หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
"รวมพลังโครงการ พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”ปี 4 (03/09/2016)
วันนี้ (3 ก.ย.59) เวลา 09.30 น. ที่ห้วยกระแทก หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถานบันเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 4 สร้างศูนย์การเรียนรู้ "ป่าสักโมเดล" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลครองราชย์ครบ 70 ปี ในปี 2559 เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน “ศาสตร์พระราชา” เพื่อการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า-คน อย่างยั่งยืนแก่คนไทย
อ่าน 192 ครั้ง
ลพบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ (02/09/2016)
วันนี้ (2 ก.ย.59)เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมในเขตพระราชฐานชั้นกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปกร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการการตกแต่งต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมศิลปากร ในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิธีการตัด-ตกแต่งกิ่งต้นไม้ให้สวยงาม เหมาะสมกับพื้นที่ประวัติศาสตร์ การเฝ้าระวังต้นไม้และการฟื้นฟูสภาพต้นไม้ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวโบราณสถานและพื้นที่ประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
อ่าน 240 ครั้ง
ผู้แทนพระองค์ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดลพบุรี (02/09/2016)
วันที่ 1 ก.ย.59 เวลา 13.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตรจารย์ ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยได้เดินทางเยี่ยมประชาชนที่วัดวังน้ำดำ อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายธานี มณีหอม นายอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงานความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ ผู้แทนพระองค์ฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายถุงยังชีพพระราชทานและเงินแก่วัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 4 วัด
อ่าน 244 ครั้ง
ประกาศติดตามเด็กหาย (01/09/2016)
นางสาวผกาวดี อยู่เอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี แจ้งว่า ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ได้รับแจ้งจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือในการติดตามเด็กชายแสงหาญ อินจาทอง อายุ 13 ปี (สามเณร) หายออกจากสถานศึกษาวัดเจดีย์หลวง ถนนปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ในการนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก หากผู้ใดพบเห็นหรือทราบเบาะแสของเด็ก กรุณาแจ้งไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-121164 ,053-121036 ตลอด24ชั่วโมง โดยด่วน เพื่อจักได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กตามความเหมาะสมต่อไป
อ่าน 167 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกีฬาท้องที่-ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 (31/08/2016)
วันนี้(31 สิงหาคม 2559)เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องที่-ท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ณ โรงยิมพิสุทธิธรรมธาดา สนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องที่-ท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรนักกีฬาทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี ในการรองรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ
อ่าน 151 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (30/08/2016)
วันนี้ (30 ส.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีการมอบเครื่องวัดความดันโลหิต รุ่น KP 7520 จำนวน 9 เครื่องให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 จำนวน 5 ราย และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 16 ราย
อ่าน 201 ครั้ง
คุณแม่จากอำเภอบ้านหมี่ เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (30/08/2016)
จังหวัดลพบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 จากอำเภอต่างต่างๆ ที่ส่งมา รวมทั้งสิ้น 6 ราย และได้พิจารณาคัดเลือก นางมาลี ศรีแก้ว จากอำเภอบ้านหมี่ เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ประเภท แม่ผู้มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร ซึ่งได้เข้ารับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา
อ่าน 224 ครั้ง
ลพบุรี สัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์ (30/08/2016)
วันนี้ (29 สิงหาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์ จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชน ที่จะนำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อ Social Media ที่กำลังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างถูกต้องและรวดเร็ว อีกทั้งเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายประชา สัมพันธ์และเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี
อ่าน 207 ครั้ง
ลพบุรีแถลงผลการจับกุมยาเสพติดตามยุทธการ “ลพบุรีหน้าบ้านปลอดภัย” (30/08/2016)
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอกอดิศักดิ์ บัวพรหมมาตร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พ.ต.อ.พุฒิพัฒณ วรรธน์จิรัฐ ผกก.สส.ภ.จว.ลพบุรี ร.อ.พิษณุ ทัศแก้ว ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และนายชัชวาล บุญเก็บทอง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ร่วมกันแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้ยุทธการ “ลพบุรีหน้าบ้านปลอดภัย” ตามแผนงานปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยเสพติดช่วงเร่งรัด ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 จังหวัดลพบุรี
อ่าน 147 ครั้ง
ขนส่งลพบุรี จัดอบรมพนักงานขับรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย (26/08/2016)
วันนี้(26 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรม พนักงานขับรถโรงเรียนและรถรับส่งเด็กนักเรียน ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี เพื่อให้พนักงานขับรถและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการรับส่งนักเรียนมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยของรถโรงเรียนและเสริมสร้างทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียน และเพื่อป้องกันความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนของจังหวัดลพบุรี มีผู้ประกอบการ ผู้ขับรถ พนักงานขับรถโรงเรียน รถรับส่งเด็กนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน
อ่าน 226 ครั้ง
กาชาดลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติภารกิจกาชาด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (24/08/2016)
วันนี้(24 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมลพบุรี-อินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติภารกิจกาชาดจังหวัดลพบุรี" เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติภารกิจกาชาดในจังหวัดลพบุรี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับและข้อระเบียบ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอ และวิทยากรแกนนำจิตอาสา (ครู ข) โดย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอ 6 กิ่ง และวิทยากรแกนนำจิตอาสา (ครู ข) จำนวน 160 คน เข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 191 ครั้ง
สภอ.ภูธรจังหวัดลพบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภ.จว.ลพบุรี ประจำปี 2559 (23/08/2016)
วันที่(22 สิงหาคม 2559)เวลา 14.40 ที่ ณ สนามกีฬาโกษาปาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พล.ต.ต.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ภ.จว.ลพบุรี ประจำปี 2559 โดยมีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานตำรวจอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีความรักความสามัคคีระหว่างองค์กรของข้าราชการตำรวจ กิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมทุกสถานีตำรวจในสังกัดโดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล
อ่าน 253 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการฝึกอบรม "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพให้เด็กและเยาวชน (23/08/2016)
วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2559) เวลา 13.00 น. นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างวินัยปรับปรุงบุคลิกใหม่ ให้กับกลุ่มเยาวชนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ โดยให้อำเภอต่างๆคัดเลือกเยาวชนเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ที่มีแนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด ช่วยป้องกันผู้เสพรายใหม่ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ย.อส. มาช่วยเหลืองานของทางราชการ
อ่าน 158 ครั้ง
"กลุ่มข้าวโพดทอดบ้านหัวลำ" อีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่สร้างรายได้ให้ชุมชน (19/08/2016)
ด้วยเกษตรกรในเขตอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีอาชีพทำไร่ข้าวโพด ข้าวโพดที่ปลูกคือ ข้าวโพดไร่หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน ชาวบ้านบางคนได้ทดลองนำเมล็ดจากฟักข้าวโพดไร่ ที่ยังไม่แก่จัด มาทดลองคั่วและปรุงรสด้วยน้ำปลา ก็สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้
อ่าน 892 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (18/08/2016)
วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ นิคมสหกรณ์ชัยบาดาลลพบุรี หมู่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 400 คน
อ่าน 256 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี แถลงผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน มุ่งหวังแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน (18/08/2016)
ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี ได้เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกภารกิจ โดยแยกเป็นผลการดำเนินงานในภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน และด้านการป้องกันการทุจริต
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชน (17/08/2016)
วันนี้ (17 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากประชากรลิงในพื้นที่ชุมชนจังหวัดลพบุรี" โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและพฤติกรรมของลิง ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบปัญหาเรื่องลิงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 15 แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สวนสัตว์ลพบุรี และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) จำนวน 60 คน
อ่าน 117 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (16/08/2016)
เช้าวันนี้ (16 สิงหาคม 2557) ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรา 12 สิงหาคม 2559 รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตมากขึ้น ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
อ่าน 143 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียลพบุรี (16/08/2016)
วันนี้(16 สิงหาคม 2559)เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซียลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ "คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 137 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดอบรม "หมอต้นไม้" สร้างรุกขกร ดูแลต้นไม้ (16/08/2016)
วันนี้(16 สิงหาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หมอต้นไม้ PEA" โดยมี พลโท ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และ นายสาคร พยัคฆเรือง รองผู้ว่าการปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 314 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>