หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการสัมมนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) (02/06/2016)
วันนี้(2 มิถุนายน 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการโครงการสัมมนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ วิทยากรระดับอำเภอ หรือ (ครู ข) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจออกเสียงประชามติ
อ่าน 132 ครั้ง
สำนักงาน ธ.ก.ส.ลพบุรี มอบถังน้ำดื่มแก่ชุมชน จำนวน 300 ถังในโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง ปี 58/59 (02/06/2016)
วันนี้(2 มิถุนายน 2559) เวลา 08.30 น. สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลพบุรี และสาขาลพบุรี ได้มอบถังน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 40 ถัง ในโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง ปี 58/59 แก่ชุมชนอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบถังน้ำดื่มแก่ชุมชนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้รับมอบ
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ฝึกเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมในที่สาธารณะ (01/06/2016)
วันนี้(1 มิถุนายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่ สนามกีฬามณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการฝึกการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมในที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 19 เป็นการบูรณาการระหว่างพลเรือน ตำรวจ และทหาร ร่วมกันฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฯในการจัดกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เมื่อผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เจ้าหน้าที่จะร้องขอต่อศาลให้บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุม ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ และคุ้นเคยกับการออกคำสั่ง ลดความผิดพลาด ความสูญเสีย ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์จริง ให้ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็ว ฝูงชนอาจมีการรวมตัวได้อย่างรวดเร็วมีจำนวนมาก สามารถกระทำผิดกฎหมายหรือก่อเหตุรุนแรงได้มากขึ้น
อ่าน 162 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 13 จัดการเสวนาและพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด (31/05/2016)
วันนี้( 31 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี พลตรี ดำริห์ สุขพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานเปิดงานเสวนาและพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน (ประชารัฐ) ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดชัยนาท เพื่อพบปะพุดคุยและประสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งแนวทางการเสนอข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณอย่างถูกต้องและมีประโยชน์ต่อสังคม ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกเหนือจากการทำความเข้าใจในเรื่องการรับรู้ในการเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้
อ่าน 193 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (30/05/2016)
วันนี้ (30 พ.ค. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนวาระการประชุม มีการมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % จำนวน 15 หน่วยงาน และประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ (28/05/2016)
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น.ที่ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระครูภาวนาโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบทนาค จำนวน 10 รายที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 125 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ (27/05/2016)
วันนี้ (27 พ.ค. 2559) เวลา 16.00 น. ณ วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี พระครูสิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาคจำนวน 10 ราย ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
อ่าน 156 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบบ้านให้ครอบครัวผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26/05/2016)
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.30 น. ที่บ้านเลขที่ 16/2 หมู่ที่ 5 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ พร้อมด้วย นายอำเภอโคกสำโรง เหล่ากาชาดอำเภอโคกสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีส่งมอบบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนายอนัน งามขำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อ่าน 121 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี บูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค (26/05/2016)
วันนี้ (26 พฤษภาคม 2559) เวลา 08.00 น. ที่เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายดุสิต จันทร์สถิตย์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางลพบุรี ให้การต้อนรับนายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรือนจำกลางลพบุรี
อ่าน 586 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 (24/05/2016)
วันนี้ (24 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนำโดยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีจึงได้กำหนดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ผู้มีจิตอาสาในระดับตำบลและอำเภอเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี 2558
อ่าน 115 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี (24/05/2016)
วันนี้(24 พฤษภาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 215 ครั้ง
มูลนิธิพระดาบส จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 113 ให้ความรู้และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรี (22/05/2016)
วันนี้ (22 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ คณะข้าราชการสำนักพระราชวังและคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 113 เพื่อให้ความรู้ และฝึกทักษะในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร การอบรมหลักสูตร “ปุ๋ยสั่งตัด” ให้แก่ เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ถวายสิ่งของพระราชทานสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 9 ชุด มอบถุงพระราชทานแก่ประชาชนในอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 200 ชุด
อ่าน 231 ครั้ง
โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทำบุญครบ 70 ปีและวันสถาปนาโรงเรียน (20/05/2016)
วานนี้(19 พฤษภาคม 2559) เวลา 16.00 น. ที่สนามโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่านคำกล่าววันสถาปนาโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครบ 70 ปี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประกาศพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ ให้พระพุทธิวราภรณ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพเสนาบดี สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรดาศิษยานุศิษย์น้อมรำลึกถึง พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธวรญาณ ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ
อ่าน 257 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (20/05/2016)
วันนี้ (20 พฤษภาคม 2559) เวลา 06.30 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 115 ครั้ง
ประชาชนแห่ร่วมงาน “ประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์"วัดไลย์ จ.ลพบุรี จำนวนมาก (19/05/2016)
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2559) เวลา 08.30 น. ที่ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตรย์ ประจำปี 2559 ซึ่งทางวัดไลย์จัดขึ้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยเชื่อกันว่าพระศรีอาริย์ หรือ พระศรีอริยเมตไตรย์ มาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกมนุษย์หลังจากสิ้นสุดศาสนาของพระมหาสมณโคดมแล้ว5,000ปี เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนาพระศรีอาริย์จึงได้มีการสร้างพระศรีอาริย์ขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ ประชาชนผู้มาร่วมงานเชื่อกันว่าถ้าได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์แล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งขณะทำพิธีมีฝนตกลงมาโปรยปราย
อ่าน 216 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (19/05/2016)
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ วัดพุน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
อ่าน 200 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (17/05/2016)
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีนำโดยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้แกนนำจิตอาสาอาสาสมัครสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาทางด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดลพบุรีจึงได้กำหนดการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ผู้มีจิตอาสาในระดับตำบลและอำเภอเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษาในปี 2558
อ่าน 164 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งแม่น้ำป่าสักพัง (17/05/2016)
บ่ายวานนี้(16 พฤษภาคม 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอชัยบาดาล วิศกรจากกรมเจ้าท่า โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักทรุดตัว บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองเดื่อพัฒนา ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จนกระทบกับโครงสร้างหลักของบ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 ซึ่งเป็นบ้านของนายพรานณรงค์ หลาบงาม อายุ 39 ปี และบ้านเลขที่ 174/2 หมู่ 7 ของนายปรีชา หลาบงาม อายุ 47 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ปรากฏว่าดินทรุดตัวเพิ่มมากขึ้นเป็นทางยาวหลายเมตร มีความลึกกว่า 10 เมตร ซึ่งอาจทำให้บ้านเรือนราษฎรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้น และบริเวณนี้เป็นพื้นที่เดิมที่เกิดดินทรุดตัวเมื่อ 2 ปีก่อน เคยได้แก้ปัญหาด้วยการทำผนังกันดินทรุดตัวมาแล้ว
อ่าน 125 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (17/05/2016)
เย็นวานนี้ (16 พฤษภาคม 2559) ที่ วัดท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบสิ่งของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 96 ครัวเรือน ที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว และกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ร่วมกันนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
อ่าน 123 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยน้ำบาดาลเพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้ป่าจำปีสิรินธร (13/05/2016)
วันนี้(13 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ป่าจำปีสิรินธร หมู่ที่ 1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมบริเวณจุดขุดเจาะบ่อบาดาล และฝายน้ำล้น พร้อมเปิดแพรคลุมป้ายเปิดการใช้งานบ่อบาดาล บริเวณด้านบนของป่าจำปีสิรินธร และรับฟังการบรรยายสรุป โดยการติดตั้งแผงโซลาเซลสูบน้ำจากบ่อบาดาลเข้าสู่ป่าจำปีสิรินธร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าจำปีสิรินธรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
อ่าน 133 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>