หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานการขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข/แมว)ที่จังหวัดลพบุรี (23/04/2017)
วันนี้ ( 23 เม.ย.60) เวลา 13.00 น. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องการปกป้องคุ้มครองสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการขึ้นทะเบียนสัตว์ ( สุนัข/แมว)และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ของจังหวัดลพบุรี ณ สถานสงเคราะห์สัตว์วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด และสถานที่ควบคุมสุนัขจรจัด กองบิน 2 กองทัพอากาศ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมพื้นที่
อ่าน 136 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (21/04/2017)
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วัดทะเลวังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
อ่าน 60 ครั้ง
ทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(นำเสนอผลการศึกษา)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค (20/04/2017)
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.40 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นำเสนอผลการศึกษา) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนน ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ทล.2219 จังหวัดลพบุรี เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รูปแบบขององค์ประกอบถนน รวมทั้งผลการแก้ไขผลกระทบด้านการเวนคืน และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อทักท้วง ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อรูปแบบถนน องค์ประกอบของถนน และมาตรการด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน โดยจะนำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการฯมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนภายใต้หลักวิชาการ ในการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการสะดวกที่จังหวัดลพบุรี (20/04/2017)
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกภาคกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อ "GECC" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุในวันที่ 4 ของเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง บาดเจ็บ 9 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (15/04/2017)
วันที่ 15 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรีฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ไปยังทุกๆอำเภอด้วยเพื่อประเมินผลและปรับกลยุทธ์การดำเนินการ ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 44 ครั้ง
ลพบุรี จัดขบวนแห่สงกรานต์รีไซเคิลและตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียง (14/04/2017)
วันนี้(14 เมษายน 2560) นายศรีชัย ตันฑ ะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานจัดขบวนแห่สงกรานต์ จัดขบวนแห่สงกรานต์รีไซเคิลและตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียง เน้นการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ นำมารีไซเคิล (นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ลดโลกร้อน การปลูกพืชแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อเท้าพ่อ วิถีพอเพียง ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีจัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์อันยิ่งใหญ่ ถึง 16 อบต. 1 เทศบาล ผู้ร่วมขบวนกว่าหนึ่งพันคน อย่างอลังการ ซึ่งรถแต่ละคันที่มาร่วมขบวนแห่ตกแต่งโดยเน้นรูปแบบของการจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองอีกเรื่องหนึ่ง จึงสร้างแรงจูงใจ และความตระหนัก ให้ประชาชนชาวลพบุรี ลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะ การรีไซเคิล
อ่าน 56 ครั้ง
นักท่องเที่ยวพาครอบครัว ลูกหลานหลบร้อนลงเล่นน้ำอ่างเก็บน้ำซับเหล็กทะเลน้ำจืดกลางเมืองลพบุรี ในวันครอบครัว (14/04/2017)
สำหรับบรรยากาศวันที่14เมษายน ซึ่งถือเป็นวันครอบครัว ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เนื่องจากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ขุดอ่างเก็บน้ำซับเหล็กขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปา ไปใช้ในพระราชวังนารายณ์ ถือเป็นต้นกำเนิดของการประปาของไทย
อ่าน 90 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 ในวันที่สาม เกิดขึ้น 16 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (14/04/2017)
วันนี้ (14 เมษายน 2560) เวลา 9.30 น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวณิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนของส่วนราชการเข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี สรุปการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 13 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรงณรงค์ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 16 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 16 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
อ่าน 53 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 (14/04/2017)
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนในเขตอำเภอโคกสำโรง จำนวน 2 จุด คือ จุดแรกได้แก่ จุดให้บริการประชาชนบริเวณสี่แยกวังเพลิง ตำบลวังเพลิง ส่วนจุดที่ 2 คือจุดให้บริการประชาชนตำบลห้วยโป่ง พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่มและสิ่งของ ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนทั้ง 2 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
อ่าน 33 ครั้ง
บรรยากาศการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2560 ของจังหวัดลพบุรี (14/04/2017)
วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สงกรานต์เมืองลิง ถนนดินสอพอง ครรลองวิถีไทย” ครั้งที่ 2 ที่ถนนดินสอพอง หมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในรูปแบบย้อนยุคนุ่งโจง พันผ้าขาวม้า แต่งไทย ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์ตามวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงามและประหยัดน้ำ เป็นแบบอย่างของงานวัฒนธรรมสร้างสุข สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า ลดปัญหาการเมาสุราทะเลาะวิวาทในชุมชน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน
อ่าน 58 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 2 เกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง บาดเจ็บ 15 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (14/04/2017)
วันที่ 13 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 32 ครั้ง
ชาวลพบุรีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2560 (14/04/2017)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย
อ่าน 54 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ออกเยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมมอบน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูปให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ (14/04/2017)
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ณ จุดบริการตรวจและจุดบริการ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอโคกสำโรง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการเดินทางให้แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
อ่าน 32 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะอาสา (12/04/2017)
เช้าวันที่ 12 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ร่วมกับขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดโครงการอาชีวะศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ในกิจกรรม "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2560 รวม 7 วัน ณ หน่วยอาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายกฤษณะ พึ่งปาน ขนส่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีคณะครู นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน
อ่าน 54 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุวันแรกมีผู้เสียชีวิต 1รายและบาดเจ็บ 11ราย (12/04/2017)
วันนี้ (12 เมษายน 2560) เวลา 09.30น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2560 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรายงานการตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ ทั้ง 11 อำเภอ และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) กับทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรี
อ่าน 43 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” (11/04/2017)
วันนี้(11 เมษายน 2560)เวลา 09.00 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 15 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัวและเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน
อ่าน 43 ครั้ง
รพ.พระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 (10/04/2017)
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.45 น. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี ได้จัดซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครมูลนิธิ และทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 โดยการซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณปากซอยนเรศวร 8 ทางไปเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี มีรถโดยสารหกล้อชนกับรถตู้ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย
อ่าน 82 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (07/04/2017)
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "อาชีวะอาสา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้ประชาชนที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์ บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง
อ่าน 67 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (07/04/2017)
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการ "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญรณรงค์ที่ว่า "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบจราจร อีกทั้งให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่และรู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ
อ่าน 58 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2017)
วันนี้(6 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบ พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ มณฑลพิธีชั่วคราว ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และอ่านถวายอาศิรวาทราชสดุดี แด่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระปฐมบรมจักรีวงศ์ และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>