หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 (05/05/2017)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พุทธศักราช 2560 ตามโครงการบำรุงรักษาโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง เพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษาโบราณสถานภายในจังหวัดลพบุรีให้มีคุณค่าทางอารยธรรมสืบไป ให้ชาวจังหวัดลพบุรีได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกไทยและร่วมใจ หวงแหนและอนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลัง และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์รักษาโบราณสถานของตนเอง โดยมี ทหาร ภาคราชการ ภาคเอชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม(อสมส) สมาชิกชุมชนใกล้แหล่งโบราณสถาน พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 คนเข้าร่วมกิจกรรม
อ่าน 158 ครั้ง
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดลพบุรี ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 (04/05/2017)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank หรือ ธพว.) จัดงานเปิดตัวแคมเปญ "สินเชื่อ SMEs Transfomation Loan กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น(Local Economy) โดยมี นายวรกร บำรุงชีพโชต อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ประจำปี 2560 (03/05/2017)
วันนี้(3 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณวิหาร วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอท่าวุ้ง นายสุรเสน กาลอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี นางทิตยารัตน์ ยอดเมือง ชมรมคนรักวัดไลย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน
อ่าน 86 ครั้ง
กรมชลฯ ปรับปฏิทินส่งน้ำให้พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทำนาปีเร็วขึ้น เลี่ยงฤดูน้ำหลากท่วมผลผลิต (03/05/2017)
กรมชลประทาน ส่งน้ำข้าระบบชลประทานพื้นที่ต่ำ "แก้มลิงธรรมชาติ" จำนวน 6 แห่ง ภายใต้การบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงฤดูฝน ของพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำ หวังให้เกษตรกรทำนาปีให้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก ก่อนจะใช้เป็นแก้มลิงเก็บกักรองรับน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อ่าน 34 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 (01/05/2017)
วันนี้(1 พฤษภาคม 2560) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานสวนสัตว์ลพบุรี (ด้านหลัง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” เป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยที่สำคัญของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่มุ่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 2.19 ล้านไร่ ครัวเรือนเกษตรกรมากกว่า 76,000 ครัวเรือน มีผลผลิตทางการเกษตรมากกว่า 35 ล้านตัน ซึ่งสินค้าหลัก (Produc Champion) ได้แก่ ไก่เนื้อ โคนม ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้ำจืด ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานของประเทศไทย( GAP/GMP/HACCP) มีมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า 52,000 ล้านบาท
อ่าน 64 ครั้ง
โครงการ "8 น.ยกระดับการให้บริการของฝ่ายทะเบียน"ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี วันแรกมีผู้มารับบริการจำนวนมาก (01/05/2017)
วันนี้(1 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.00 น. สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "8 น.ยกระดับการให้บริการของฝ่ายทะเบียน" ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์การให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติสู่การบริการที่เป็นเลิศ"
อ่าน 104 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2560 (27/04/2017)
วันนี้ (27 เมษายน 2560) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับอำเภอที่มีการรับสมัครสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 จำนวน 2 อำเภอ และพิธีมอบรางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบลดขยะประจำศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวน 3 ราย
อ่าน 30 ครั้ง
พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย6ตำบลบ้านได้รับความเสียหาย 41 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ (27/04/2017)
เมื่อเย็นวานนี้ ( 26 เมษายน 2560) เกิดพายุหมุนถล่มอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ใน 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหมด 41 หลังคาเรือน ต้นไม้หักโค่นหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 205 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 79 ถึง หลักกิโลเมตรที่ 80 ต้นไม้ใหญ่ หักโค่น ทับสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง การไฟฟ้าอำเภอชัยบาดาลได้เร่งทำการซ่อมแซม ขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟได้แล้ว โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้ทางนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเร่งด่วน
อ่าน 32 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลากลางจังหวัด การซักซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง (26/04/2017)
วันนี้ (26 เมษายน 2560 ) เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "กรณีการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง" โดยสมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลากลางจังหวัดลพบุรี มีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานผู้อำนวยการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลกลางจังหวัดลพบุรี ทั้ง 27 หน่วยงาน ร่วมซักซ้อมอย่างตั้งใจและมีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพสิ่งของที่มีความสำคัญของทางราชการ รวมทั้งบุคคลากรออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้ตามแผนที่กำหนดไว้
อ่าน 40 ครั้ง
นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน18คันเพื่อนำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีจำนวน 914 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ (26/04/2017)
เมื่อเวลา01.00 น.วันที่ 25 เมษายน 2560 นายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน18 คันเพื่อนำประชาชนชาวจากอำเภอชัยบาดาล จำนวน 914 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ได้มีการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปในครั้งนี้และได้มีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางไปอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถในครั้งนี้
อ่าน 46 ครั้ง
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกับสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี (26/04/2017)
วันที่ 25 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกับสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ธนาคารสินค้าเกษตรทฤษฎีใหม่ และAgri-map ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ ฯลฯ พร้อมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 31 ครั้ง
จ.ลพบุรี สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมประชากรและดูแลสุขภาพลิงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี (26/04/2017)
จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ปฏิบัติงาน วางแผนดูแลสุขภาพลิง รวมทั้งควบคุมประชากรลิงในเขตพื้นที่บริเวณตลาดมโนราห์ เทศบาลเมืองลพบุรี โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ประกอบด้วยชุดปฏิบัติงานทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ฝ่ายอำนวยการ ชุดที่ 2 ปฏิบัติงานวางกรงดัก จับบังคับลิงและวางยา ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายลิงไปสถานที่ทำหมัน ชุดที่ 4 ปฏิบัติงานทำหมันลิงและทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และชุดที่ 5 ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพสัตว์หลังผ่าตัด
อ่าน 58 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการฝึกอบรม "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน (26/04/2017)
วันที่ 25 เม.ย.60 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดดงน้อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างวินัย ปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรม ให้เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ โดยให้อำเภอต่างๆคัดเลือกเยาวชนเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ที่มีแนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด ช่วยป้องกันผู้เสพรายใหม่ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ย.อส. มาช่วยเหลืองานของทางราชการ
อ่าน 69 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2017)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 46 ครั้ง
ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน (24/04/2017)
วันนี้ ( 24 เม.ย.60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนให้จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีตามแผนแม่บทดังกล่าว
อ่าน 94 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพระกาฬก่อนดำเนินการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิง (24/04/2017)
วันนี้ ( 24 เม.ย.60) เวลา 07.00 น. ที่ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพระกาฬ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะบูชาของชาวลพบุรี เพื่อจะดำเนินการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิง ที่อาศัยอยู่บริเวณศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด และอาคารตึกบ้านเรือนประชาชน ที่กำลังเป็นปัญหาระหว่างลิงกับคนมานาน และเชื่อว่าลิงเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬ จึงไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะทำอะไร โดยมีหน่วยงานและบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ลพบุรี และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี เพราะปัจจุบันลิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หากไม่เร่งควบคุมอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรคขึ้นได้
อ่าน 73 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานการขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข/แมว)ที่จังหวัดลพบุรี (23/04/2017)
วันนี้ ( 23 เม.ย.60) เวลา 13.00 น. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องการปกป้องคุ้มครองสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการขึ้นทะเบียนสัตว์ ( สุนัข/แมว)และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ของจังหวัดลพบุรี ณ สถานสงเคราะห์สัตว์วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด และสถานที่ควบคุมสุนัขจรจัด กองบิน 2 กองทัพอากาศ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมพื้นที่
อ่าน 128 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (21/04/2017)
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วัดทะเลวังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
อ่าน 56 ครั้ง
ทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(นำเสนอผลการศึกษา)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค (20/04/2017)
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.40 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นำเสนอผลการศึกษา) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนน ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ทล.2219 จังหวัดลพบุรี เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รูปแบบขององค์ประกอบถนน รวมทั้งผลการแก้ไขผลกระทบด้านการเวนคืน และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อทักท้วง ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อรูปแบบถนน องค์ประกอบของถนน และมาตรการด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน โดยจะนำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการฯมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนภายใต้หลักวิชาการ ในการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม
อ่าน 68 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการสะดวกที่จังหวัดลพบุรี (20/04/2017)
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกภาคกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อ "GECC" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>