หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (17 มี.ค. 2559)
วันนี้(17 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านกฎหมาย
อ่าน 58 ครั้ง
ปศุสัตว์ลพบุรี จัดอบรมเสริมความรู้การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่ชาวนา ก่อนมอบพันธุ์สัตว์ปีกให้เลี้ยงเพิ่มรายได้ช่วงฤดูแล้ง (15 มี.ค. 2559)
วันนี้ (15 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดโคกสุข หมู่ 2 บ้านโคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรใน 3 ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ ได้แก่ ตำบลหนองเต่า ตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา จำนวน 427 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำทำนา และได้ลงทะเบียนขอรับปัจจัยการผลิตโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามความช่วยเหลือของรัฐบาล
อ่าน 61 ครั้ง
จ.ลพบุรี จับมือโรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร่อ้อย ทำ MOU (15 มี.ค. 2559)
วานนี้(14 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานและแรงงานบังคับในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.จำกัด(วังขนาย)/บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด(สาขา 00002) และนายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี /นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี โคกสำโรง สระโบสถ์ เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาพรวม
อ่าน 77 ครั้ง
ขนส่ง จ.ลพบุรี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (14 มี.ค. 2559)
วันนี้(14 มีนาคม 2559) เวลา 15.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรเงินค่าช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นจำนวนเงิน 1,397,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป
อ่าน 46 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดค่ายกิจกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ (14 มี.ค. 2559)
วันนี้(14 มีนาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ ค่ายฝึกการรบพิเศษ A-03 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ตำบลนิคมสร้างตนอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายกิจกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 ” ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ การปรับขบวนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิต การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมสู่การเริ่มชีวิตใหม่
อ่าน 75 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดเดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (13 มี.ค. 2559)
วันนี้(13 มีนาคม 2559) เวลา 05.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน – วิ่งสู่สุขภาพ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยเฉพาะการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน
อ่าน 55 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น (12 มี.ค. 2559)
บ่ายวานนี้ (11 มีนาคม 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบและสื่อมวลชน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ก็เพื่อรับฟังข้อมูลจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจำนวนลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ
อ่าน 65 ครั้ง
คลังจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรู้ทันการกำกับงาน GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการคลังให้หัวหน้าส่วนราชการ (11 มี.ค. 2559)
วันนี้ (11 มีนาคม 2559) เวลา 09.15 น. ที่ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “รู้ทันการกำกับงาน GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินการคลัง” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GFMIS และรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังภาครัฐไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายกับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จำนวน 105 หน่วยงาน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้
อ่าน 62 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา (10 มี.ค. 2559)
วันนี้ (10 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยมี ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ ก่อนลงมือปฏิบัติจริงกับหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ครั้งนี้
อ่าน 101 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัดลพบุรี (กพร.ปจ.) (10 มี.ค. 2559)
วันนี้ (10 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น1 อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี เป็นการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรม โดยพิจารณาเลือกจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก หรือมีเงินลงทุนมาก หรือทำรายได้หลักให้กับจังหวัดลพบุรี จะทำให้ทราบว่าอุตสาหกรรมที่เลือกมีพนักงานทั้งหมดเท่าไร มีตำแหน่งอะไรบ้าง แต่ละตำแหน่งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหลักมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (9 มี.ค. 2559)
วันนี้ (9 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรีทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 6 ราย บาดเจ็บ 21 ราย ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการเมาสุรา ซึ่งในปี 2559 นี้ จังหวัดลพบุรี จะวางมาตรการและแนวทางการลดอุบัติเหตุให้น้อยลงจากสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่ผ่านมา
อ่าน 118 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับเยาวชนในพื้นที่ (8 มี.ค. 2559)
วันนี้ (8 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสามัคคี ร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลังและร่วมกันทำ โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความปรองดอง
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (7 มี.ค. 2559)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณวัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทย มีความสุข เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 13 นำโดย พ.ต. จีรพันธ์ แจ่มจ่าย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน /กรมรบพิเศษ ที่ 2 จ.ลพบุรี นำโดย พ.อ.เชษฐา ตรงดี ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10 และโครงการชลประทานลพบุรี โดยนำกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ พร้อมปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บผักตกชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ จัดการ และขนย้าย ไปยังสถานที่จัดเก็บ เพื่อแปรสภาพผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลให้กลายเป็นปุ๋ยหมักและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ (7 มี.ค. 2559)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมดำเนินการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอทานระดับจังหวัด ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สื่อมวลชน มูลนิธิต่างๆ และสถานีสวัสดิการ 9 แห่งซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี รวม 100 คน โดยมี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 52 ครั้ง
สื่อมวลชนลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2559 (5 มี.ค. 2559)
วันนี้ (5 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมา เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2559
อ่าน 83 ครั้ง
โครงการตำบลละ 5 ล้านและโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของจังหวัดลพบุรี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ (3 มี.ค. 2559)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้ง 8 มาตรการ
อ่าน 112 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดอบรม “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” (3 มี.ค. 2559)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ไก่พันธุ์ไข่ อาหารสัตว์ และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต ณ วัดธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 103 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (3 มี.ค. 2559)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานเดิน – วิ่งสู่สุขภาพ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี
อ่าน 83 ครั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี ทำMOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (3 มี.ค. 2559)
วันที่ 2 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะสงฆ์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ที่ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 146 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด Big Cleaning Day แต่งชุดไทยอีกครั้ง เพื่อแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (3 มี.ค. 2559)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดกันอย่างทั่วถึง ทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ บริเวณโรงช้าง บริเวณพื้นที่จัดแสดงบ้านไทยและวิถีไทย สวนราชานุสรณ์ ปรางค์แขก ปรางค์สามยอด และวัดปืน ซึ่งอาจมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและขยะมูลฝอยต่างๆที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณโบราณสถานเพื่อเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย
อ่าน 74 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>