หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ยืนยันยังบริหารน้ำในระบบได้ (23/09/2016)
นายอรรถพร ปัญญาโฉม หัวหน้าส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี กล่าวว่า โครงการชลประทานที่ 10ลพบุรี ซึ่งรับน้ำจากประตูระบายน้ำมโนรมย์ จ.ชัยนาท ผ่านคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งรับน้ำได้สูงสุด 210 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความยาวคลอง 132 กิโลเมตร ผ่าน อ.บ้านหมี่ อ.เมืองลพบุรี ไปลงที่แม่น้ำป่าสัก เหนือเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา จากอิทธิพลของพายุราอีเมื่อวันที่ 13-14 กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีฝนตกในพื้นที่ อ.ตากฟ้า อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ อ.โคกสำโรง อ.บ้านหมี่ อ.หนองม่วง และในเขต อ.เมือง จ.ลพบุรี น้ำส่วนนี้ได้ไหลลงมาจากเทือกเขาปะทะคันคลองชัยนาทป่าสัก และเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน มีร่องความกดอากาศต่ำ ทำให้ฝนตกในปริมาณมาก มีน้ำป่ามาเพิ่มเติม โครงการฯ จึงต้องลดการรับน้ำจากประตูระบายมโนรมย์ที่ จ.ชัยนาท จาก 120-140 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงเหลือเพียง 50 ลบเมตร/วินาที เพื่อรองรับน้ำป่าให้ไหลลงคลองได้
อ่าน 198 ครั้ง
เทศบาลเมืองลพบุรี รณรงค์กำจัดยุงลายควบคุมโรคติดต่อ 3 โรค (23/09/2016)
วันนี้ (23 ก.ย.59) ที่สวนราชานุสรณ์ อ.เมืองลพบุรี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้ซิกา ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลาย เพื่อร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรค สำรวจสภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมน และให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งขณะนี้โรคจากเชื้อไวรัสซิกา ไข้เลือดออก และไข้ปวดข้อยุงลายซึ่งมียุงเป็นพาหะนำเชื้อโรค เป็นที่เฝ้าระวังของทุกจังหวัด
อ่าน 207 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (17/09/2016)
วันนี้ (17 ก.ย.59) เวลา 10.00 น. ดร.มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 “รวมพลังประชารัฐ พลังเยาวชนอาสา พัฒนาท้องถิ่น เทิดไท้องค์ราชันย์” ณ โรงเรียนบ้านม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจรรมเพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
อ่าน 149 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 27 (17/09/2016)
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุม สวนสัตว์สระแก้ว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายโรจน์ ดุลยากร ประธานชมรมผู้รักต้นไม้จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดงานแสดงไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 27 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 - 30 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณฝั่งเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสนใจในการปลูกเลี้ยงพืชพรรณไม้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อ่าน 214 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "รักษ์แม่น้ำลพบุรี" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติศาสนา (17/09/2016)
วันที่ 16 ก.ย. 59 เวลา 08.00 น. ที่วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี นางชิราภรณ์ เพ็ชรล้อม วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมพลังบวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "รักษ์แม่น้ำลพบุรี" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแสวงบุญในมิติศาสนา ปีงบประมาณ 2559เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้มิติทางศาสนาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพื้นที่ริมแม่น้ำลพบุรี 9 วัด ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ วัดพรหมมาสตร์ วัดมะปรางหวน วัดเทพกุญชร วัดราษฎร์ศรัทธาทำ วัดกลาง วัดโพธิ์ระหัต วัดสิงห์ทอง วัดแท่งทอง และวัดอัมพวัน เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์รักษ์แม่น้ำลพบุรีในรูปแบบต่างๆ
อ่าน 235 ครั้ง
คณะประสานงานกระบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีจัดเวทีบูรณาการขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคี (17/09/2016)
วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ โรงแรมวินเซอร์รีสอร์ท ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีและที่ปรึกษาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานเปิดเวทีบูรณาการขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคีจังหวัดลพบุรี โดยมีร้อยเอกธีรวิทย์ บุญเกิด ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ตามที่คณะทำงานยุทธศาสตร์ภาคประชาชนจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่มีเป้าหมายสําคัญในการสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ่าน 176 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"เฉลิมพระเกียรติและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ (17/09/2016)
วันที่ 16 ก.ย.59 เวลา 14.00 น. ที่ ฝายคลองหินลาด หมู่ 4 บ้านซับเค้าแมว ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 เพื่อให้แหล่งน้ำและพื้นที่ป่าคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
อ่าน 164 ครั้ง
ชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดลพบุรี แต่งชุดประจำชาติร่วมประเพณีบุญเดือน10 ด้วยการตักบาตรน้ำผึ้ง (17/09/2016)
ช่วงเช้าวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเป็นชุมชนมอญที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี และเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์ประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญเอาไว้เป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านที่นี่ต่างพากันแต่งชุดมอญประจำชาติของตัวเอง มาทำบุญสารทเดือน 10 วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี
อ่าน 277 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองลพบุรี หลังจากเกิดน้ำไหลหลากทำความเสียหายหลายพื้นที่ (17/09/2016)
วันนี้(15 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เรียกประชุม หน่วย ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลกกโก เทศบาลตำบลป่าตาล และเทศบาลเมืองเขาสามยอด ที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสาเหตุและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำไหลหลากในอนาคต
อ่าน 130 ครั้ง
ลพบุรี บูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนกำจัดผักตบชวา เปิดทางระบายน้ำแม่น้ำลพบุรี (14/09/2016)
วันนี้ (13 ก.ย.59) เวลา 15.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลพบุรี ณ วัดท่าราบ ต.บ้างคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพื่อเปิดทางระบายในแม่น้ำลพบุรี และเพื่อความสวยงามกับชุมชน สอดคล้องกับนโยบาย “คลองสวย น้ำใส คนไทย มีความสุข ” ของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตั้งแต่ต้นปี 2559 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่มีเครื่องจักรกล ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
อ่าน 108 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี รับมอบเมล็ดทานตะวันเพื่อเตรียมปลูกสำหรับเทศกาลเที่ยวทุ่งทานตะวันต้นหนาวนี้ (14/09/2016)
วันนี้ (13 กันยายน 2559) เวลา 10.00 น.ที่ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน จากนายพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด จำนวน 300 กิโลกรัม
อ่าน 141 ครั้ง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี แจ้งผลการตรวจสอบของ กสม. ที่เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติยื่น อ้างถูกนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานและถูกจำกัดเสรีภาพในการเดินทาง (13/09/2016)
นางนิตยา อัยราวงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคำร้องข้อเท็จจริงฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแล้ว เห็นว่า ลูกจ้างได้รับค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือได้รับเพียงวันละ 230 บาท แต่ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำงานล่วงเวลา ในช่วง 19.00-05.00น. แต่ได้มีการทำงานเกินเวลาปกติซึ่งถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา และการกำหนดให้วันพักเล้าเป็นเวลา 30-35 วันนับรวมเป็นวันหยุดต่างๆ เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานและละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกจ้างทั้ง 14 คน พนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลา และดอกเบี้ย ให้แก่ลูกจ้างทั้ง 14 คน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และได้แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้นายจ้างและลูกจ้างทราบแล้ว ซึ่งหากนายจ้าง ไม่พอใจคำสั่งก็ชอบที่จะนำคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง
อ่าน 208 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี (13/09/2016)
วันนี้(13 กันยายน 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 112 ครั้ง
ตลาดนัดประชารัฐ OTOP Organic ลพบุรี สินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัยในราคายุติธรรม (13/09/2016)
วันนี้ (12 ก.ย.59) เวลา 17.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด ตลาดนัดประชารัฐ OTOP Organic ที่ ลานอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างโรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการOTOP และเกษตรกรผู้ผลิต พืช สัตว์ Organic ได้นำสินค้าออกมาจำหน่ายในพื้นที่ เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจรากฐาน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรอินทรีย์ (Organic) ได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง
อ่าน 115 ครั้ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรับราชการนักบินทหารบกชั้นนายพล ประจำปี 2559 ที่ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี (13/09/2016)
วันนี้(12 กันยายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรับราชการนักบินทหารบกชั้นนายพล ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในคุณงามความดี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยปีนี้มีนักบินทหารบกชั้นนายพลที่ครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 21 นาย ทั้งนี้ ในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนักบินทหารบกชั้นนายพล ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้กิจกรรมบางอย่างต้องงดไป
อ่าน 153 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิด “ประชารัฐสุขใจ SHOP” อำเภอเมืองและอำเภอชัยบาดาล (03/09/2016)
วันนี้ (3 กันยายน 2559) เวลา 11.00 น. ที่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ลพบุรี-ท่าศาลา ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด “ประชารัฐ สุขใจ SHOP” ตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างทักษะในการจัดการร้านค้าที่เป็นระบบ เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน และสนับสนุนการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ส่งผลต่อการสร้างรายได้ชุมชนที่มีความมั่นคงและยั่งยืน
อ่าน 238 ครั้ง
"รวมพลังโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”ปี 4 (03/09/2016)
วันนี้ (3 ก.ย.59) เวลา 09.30 น. ที่ห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถานบันเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 สร้างศูนย์การเรียนรู้ "ป่าสักโมเดล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” เพื่อการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืนแก่คนไทย
อ่าน 186 ครั้ง
ลพบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ (02/09/2016)
วันนี้ (2 ก.ย.59)เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมในเขตพระราชฐานชั้นกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปกร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการตกแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมศิลปากร ในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิธีการตัด-ตกแต่งกิ่งต้นไม้ให้สวยงาม เหมาะสมกับพื้นที่ประวัติศาสตร์ การเฝ้าระวังต้นไม้และการฟื้นฟูสภาพต้นไม้ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวโบราณสถานและพื้นที่ประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
อ่าน 236 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี (02/09/2016)
วันที่ 1 ก.ย.59 เวลา 13.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้เดินทางเยี่ยมประชาชนที่วัดวังน้ำดำ อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายธานี มณีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงานความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ ผู้แทนพระองค์ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายถุงยังชีพพระราชทานและเงินแก่วัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 4 วัด
อ่าน 240 ครั้ง
ประกาศติดตามเด็กหาย (01/09/2016)
นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการติดตามเด็กชายแสงหาญ อินจาทอง อายุ 13 ปี (สามเณร) หายออกจากสถานศึกษาวัดเจดีย์หลวง ถนนปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ในการนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หากผู้ใดพบเห็นหรือทราบเบาะแสของเด็ก กรุณาแจ้งไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-121164 ,053-121036 ตลอด24ชั่วโมง โดยด่วน เพื่อจักได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กตามความเหมาะสมต่อไป
อ่าน 166 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>