หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา (18/03/2016)
วันนี้ (18 มีนาคม 2559) เวลา 13.15 น. จังหวัดลพบุรี ได้บูรณาการหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ภาคราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชุดเผชิญเหตุสถานการณ์วิกฤต (ERT) บุคลากรทางการแพทย์ และมูลนิธิต่างๆ ร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 กรณีการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนฯ
อ่าน 132 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (18/03/2016)
วันนี้ (18 มีนาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการในระดับท้องถิ่นจากทุกองค์กรในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ต่อเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
อ่าน 97 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (17/03/2016)
วันนี้(17 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านกฎหมาย
อ่าน 90 ครั้ง
ปศุสัตว์ลพบุรี จัดอบรมเสริมความรู้การเลี้ยงสัตว์ปีกแก่ชาวนา ก่อนมอบพันธุ์สัตว์ปีกให้เลี้ยงเพิ่มรายได้ช่วงฤดูแล้ง (15/03/2016)
วันนี้ (15 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณวัดโคกสุข หมู่ 2 บ้านโคกสุข ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรใน 3 ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ ได้แก่ ตำบลหนองเต่า ตำบลหนองทรายขาว และตำบลพุคา จำนวน 427 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำทำนา และได้ลงทะเบียนขอรับปัจจัยการผลิตโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง ตามความช่วยเหลือของรัฐบาล
อ่าน 98 ครั้ง
จ.ลพบุรี จับมือโรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร่อ้อย ทำ MOU (15/03/2016)
วานนี้(14 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานและแรงงานบังคับในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนจากบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.จำกัด(วังขนาย)/บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด(สาขา 00002) และนายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี /นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี โคกสำโรง สระโบสถ์ เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการสร้างภาพลักษณ์เชิงประจักษ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาพรวม
อ่าน 131 ครั้ง
ขนส่ง จ.ลพบุรี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (14/03/2016)
วันนี้(14 มีนาคม 2559) เวลา 15.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรเงินค่าช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นจำนวนเงิน 1,397,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป
อ่าน 65 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดค่ายกิจกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ (14/03/2016)
วันนี้(14 มีนาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ ค่ายฝึกการรบพิเศษ A-03 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ตำบลนิคมสร้างตนอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายกิจกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 ” ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ การปรับขบวนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิต การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมสู่การเริ่มชีวิตใหม่
อ่าน 101 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดเดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (13/03/2016)
วันนี้(13 มีนาคม 2559) เวลา 05.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน – วิ่งสู่สุขภาพ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยเฉพาะการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน
อ่าน 82 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น (12/03/2016)
บ่ายวานนี้ (11 มีนาคม 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบและสื่อมวลชน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ก็เพื่อรับฟังข้อมูลจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจำนวนลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ
อ่าน 81 ครั้ง
คลังจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรู้ทันการกำกับงาน GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการคลังให้หัวหน้าส่วนราชการ (11/03/2016)
วันนี้ (11 มีนาคม 2559) เวลา 09.15 น. ที่ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “รู้ทันการกำกับงาน GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินการคลัง” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GFMIS และรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังภาครัฐไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายกับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จำนวน 105 หน่วยงาน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้
อ่าน 81 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา (10/03/2016)
วันนี้ (10 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยมี ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ ก่อนลงมือปฏิบัติจริงกับหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ครั้งนี้
อ่าน 131 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัดลพบุรี (กพร.ปจ.) (10/03/2016)
วันนี้ (10 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น1 อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี เป็นการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรม โดยพิจารณาเลือกจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก หรือมีเงินลงทุนมาก หรือทำรายได้หลักให้กับจังหวัดลพบุรี จะทำให้ทราบว่าอุตสาหกรรมที่เลือกมีพนักงานทั้งหมดเท่าไร มีตำแหน่งอะไรบ้าง แต่ละตำแหน่งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหลักมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
อ่าน 104 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (09/03/2016)
วันนี้ (9 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรีทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 6 ราย บาดเจ็บ 21 ราย ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการเมาสุรา ซึ่งในปี 2559 นี้ จังหวัดลพบุรี จะวางมาตรการและแนวทางการลดอุบัติเหตุให้น้อยลงจากสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่ผ่านมา
อ่าน 156 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับเยาวชนในพื้นที่ (08/03/2016)
วันนี้ (8 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสามัคคี ร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลังและร่วมกันทำ โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความปรองดอง
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (07/03/2016)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณวัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทย มีความสุข เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 13 นำโดย พ.ต. จีรพันธ์ แจ่มจ่าย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน /กรมรบพิเศษ ที่ 2 จ.ลพบุรี นำโดย พ.อ.เชษฐา ตรงดี ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10 และโครงการชลประทานลพบุรี โดยนำกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ พร้อมปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บผักตกชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ จัดการ และขนย้าย ไปยังสถานที่จัดเก็บ เพื่อแปรสภาพผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลให้กลายเป็นปุ๋ยหมักและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อ่าน 123 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ (07/03/2016)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมดำเนินการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอทานระดับจังหวัด ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สื่อมวลชน มูลนิธิต่างๆ และสถานีสวัสดิการ 9 แห่งซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี รวม 100 คน โดยมี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 82 ครั้ง
สื่อมวลชนลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2559 (05/03/2016)
วันนี้ (5 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมา เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2559
อ่าน 114 ครั้ง
โครงการตำบลละ 5 ล้านและโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของจังหวัดลพบุรี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ (03/03/2016)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้ง 8 มาตรการ
อ่าน 151 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดอบรม “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” (03/03/2016)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ไก่พันธุ์ไข่ อาหารสัตว์ และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต ณ วัดธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 121 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (03/03/2016)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานเดิน – วิ่งสู่สุขภาพ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี
อ่าน 123 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>