หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หนุน SMEs จังหวัดลพบุรี ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 (4 พ.ค. 2560)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME Development Bank หรือ ธพว.) จัดงานเปิดตัวแคมเปญ "สินเชื่อ SMEs Transfomation Loan กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เติมเต็มเงินทุน ติดอาวุธความรู้ ติดปีก SMEs ไทย" ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น(Local Economy) โดยมี นายวรกร บำรุงชีพโชต อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและร่วมเปิดงาน พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 20 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ประจำปี 2560 (3 พ.ค. 2560)
วันนี้(3 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณวิหาร วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอท่าวุ้ง นายสุรเสน กาลอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี นางทิตยารัตน์ ยอดเมือง ชมรมคนรักวัดไลย์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)และชมรมรักษ์วัดไลย์ เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชน
อ่าน 11 ครั้ง
กรมชลฯ ปรับปฏิทินส่งน้ำให้พื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทำนาปีเร็วขึ้น เลี่ยงฤดูน้ำหลากท่วมผลผลิต (3 พ.ค. 2560)
กรมชลประทาน ส่งน้ำข้าระบบชลประทานพื้นที่ต่ำ "แก้มลิงธรรมชาติ" จำนวน 6 แห่ง ภายใต้การบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวนาปีในช่วงฤดูฝน ของพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำ หวังให้เกษตรกรทำนาปีให้เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก ก่อนจะใช้เป็นแก้มลิงเก็บกักรองรับน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อ่าน 17 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 (1 พ.ค. 2560)
วันนี้(1 พฤษภาคม 2560) เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานสวนสัตว์ลพบุรี (ด้านหลัง) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560” เป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยที่สำคัญของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่มุ่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 2.19 ล้านไร่ ครัวเรือนเกษตรกรมากกว่า 76,000 ครัวเรือน มีผลผลิตทางการเกษตรมากกว่า 35 ล้านตัน ซึ่งสินค้าหลัก (Produc Champion) ได้แก่ ไก่เนื้อ โคนม ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้ำจืด ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานของประเทศไทย( GAP/GMP/HACCP) มีมูลค่าปีละไม่น้อยกว่า 52,000 ล้านบาท
อ่าน 19 ครั้ง
โครงการ "8 น.ยกระดับการให้บริการของฝ่ายทะเบียน"ของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี วันแรกมีผู้มารับบริการจำนวนมาก (1 พ.ค. 2560)
วันนี้(1 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.00 น. สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการ "8 น.ยกระดับการให้บริการของฝ่ายทะเบียน" ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเสริมสร้างภาพลักษณ์การให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัด อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์กรมที่ดิน ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า "เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติสู่การบริการที่เป็นเลิศ"
อ่าน 14 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ประจำเดือนเมษายน 2560 (27 เม.ย. 2560)
วันนี้ (27 เมษายน 2560) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้กับอำเภอที่มีการรับสมัครสมาชิกหมู่บ้านศีล 5 จำนวน 2 อำเภอ และพิธีมอบรางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบลดขยะประจำศาลากลางจังหวัดลพบุรี ประจำเดือนเมษายน 2560 จำนวน 3 ราย
อ่าน 12 ครั้ง
พายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย6ตำบลบ้านได้รับความเสียหาย 41 หลัง เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ (27 เม.ย. 2560)
เมื่อเย็นวานนี้ ( 26 เมษายน 2560) เกิดพายุหมุนถล่มอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ใน 6 ตำบล 12 หมู่บ้าน เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหมด 41 หลังคาเรือน ต้นไม้หักโค่นหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 205 ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 79 ถึง หลักกิโลเมตรที่ 80 ต้นไม้ใหญ่ หักโค่น ทับสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง การไฟฟ้าอำเภอชัยบาดาลได้เร่งทำการซ่อมแซม ขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟได้แล้ว โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้ทางนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเร่งด่วน
อ่าน 17 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลากลางจังหวัด การซักซ้อมเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เจ้าหน้าที่มีความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์จริง (26 เม.ย. 2560)
วันนี้ (26 เมษายน 2560 ) เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ได้จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "กรณีการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง" โดยสมมุติเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลากลางจังหวัดลพบุรี มีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานผู้อำนวยการบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลกลางจังหวัดลพบุรี ทั้ง 27 หน่วยงาน ร่วมซักซ้อมอย่างตั้งใจและมีความรู้ ความเข้าใจในการอพยพสิ่งของที่มีความสำคัญของทางราชการ รวมทั้งบุคคลากรออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้ตามแผนที่กำหนดไว้
อ่าน 12 ครั้ง
นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน18คันเพื่อนำประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีจำนวน 914 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ (26 เม.ย. 2560)
เมื่อเวลา01.00 น.วันที่ 25 เมษายน 2560 นายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถบัสจำนวน18 คันเพื่อนำประชาชนชาวจากอำเภอชัยบาดาล จำนวน 914 คน เดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยก่อนที่จะมีการปล่อยขบวนรถ ได้มีการพูดคุยซักซ้อมความเข้าใจในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ให้กับประชาชนที่เดินทางไปในครั้งนี้และได้มีการมอบอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เดินทางไปอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถในครั้งนี้
อ่าน 19 ครั้ง
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกับสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี (26 เม.ย. 2560)
วันที่ 25 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกับสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ธนาคารสินค้าเกษตรทฤษฎีใหม่ และAgri-map ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ ฯลฯ พร้อมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่าน 11 ครั้ง
จ.ลพบุรี สรุปผลการปฏิบัติงานควบคุมประชากรและดูแลสุขภาพลิงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลพบุรี (26 เม.ย. 2560)
จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลพบุรี ได้ปฏิบัติงาน วางแผนดูแลสุขภาพลิง รวมทั้งควบคุมประชากรลิงในเขตพื้นที่บริเวณตลาดมโนราห์ เทศบาลเมืองลพบุรี โดยการปฏิบัติงานครั้งนี้ประกอบด้วยชุดปฏิบัติงานทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ฝ่ายอำนวยการ ชุดที่ 2 ปฏิบัติงานวางกรงดัก จับบังคับลิงและวางยา ชุดที่ 3 ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายลิงไปสถานที่ทำหมัน ชุดที่ 4 ปฏิบัติงานทำหมันลิงและทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และชุดที่ 5 ปฏิบัติงานดูแลสุขภาพสัตว์หลังผ่าตัด
อ่าน 16 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการฝึกอบรม "เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)" เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน (26 เม.ย. 2560)
วันที่ 25 เม.ย.60 เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลพบุรี ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดดงน้อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างวินัย ปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรม ให้เป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ โดยให้อำเภอต่างๆคัดเลือกเยาวชนเยาวชน อายุ 15 - 25 ปี ที่มีแนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติด ช่วยป้องกันผู้เสพรายใหม่ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการนำเยาวชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ย.อส. มาช่วยเหลืองานของทางราชการ
อ่าน 21 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25 เม.ย. 2560)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 14 ครั้ง
ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่งมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน (24 เม.ย. 2560)
วันนี้ ( 24 เม.ย.60) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งมอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนให้จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกี่ยวกับประเด็นการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีตามแผนแม่บทดังกล่าว
อ่าน 16 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ทำพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพระกาฬก่อนดำเนินการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิง (24 เม.ย. 2560)
วันนี้ ( 24 เม.ย.60) เวลา 07.00 น. ที่ศาลเจ้าพ่อพระกาฬ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อพระกาฬ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สักการะบูชาของชาวลพบุรี เพื่อจะดำเนินการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิง ที่อาศัยอยู่บริเวณศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด และอาคารตึกบ้านเรือนประชาชน ที่กำลังเป็นปัญหาระหว่างลิงกับคนมานาน และเชื่อว่าลิงเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬ จึงไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะทำอะไร โดยมีหน่วยงานและบุคคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ลพบุรี และกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี เพราะปัจจุบันลิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หากไม่เร่งควบคุมอาจก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรคขึ้นได้
อ่าน 16 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานการขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข/แมว)ที่จังหวัดลพบุรี (23 เม.ย. 2560)
วันนี้ ( 23 เม.ย.60) เวลา 13.00 น. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องการปกป้องคุ้มครองสัตว์และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการขึ้นทะเบียนสัตว์ ( สุนัข/แมว)และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ของจังหวัดลพบุรี ณ สถานสงเคราะห์สัตว์วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด และสถานที่ควบคุมสุนัขจรจัด กองบิน 2 กองทัพอากาศ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำชมพื้นที่
อ่าน 19 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2560 (21 เม.ย. 2560)
วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ วัดทะเลวังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2560” เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี โดยนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการแก่ประชาชนในพื้นที่กว่า 50 หน่วยงาน อีกทั้งเป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
อ่าน 21 ครั้ง
ทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(นำเสนอผลการศึกษา)โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนนสาย ค (20 เม.ย. 2560)
วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.40 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กรมทางหลวงชนบท ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (นำเสนอผลการศึกษา) โครงการสำรวจออกแบบถนนสายเชื่อมต่อถนน ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ - ทล.205 ตัดกับ ทล.2219 จังหวัดลพบุรี เพื่อนำเสนอผลการศึกษา รูปแบบขององค์ประกอบถนน รวมทั้งผลการแก้ไขผลกระทบด้านการเวนคืน และมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบเบื้องต้นของโครงการ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อทักท้วง ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมประชุมต่อรูปแบบถนน องค์ประกอบของถนน และมาตรการด้านการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน โดยจะนำเอาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ ตลอดจนการกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการพัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการฯมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนภายใต้หลักวิชาการ ในการศึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการสะดวกที่จังหวัดลพบุรี (20 เม.ย. 2560)
วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกภาคกลาง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center ชื่อย่อ "GECC" ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
อ่าน 17 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุในวันที่ 4 ของเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง บาดเจ็บ 9 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (15 เม.ย. 2560)
วันที่ 15 เม.ย.2560 เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรีฎิษพจณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยมีคณะทำงานติดตามจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนของส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ เว็บคอนเฟอเรน (Web Conference) ไปยังทุกๆอำเภอด้วยเพื่อประเมินผลและปรับกลยุทธ์การดำเนินการ ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
อ่าน 21 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>