หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
คณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ติดตามและประเมินผล ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จ.ลพบุรี (24/06/2016)
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสันติสุข สันติศาสนสุข รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนายพีรพัฒน์ พรสิริเลิศกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ในนามคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 ประจำปี 2559 รอบลงพื้นที่
อ่าน 112 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 (24/06/2016)
วานนี้ (23 มิถุนายน 2559) เวลา 17.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559” ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535
อ่าน 128 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 (24/06/2016)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2559) เวลา 08.45 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมต่อต้านยาเสพติด
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะยั่งยืน” (22/06/2016)
จังหวัดลพบุรี ได้จัดอบรมโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬ” ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในทุกอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน ขยายผลไปสู่การจัดสวัสดิการในชุมชน อันเกิดจากรายได้ที่ได้มาจาการจัดการขยะ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 56 คน
อ่าน 118 ครั้ง
หน่วยงานภาคราชการและเอกชนจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างกรงเพื่อเป็นที่พักฟื้นลิง (22/06/2016)
บ่ายวานนี้(21 มิถุนายน 2559) ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการรับบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างกรงเพื่อเป็นที่พักฟื้นลิง โดยมีหน่วยงานที่บริจาครายละ 35,000 บาท จำนวน 10 ราย ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดลพบุรี หอการค้าจังหวัดลพบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี บริษัทสุรินทร์ออมย่า เคมิคอล(ประเทศไทย)จำกัด คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่น 58(หมู่นกหัวขวาน) มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยลพบุรี ส่วนที่บริจาครายละ 70,000 บาท จำนวน 1 ราย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559" (22/06/2016)
วันนี้(22 มิถุนายน 2559) เวลา 11.00 น. ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ด้านการศึกษา แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ นำแบบอย่างและความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
อ่าน 95 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ (21/06/2016)
วันนี้(21 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลโคกสลุง คณะครู นักเรียนในพื้นที่ ร่วมใจกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 100,000 ต้น และต้นไม้อื่นๆอีกจำนวน 300 ต้น ในโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำโดยการใช้หญ้าแฝก และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี
อ่าน 140 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านวังแขม (21/06/2016)
วันนี้(21 มิถุนายน 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 126 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "สร้างรอยยิ้ม มีสุข ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี" (20/06/2016)
วันนี้(20 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการ "สร้างยิ้ม มีสุข ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี" เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสุข เติมรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุให้ปราศจากความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว โดยมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้นำอาหารและกิจกรรม มาสร้างความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี แห่งนี้ด้วย
อ่าน 129 ครั้ง
กสทช.จัดประชุมชี้แจงกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (16/06/2016)
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกำหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง(ฉบับที่ 2)และประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบวิทยุกระจายเสียง ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด / จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมทวิน โลตัส /จังหวัดสงขลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ /จังหวัดชลบุรี เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม เอ วัน พัทยา บีช รีสอร์ท
อ่าน 140 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (15/06/2016)
วันนี้(15 มิถุนายน 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 121 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” แก่ชาวลพบุรี (15/06/2016)
วันนี้ (15 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 500 ชุด ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ โดยร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการนี้ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึงเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
อ่าน 89 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการ พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพ ที่อำเภอท่าวุ้ง (14/06/2016)
วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) เวลา 08.10 น. ที่บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ 8 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ เด็กชาย ภาณุ แป้นวงศ์ อายุ 10 ปี เป็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกาย พิการทางการเคลื่อนไหว ไม่สามารถเดินได้ ขาลีบและมีอาการเกร็ง
อ่าน 73 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (14/06/2016)
วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ วัดภิญโญสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านกฎหมาย อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างส่วนราชการต่างๆ กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้นำบริการจากหน่วยราชการต่างๆ มาบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอานันทมหิดล การบริการตัดผม การแจกพันธุ์ไม้ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ
อ่าน 72 ครั้ง
มหาดไทยบูรณาการทหาร-พลเรือน ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ D-MEx 2016 เสริมสร้างศักยภาพกลไกตอบโต้เหตุฉุกเฉินที่มีเอกภาพ ที่จังหวัดลพบุรี (10/06/2016)
วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. พลโท ณัฐ อิทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก และนายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารภัยระดับชาติ พ.ศ.2559 ( Disaster Management Exercise : D-MEx 2016 ) ที่ กองพลทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 137 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “84 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” เฉลิมพระเกียรติฯ (09/06/2016)
วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) เวลา 14.00 น. ที่ วัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายถวิล เปลี่ยนศรี ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “84 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตลอดจนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า โดยให้พนักงานผู้เชี่ยวชาญและลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าไปตรวจสอบ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ความรู้ แนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้ง 84 ชุมชนทั่วประเทศในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ
อ่าน 149 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (09/06/2016)
วันนี้(9 มิถุนายน 2559) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดล และข้าราชการทหาร พลเรือนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ (09/06/2016)
วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) เวลา 07.00 น. ที่ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนจังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 71 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่าน 85 ครั้ง
ชลประทานลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลองเฉลิมพระเกียรติฯ (08/06/2016)
นายสุภเวช ยวนแหล ผู้อำนวยการโครงการการชลประทานลพบุรี เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี กรมชลประทาน จึงได้จัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยได้เล็งเห็นความสำคัญว่า โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทั้งประเทศ ๗๖ จังหวัด อันเป็นแหล่งน้ำที่พระองค์พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทำการเกษตร แต่เนื่องจากโครงการ ฯต่างๆ มีการใช้งานเป็นเวลาหลายปี ขาดการดูแลบำรุงรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการฯ ที่มีระบบแพร่กระจายประเภทคูคลอง จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ยาวนานต่อไป กรมชลประทานจึงได้จัดกิจกรรมชุดลอกคูคลองขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว
อ่าน 143 ครั้ง
ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (08/06/2016)
วานนี้ (7 มิถุนายน 2559) เวลา 13.30 น. ที่ หอประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สร้างความปรองดองสมานฉันท์และปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยของคนในชาติ” โดยมี หน่วยงานราชการ ตำรวจ หน่วยงานทางการศึกษา และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม
อ่าน 152 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>