/2017)
วันนี้ (๒๑ ก.ค.๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอลำสนธิ ผู้บริหารรถไฟระดับพื้นที่ และสื่อมวลชน ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมเปิดแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ที่ อุโมงค์รถไฟเขาพังเหย ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะ ได้นั่งรถรางเข้าอุโมงค์รถไฟเขาพังเหย สักการะศาลเจ้าพ่อทองสุข และเดินลอดอุโมงค์รถไฟเขาพังเหย พร้อมทั้งชมทิวทัศน์ของอำเภอลำสนธิบนสันเขาพังเหยด้วย
อ่าน 66 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนลำสนธิวิทยา (21/07/2017)
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนลำสนธิวิทยา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ตลอดจนนำความรู้แนวคิด สร้างเป็นเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (20/07/2017)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน
อ่าน 66 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>