หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ลพบุรี นำร่อง อปท. 29 แห่ง ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน (14/07/2016)
วันนี้ (14 ก.ค.59) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกับนายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 แห่ง หลังจากที่ได้เสริมสร้างความรู้พร้อมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจากต้นทางที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ถือเป็นพันธสัญญาในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการอย่างจริงจัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการในเชิงรุก
อ่าน 209 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 (14/07/2016)
วันนี้(14 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น.ที่ อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พันเอก ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีวางพานดอกไม้อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่ 119 และ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ที่เป็นผู้มีคุณูปการและสร้างความเจริญให้กับจังหวัดลพบุรี
อ่าน 153 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์และลดต้นทุนการผลิต (13/07/2016)
วันนี้(13 กรกฎาคม 2559)เวลา 10.00 น. ที่ สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชกรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการผลิตหญ้าอาหารสัตว์และการรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์ ตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่างสหกรณ์ไทยเดนมาร์ค ก.น.ช.หนองรี จำกัด โดยนายสำเริง วงษ์สกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ และนายวีระ วรรณโสภณ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 4 และนายสมยศ โสดา ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หมู่ที่ 5 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด และสหกรณ์ได้รับวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR ที่มีคุณภาพ
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมตามโครงการจังหวัดสู่อาเซียน (30/06/2016)
วันนี้(30 มิถุนายน 2559)เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดลพบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ ด้านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชน ที่มีผลกระทบกับจังหวัดลพบุรีในด้านการเกษตร แรงงาน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว โดยมีข้าราชการและพนักงานราชการในส่วนภูมิภาคหน่วยงานละ 2 คน รวมจำนวน 170 คนเข้าร่วมการอบรม
อ่าน 176 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี จัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน (30/06/2016)
วานนี้ ( 29 มิถุนายน 2559) เวลา18.30 น. ที่ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากล สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
อ่าน 143 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ (30/06/2016)
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมภุมมสโร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง ลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2555 ระยะที่ 3 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมสตรี
อ่าน 263 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียนยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (29/06/2016)
วันนี้ ( 29 มิถุนายน 2559) เวลา11.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมทำพิธีมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้นักเรียนยากไร้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี สร้างเครื่องมือ “พิทักษ์วานร”แก้ปัญหาลิงถูกไฟฟ้าช็อต (25/06/2016)
นายชีวิน พัฒนคูหะ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับร้องเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยในระยะแรกทีมงานได้ไปปรับปรุงจุดติดตั้งอุปกรณ์ให้มีระยะห่างเพื่อเกิดความปลอดภัยแก่ลิง แต่เพื่อความมั่นใจและเป็นการแก้ไขในระยะยาวทางทีมงานได้คิดค้นเครื่องมือป้องกันลิงถูกไฟฟ้าช็อตในจุดดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “พิทักษ์วานร” เบื้องต้นก็พบว่า เครื่องมือนี้ช่วยลดปริมาณลิงที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าช็อต ได้เป็นอย่างดี
อ่าน 308 ครั้ง
คณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ติดตามและประเมินผล ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ จ.ลพบุรี (24/06/2016)
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสันติสุข สันติศาสนสุข รองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนและนายพีรพัฒน์ พรสิริเลิศกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ในนามคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านหม้อตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 ประจำปี 2559 รอบลงพื้นที่
อ่าน 147 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 (24/06/2016)
วานนี้ (23 มิถุนายน 2559) เวลา 17.30 น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559” ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้มีการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี” เป็นประจำทุกปี เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2535
อ่าน 172 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 (24/06/2016)
วันนี้ (24 มิถุนายน 2559) เวลา 08.45 น.ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมต่อต้านยาเสพติด
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะยั่งยืน” (22/06/2016)
จังหวัดลพบุรี ได้จัดอบรมโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน จังหวัดลพบุรี และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬ” ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในทุกอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะในครัวเรือน ขยายผลไปสู่การจัดสวัสดิการในชุมชน อันเกิดจากรายได้ที่ได้มาจาการจัดการขยะ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 56 คน
อ่าน 146 ครั้ง
หน่วยงานภาคราชการและเอกชนจังหวัดลพบุรี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างกรงเพื่อเป็นที่พักฟื้นลิง (22/06/2016)
บ่ายวานนี้(21 มิถุนายน 2559) ที่ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการรับบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างกรงเพื่อเป็นที่พักฟื้นลิง โดยมีหน่วยงานที่บริจาครายละ 35,000 บาท จำนวน 10 ราย ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดลพบุรี หอการค้าจังหวัดลพบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี บริษัทสุรินทร์ออมย่า เคมิคอล(ประเทศไทย)จำกัด คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่น 58(หมู่นกหัวขวาน) มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยลพบุรี ส่วนที่บริจาครายละ 70,000 บาท จำนวน 1 ราย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท
อ่าน 93 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559" (22/06/2016)
วันนี้(22 มิถุนายน 2559) เวลา 11.00 น. ที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสาธารณชนให้เป็นที่แพร่หลาย และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ด้านการศึกษา แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ นำแบบอย่างและความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
อ่าน 119 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เฉลิมพระเกียรติฯ (21/06/2016)
วันนี้(21 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลโคกสลุง คณะครู นักเรียนในพื้นที่ ร่วมใจกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 100,000 ต้น และต้นไม้อื่นๆอีกจำนวน 300 ต้น ในโครงการ “รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อสนองแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำโดยการใช้หญ้าแฝก และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี
อ่าน 175 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านวังแขม (21/06/2016)
วันนี้(21 มิถุนายน 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านวังแขม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 162 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ "สร้างรอยยิ้ม มีสุข ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี" (20/06/2016)
วันนี้(20 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการ "สร้างยิ้ม มีสุข ผู้สูงอายุจังหวัดลพบุรี" เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการสร้างความสุข เติมรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุให้ปราศจากความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว โดยมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้นำอาหารและกิจกรรม มาสร้างความสุข สนุกสนาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี แห่งนี้ด้วย
อ่าน 156 ครั้ง
กสทช.จัดประชุมชี้แจงกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (16/06/2016)
สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้ทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมชี้แจงกำหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง(ฉบับที่ 2)และประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบวิทยุกระจายเสียง ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด / จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมทวิน โลตัส /จังหวัดสงขลา วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ /จังหวัดชลบุรี เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม เอ วัน พัทยา บีช รีสอร์ท
อ่าน 165 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (15/06/2016)
วันนี้(15 มิถุนายน 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ พบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 142 ครั้ง
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบถุงพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” แก่ชาวลพบุรี (15/06/2016)
วันนี้ (15 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยจำนวน 500 ชุด ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ โดยร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี จัดโครงการนี้ขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึงเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
อ่าน 111 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [28] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>