หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชน ปี2560 (09/06/2017)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
อ่าน 53 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (09/06/2017)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วัดวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
อ่าน 50 ครั้ง
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี บูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" (09/06/2017)
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วย ร.อ.ภานุชัย พรมมินทร์ ทหารชุดรักษาความสงบที่1 ส่วนที่1 ร.31พัน2รอ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมหาโพธิ กำลังพลทหารจากกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ และประชาชนบ้านกระดานเลื่อน หมู่ที่ 5 ต.มหาโพธิ ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา ปี60" ณ คลองหลังวัดกระดานเลื่อน ม.5 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โดยผักตบชวาที่ได้ มีจำนวน 30 ตัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน
อ่าน 58 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ย้ำไม่ชี้แนะใดๆ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (09/06/2017)
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจาก 11 อำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
อ่าน 80 ครั้ง
สนง.พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เน้นผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า (07/06/2017)
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอัมพล มงคลอินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ออกสุ่มตรวจ ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามร้านค้าปลีกต่างๆในเขตตัวเมืองลพบุรี เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ทั้งให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า พร้อมทั้งสำรวจความต้องการทั้งจำนวนและปริมาณของประชาชน
อ่าน 60 ครั้ง
ธรรมาภิบาลลพบุรี ประชุมกรรมการบริหารและที่ปรึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานหลังจากที่ได้มีมติเชิญที่ปรึกษาเข้าร่วมอีก 3 ฝ่าย (07/06/2017)
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2560 พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ได้เชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี(กธจ.ลพบุรี) และที่ปรึกษา 3 ฝ่าย ทั้งด้านวิชาการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านกฎหมาย เพื่อประชุมครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 62 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (30/05/2017)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดลพบุรี ร่วมรับฟังการติดตามโครงการดังกล่าว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
อ่าน 45 ครั้ง
พระพรหมเสนาบดี เป็นประธานเปิดโครงการตรวจติดตามและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ"ของจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 (30/05/2017)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่วัดกัทลีพนาราม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจติดตามและจัดนิทรรศการแสดงผลงาน "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ" ของจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560 โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
อ่าน 77 ครั้ง
จ.ลพบุรี บูรณาการฝ่ายความมั่งคง ทหาร ตำรวจ งานป้องกัน ลงพื้นที่ แจ้งเตือน เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง แจกเอกสารในการสังเกต วัตถุต้องสงสัย ตรวจสอบกล้อง CCTV อุปกรณ์ส่องสว่าง อุปกรณ์ดับเพลิง ของแต่ละห้าง (25/05/2017)
บ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองลพบุรี บูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานฝ่ายมันคงจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลพบุรี กำลัง จนท.ตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี และ จนท.ทหาร ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 13 กว่า 20 นาย ร่วมกันลงพื้นที่ ให้คำแนะนำพร้อม ขอความร่วมมือกับ สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า จุดบริการพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาทำกิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศูนย์การค้าแม็กโค และ ศูนย์ร่วมวัสดุก่อสร้าง ไทยวัสดุ
อ่าน 61 ครั้ง
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (25/05/2017)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว "เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด ข้าวถุงประชารัฐลพบุรี "ข้าวคนลพบุรี เพื่อคนลพบุรี โดยคนลพบุรี" พร้อมด้วย นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือเบทาโกร นายสุเชาว์ วงศ์แสง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดลพบุรี และนายธวัชชัย เศรษฐจินดา ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลพบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวฯ
อ่าน 76 ครั้ง
พสกนิกรชาวลพบุรีร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (24/05/2017)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (เวลา 18.00 น.) ที่วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อ.เมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี พร้อมด้วย ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนชาว จ.ลพบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีพระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 67 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560 (24/05/2017)
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 16.00 น. ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560” ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535
อ่าน 187 ครั้ง
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี สานฝันผู้ด้อยโอกาส มอบบ้านโครงการสร้างบ้านประชารัฐถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (23/05/2017)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่บ้านเลขที่ 40 หมู่ 11 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการสร้างบ้านประชารัฐให้กับผู้ด้อยโอกาสอำเภอโคกเจริญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยอำเภอโคกเจริญและส่วนราชการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอโคกเจริญ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ภายใต้นโยบายของกรมการปกครองในการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”พบว่ามีผู้ที่มีความยากลำบากเรื่องที่อยู่อาศัยและครอบครัวมีฐานะยากจนในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ จำนวน 4 ราย
อ่าน 70 ครั้ง
เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลางผนึกกำลังจัดงานมหกรรมสร้างสุขภาคกลาง ปี2560 “70 ความดี สานสามัคคี ทำดีตามรอยเท้าพ่อ” (22/05/2017)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.40 น. นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างสุขภาคกลาง ปี 2560 “70 ปี ความดี สานสามัคคี ทำความดีตามรอยเท้าพ่อ” ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 บิ๊กซีซุปเปอร์-เซนเตอร์ (สาขา 1) ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจัดโดยสถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการควบคุมปัจจัยเสี่ยงแอลกอฮอล์ สร้างกระแสการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และลดปัญหารวมถึงผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะขับเคลื่อนให้สังคมและชุมชนอยู่ดีมีสุข ห่างไกลสุราและอบายมุข
อ่าน 59 ครั้ง
องคมนตรี มอบโล่เชิดชูเกียรติ“คนดีศรีลพบุรี”ปีพุทธศักราช 2559 จำนวน 11 ราย 3 หน่วยงาน (22/05/2017)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีมอบโล่ "คนดีศรีลพบุรี ประจำปี 2559" ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงาน และองค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมรับชมผลงาน นิทรรศการบอกเล่าเรื่อง คนดีตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และการแสดงผลงาน เกียรติประวัติ คนดีศรีลพบุรี สาขาต่างๆ โดยมี ผู้ร่วมแสดงยินดีกับผู้ได้พิจารณารับมอบโล่ "คนดีศรีลพบุรี" เป็นจำนวนมาก
อ่าน 72 ครั้ง
ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์แทนใจถวายพ่อหลวง" (22/05/2017)
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ดารารัตน์แทนใจถวายพ่อหลวง" เพื่อให้บุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี หน่วยงานภายนอก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังสามัคคีของบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี หน่วยงานภายนอก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในการร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน 40,000 ดอก
อ่าน 66 ครั้ง
จิตอาสาจังหวัดลพบุรี ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19/05/2017)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคราชการและประชาชน โดยจัดสอนการจัดทำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกชบาหนู และอื่นๆ ตามแบบที่ส่วนกลางกำหนด
รร.วัดโคกหม้อ รร.ดีใกล้ๆบ้านที่ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (19/05/2017)
โรงเรียนวัดโคกหม้อ โรงเรียนดีใกล้ๆบ้านที่ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนวัดโคกหม้อ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 79 คน คุณครูรวมผู้บริหาร จำนวน 7 คน เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่อย่าง เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย โดยมีการทำเมนูอาหารตามโปรแกรม ของThai school lunch มีการปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อช่วยในการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 70 ครั้ง
สมาคมกีฬาทางอากาศฯ ประเดิมเปิดสนามครั้งแรกจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนชิงแชมป์เอเชี่ยนและโอเชียนิค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (19/05/2017)
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาร่มร่อนประเภทบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชี่ยนและโอเชียนิค ครั้งที่ 1(ทดสอบสนาม) (1st FAI Asian-Oceanic Paragliding Accuracy Championships Open 2017) จัดโดยสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการทดสอบสนาม
อ่าน 71 ครั้ง
สำนักงานชลประทาน บูรณาการกำจัดผักตบชวาในคลองช้างทะลุ หลังมีผักตบชวาสะสมจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน (18/05/2017)
วานนี้(17 พฤษภาคม 2560) นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10 ได้บรูณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ภาคประชาชน และภาคเอกชน อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนร่วมกันกำจัดผักตบชวาในคลองช้างทะลุ หนองน้ำธรรมชาติในเขตตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มีผักตบชวาหนาแน่นคิดเป็นพื้นที่ประมาณ178 ไร่ ปริมาณผักตบชวาประมาณ14240 ตัน พื้นที่เกษตรกรรมที่ใช้น้ำจากหนองน้ำช้างทะลุ เสริมจากการใช้น้ำชลประทาน ประมาณ1800ไร่ นอกจากนี้คลองช้างทะลุ ยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางลี่
อ่าน 61 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ถัดไป>>