หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (09/03/2016)
วันนี้ (9 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรีทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 6 ราย บาดเจ็บ 21 ราย ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการเมาสุรา ซึ่งในปี 2559 นี้ จังหวัดลพบุรี จะวางมาตรการและแนวทางการลดอุบัติเหตุให้น้อยลงจากสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่ผ่านมา
อ่าน 122 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับเยาวชนในพื้นที่ (08/03/2016)
วันนี้ (8 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสามัคคี ร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลังและร่วมกันทำ โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความปรองดอง
อ่าน 77 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (07/03/2016)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณวัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทย มีความสุข เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 13 นำโดย พ.ต. จีรพันธ์ แจ่มจ่าย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน /กรมรบพิเศษ ที่ 2 จ.ลพบุรี นำโดย พ.อ.เชษฐา ตรงดี ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10 และโครงการชลประทานลพบุรี โดยนำกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ พร้อมปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บผักตกชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ จัดการ และขนย้าย ไปยังสถานที่จัดเก็บ เพื่อแปรสภาพผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลให้กลายเป็นปุ๋ยหมักและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ (07/03/2016)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมดำเนินการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอทานระดับจังหวัด ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สื่อมวลชน มูลนิธิต่างๆ และสถานีสวัสดิการ 9 แห่งซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี รวม 100 คน โดยมี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 59 ครั้ง
สื่อมวลชนลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2559 (05/03/2016)
วันนี้ (5 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมา เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2559
อ่าน 86 ครั้ง
โครงการตำบลละ 5 ล้านและโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของจังหวัดลพบุรี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ (03/03/2016)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้ง 8 มาตรการ
อ่าน 118 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดอบรม “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” (03/03/2016)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ไก่พันธุ์ไข่ อาหารสัตว์ และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต ณ วัดธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 106 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (03/03/2016)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานเดิน – วิ่งสู่สุขภาพ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี
อ่าน 87 ครั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี ทำMOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (03/03/2016)
วันที่ 2 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะสงฆ์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ที่ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 180 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด Big Cleaning Day แต่งชุดไทยอีกครั้ง เพื่อแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (03/03/2016)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดกันอย่างทั่วถึง ทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ บริเวณโรงช้าง บริเวณพื้นที่จัดแสดงบ้านไทยและวิถีไทย สวนราชานุสรณ์ ปรางค์แขก ปรางค์สามยอด และวัดปืน ซึ่งอาจมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและขยะมูลฝอยต่างๆที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณโบราณสถานเพื่อเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม (01/03/2016)
วันนี้(1 มีนาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 57 ครั้ง
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา บริษัทในเครือเบทาโก และพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาลิกา ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำในคลองซับตะเคียนให้เหมาะสมและสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ / เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น.ที่ หนองโกรกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและต่อยอดทำปุ๋ยหมัก ณ บริเวณหนองโกรกใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอพัฒนานิคม ซึ่งเป็นสระน้ำสาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้แหล่งน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลที่จะส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคในฤดูแล้ง
อ่าน 108 ครั้ง
องคมนตรี เปิดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม” ที่ จ.ลพบุรี (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 08.30 น.ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทในโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม” โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติ คิดดี พูดดี ทำดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
อ่าน 61 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ ครั้งที่ 9” ที่ จ.ลพบุรี (27/02/2016)
วันนี้(27 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา18.00 น. จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดอัมพวัน และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม"เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 9 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับเด็ก เยาวชนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามชองชุมชนและเครือข่าย โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ เชื่อมร้อยความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมเป็นสุข
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (26/02/2016)
วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป และนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 109 ครั้ง
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “อปท.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชัน” (26/02/2016)
วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “อปท.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชัน” โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จากอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 160 คนเข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 85 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมบริษัทเอกชน จัดงานสร้างบุญ เพื่อความปองดองสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี โดยเปิดรับสมัครงานให้กับผู้ว่างงานและกำลังพลที่จะปลดประจำการ (25/02/2016)
โดยเมื่อเช้าวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2559) นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดงานสร้างบุญ เพื่อความปองดองสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำหรับในการจัดงานดังกล่าวทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีได้เห็นถึงการที่ประชาชนมีการว่างงาน รวมทั้งทหารกองประจำการจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีใกล้ที่จะปลดประจำการ เพื่อให้ลดการว่างงานและเป็นการสร้างความสมานฉันท์ให้กับประชาชนในประเทศไทย จึงได้กำหนดให้จัดงานดังกล่าวขึ้น มีความต้องการรับพนักงานกว่า 1,700 อัตรา
อ่าน 101 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2559 (25/02/2016)
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2559) นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจติดตามแผนงาน /โครงการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อรับฟังการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 79 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการซ้ำซ้อน พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพ ที่อำเภอโคกเจริญ (25/02/2016)
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 08.00 น.ที่บ้านเลขที่ 170 หมู่ 11 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ เด็กหญิงสุภร คำมี อายุ 12 ปี เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน มีภาวะน้ำในสมองตั้งแต่เกิด บกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีโรคลมชักด้วย เป็นบุตรของนายสราวุธ คำมี ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
อ่าน 78 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>