หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ครั้งที่ 3" ที่จังหวัดลพบุรี (24/06/2017)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2560) เวลา 11.00 น. นายวีระศักดิ์ กิติวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานคาราวาน ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017 ครั้งที่ 3 จังหวัดลพบุรี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อำเภอเมืองลพบุรี เป็น 1 ใน 12 จังหวัดเป้าหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และความสำคัญของการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีการพัฒนาไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งงาน"ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017"เป็นการนำขบวนคาราวานดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลเคลื่อนที่ ออกตะเวนไปภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 12 จังหวัด
อ่าน 112 ครั้ง
ข้าราชการ ลูกจ้าง และจิตอาสาจังหวัดลพบุรี ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (23/06/2017)
วันนี้ (23 มิถุนายน 2560) เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นางวิรดา ตรรกวาทการ สรรพากรพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดลพบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี และจิตอาสา กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี และบูรณาการ การมีส่วนร่วมของภาคราชการและประชาชน
อ่าน 93 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เผยแพร่ความรู้สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (22/06/2017)
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศิลปกรที่ 4 ลพบุรี จัดโครงการแบ่งปันความรู้สู่ประชาชน เรื่อง"สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลพบุรีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของงานศิลปกรรมในอดีต เป็นการส่งเสริมให้พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยสมบูรณ์
อ่าน 173 ครั้ง
จ.ลพบุรี รณรงค์ให้ประชาชนปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด (22/06/2017)
เพื่อไม่ให้น้อยหน่าพระที่นั่งเย็นได้สูญหายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบต้นกล้าพันธุ์น้อยหน่าแก่เกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ณ แปลงปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกน้อยหน่าพระที่นั่งเย็น ของเกษตรกรหมู่ที่ 6,7,8 จำนวน 200 ครัวเรือน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 142 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ (22/06/2017)
วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ หมู่ 5 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
อ่าน 116 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดบรรยาย"นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก"เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ทราบทิศทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาจังหวัด (21/06/2017)
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรีสำนักงานบริการลูกค้า กสท.ลพบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและบริษัทแพคกอน จัดการบรรยายหัวข้อ "นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก" โดยมีวิทยากรจากบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทแพคกอน มาบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้แทนส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน 80 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี ได้รับทราบทิศทางการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดการบรรยายในครั้งนี้
อ่าน 57 ครั้ง
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค ที่จังหวัดลพบุรี (20/06/2017)
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ)ไพจิตร ปวะบุตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายวิษณุ เฉลิมนนท์ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลโคกสลุง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนชาวตำบลโคกสลุง ให้การต้อนรับ
อ่าน 157 ครั้ง
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ที่ จ.ลพบุรี (17/06/2017)
วันนี้ (17 มิถุนายน 2560) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าศาลา และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
อ่าน 132 ครั้ง
พมจ.ลพบุรี ลงพื้นที่เยียวยาและให้ขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีชายหนุ่มใช้อาวุธมีดแทงหน้าอกฆ่าตัวตาย (14/06/2017)
จากกรณีที่ นายปพรรธน์ แสงมี อายุ 26 ปี ใช้อาวุธมีดแทงหน้าอกฆ่าตัวตาย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 10 ตำบลตะลุง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นั้น วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) เวลา 10.30 น. ที่ วัดหลวงสุวรรณาราม ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี นางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
อ่าน 118 ครั้ง
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจิตอาสาและประชาชนที่มารอรับบริการ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ "ดอกดารารัตน์"เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 (14/06/2017)
วันนี้ (14 มิถุนายน 2560) เวลา 09.15 น. ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจิตอาสา และประชาชนที่มารอรับบริการ ร่วมทำดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการหล่อหลอมดวงใจข้าราชการและประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยจิตอาสาและประชาชนที่มารอรับบริการ จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 106 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการภายในศาลากลางจังหวัดลพบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมลพบุรีเมืองหน้าอยู่ (13/06/2017)
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงาน ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลพบุรีจำนวน 29 หน่วยงานและหน่วยงานที่อยู่รอบข้างศาลากลางจังหวัด ร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ ณ บริเวณด้านหน้าโรงอาหารข้างศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยให้แยกขยะที่ขายได้ และขยะอันตรายออกจากกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ"ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี โดยใช้หลัก 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายลดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
อ่าน 66 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการบันทึกเทปรายการวิทยุ "รายการบันทึกสถานการณ์สัญจรปฏิรูปปะเทศไทย" เรื่องการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ จ.ลพบุรี (09/06/2017)
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีการบันทึกเทปรายการวิทยุ “รายการบันทึกสถานการณ์สัญจรปฏิรูปประเทศไทย” เรื่อง การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของจังหวัดลพบุรี โดยได้มีการเชิญส่วนราชการระดับจังหวัด,ส่วนราชการระดับอำเภอ,ภาคเอกชน,ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งเกษตรกรตัวแทนแปลงใหญ่ เข้าร่วมบันทึกรายการด้วย ซึ่งนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการและได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนโยบาย บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล การรวมกลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่,การส่งเสริมสนับสนุนของภาครัฐให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ รวมทั้งได้มีการสัมภาษณ์นายมาโนช นุตประศาสน์ ผู้จัดการแปลง,นายพรเทพ เจริญผลจันทร์ ตัวแทนบริษัทเบทาโก จำกัด
อ่าน 115 ครั้ง
นบร.รุ่น 6 จัดโครงการ"การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สู่บ้านหนองบัวน้อย"ที่จ.ลพบุรี (09/06/2017)
วันนี้ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ที่ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการ "การขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สู่บ้านหนองบัวน้อย" ซึ่งโครงการนี้คณะนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 6 (นบร.6) ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยสำนักงาน กปร.มอบหมายภารกิจพิเศษให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปจัดทำโครงการฯในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาหรือที่เห็นว่าเหมาะสม โดยให้นำ "หลักการทรงงาน"และ"องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ"ไปปรับใช้ให้เหมาะกับพื้นที่
อ่าน 80 ครั้ง
สคบ.ลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนและร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคาในงานเทศกาลกระท้อนหวานฯหลังมีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ (09/06/2017)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 13 นำโดย นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบทุเรียนอ่อนและร้านอาหารไม่แสดงป้ายราคา ตามข้อร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ Facebook บริเวณงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
อ่าน 261 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชน ปี2560 (09/06/2017)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนางดวงสุดา เมืองวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (09/06/2017)
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วัดวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
อ่าน 70 ครั้ง
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี บูรณาการกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" (09/06/2017)
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอสระโบสถ์ พร้อมด้วย ร.อ.ภานุชัย พรมมินทร์ ทหารชุดรักษาความสงบที่1 ส่วนที่1 ร.31พัน2รอ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมหาโพธิ กำลังพลทหารจากกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ และประชาชนบ้านกระดานเลื่อน หมู่ที่ 5 ต.มหาโพธิ ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา ปี60" ณ คลองหลังวัดกระดานเลื่อน ม.5 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โดยผักตบชวาที่ได้ มีจำนวน 30 ตัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน
อ่าน 76 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกับคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ย้ำไม่ชี้แนะใดๆ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน (09/06/2017)
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจาก 11 อำเภอเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/เรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
อ่าน 113 ครั้ง
สนง.พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เน้นผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า (07/06/2017)
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นายอัมพล มงคลอินทร์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี และ กอ.รมน.จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ออกสุ่มตรวจ ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ตามร้านค้าปลีกต่างๆในเขตตัวเมืองลพบุรี เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ทั้งให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า พร้อมทั้งสำรวจความต้องการทั้งจำนวนและปริมาณของประชาชน
อ่าน 102 ครั้ง
ธรรมาภิบาลลพบุรี ประชุมกรรมการบริหารและที่ปรึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานหลังจากที่ได้มีมติเชิญที่ปรึกษาเข้าร่วมอีก 3 ฝ่าย (07/06/2017)
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2560 พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ได้เชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี(กธจ.ลพบุรี) และที่ปรึกษา 3 ฝ่าย ทั้งด้านวิชาการ ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านกฎหมาย เพื่อประชุมครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 107 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>