หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีและบริษัทเบทาโกร มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (11/05/2016)
วานนี้ (10 พฤษภาคม 2559) เวลา 11.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบสิ่งของยังชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ ตำบลนิคมลำนารายณ์ และตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 134 ครัวเรือน ที่ประสบวาตภัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จนทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเบทาโกร มูลนิธิสายธาร และกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ร่วมกันนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
อ่าน 81 ครั้ง
ลพบุรี พายุฤดูร้อนถล่มอำเภอชัยบาดาลและโคกสำโรง อีกระลอกบ้านพังเสียหาย 270 หลังคาเรือน (06/05/2016)
ที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เกิดพายุฝนกระหน่ำ ลูกเห็บตก ลมกระโชกแรง ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 7 ตำบล (ต.นิคมลำนารายณ์ ต.ชัยนารายณ์ ต.ศิลาทิพย์ ต.บ้านใหม่สามัคคี ต.ลำนารายณ์ ต.ชัยบาดาลและตำบลวังเพลิง) ทั้งหมด 31หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 270 หลังคาเรือน (อ.ชัยบาดาล 204 หลังคาเรือน อ.โคกสำโรง 66 หลังคาเรือน รวม 2 อำเภอ บ้านพังเสียหาย 270 หลังคาเรือน) ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น หลายจุดทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกกว้าง ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินแก้ไขสามารถใช้ได้ตามปกติแล้ว โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
อ่าน 148 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมจัดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ ละอาหารปลอดภัย (05/05/2016)
วานนี้(4 พฤษภาคม 2559) เวลา 17.00 น. ที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี” ในระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เป็นการบูรณาการของหน่วยงาน เพื่อแสดงความพร้อมและศักยภาพของจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยที่สำคัญของจังหวัด ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี ที่มุ่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นสำคัญ
อ่าน 141 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 (05/05/2016)
วันนี้(5 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณ และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสมโภชพระมหาเศวตฉัตร ให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
อ่าน 113 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่จังหวัดลพบุรี (05/05/2016)
วันนี้(4 พฤษภาคม 2559)เวลา 09.30 น. นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เดินทางมาประชุมตรวจติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ได้แก่ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพื่อการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศน์ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อผลิตสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ
อ่าน 114 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การรับซื้อหญ้าอาหารสัตว์และการให้ยืมชุดอุปกรณ์ผลิตอาหารสัตว์ (05/05/2016)
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่ สหกรณ์โคนมพัฒนานิคมจำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้ออาหารสัตว์ ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปี 2559 และโครงการเชื่อโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ ระหว่าง สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด โดยนายพิบูล โพธิ์ศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯและนายพิชัย เสมอชาติ ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด และสหกรณ์ได้รับวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR ที่มีคุณภาพ
อ่าน 258 ครั้ง
จ.ลพบุรี เตรียมจัดตั้งตลาดน้ำบางขามวัดคุ้งท่าเลา และแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางขาม (05/05/2016)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ วัดคุ้งท่าเลา หมู่ที่ 6 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยู่ริมลำน้ำบางขาม เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นตลาดน้ำบางขาม และแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำบางขาม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอบ้านหมี่ และคาดหวังว่าตลาดน้ำบางขาม วัดคุ้งท่าเลา จะเป็นตลาดน้ำแห่งเดียวของจังหวัดลพบุรี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ OTOP ต่อไป
อ่าน 146 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙. (03/05/2016)
วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (OTOP Product Champion :OPC) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ แก่คณะกรรมการฯ ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน จำนวน ๕๐ คน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
อ่าน 136 ครั้ง
ส่วนราชการ จ.ลพบุรี ทำ MOU สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (02/05/2016)
วันนี้ (2 พฤษภาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 112 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าให้ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก เพื่อไว้หุงข้าวให้ลิงลพบุรีที่นำไปฝากเลี้ยงไว้ (29/04/2016)
วันนี้ (29 เมษายน 2559) เวลา 16.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ใบ ให้กับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก โดยมีนายธงชัย เสี่ยงเทียนชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เป็นผู้รับมอบ เพื่อไว้ใช้ในการหุงข้าวให้ลิงของจังหวัดลพบุรีที่นำไปฝากเลี้ยงไว้
อ่าน 164 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชน (29/04/2016)
วันนี้ (29 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านดีลัง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2559” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน
อ่าน 178 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ส่งลิงที่ทำหมันแล้ว พักฟื้นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า ภาคกลาง จังหวัดนครนายก (28/04/2016)
จากการที่จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิง ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2559 สามารถจับลิงมาทำหมัน ถ่ายพยาธิ และรักษาโรค ได้แยกเป็นลิงเพศผู้ที่ทำหมัน จำนวน 53 ตัว ลิงเพศเมีย/ลิงเด็กทำการดูแลสุขภาพ จำนวน 44 ตัว รวม 97 ตัว และได้นำลิงทั้งหมด 97 ตัว ไปพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25,26 เมษายน 2559 ซึ่งจาการดูแลสุขภาพและควบคุมประชากรลิงครั้งนี้ ทางจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างเลือด รวมทั้งสารคัดหลั่งบริเวณช่องปากและทวารหนัก เพื่อจะเก็บตัวอย่างเชื้อโรค ที่ติดต่อระหว่างลิงด้วยกันหรือเชื้อโรคที่อาจติดต่อมาสู่คน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทางปศุสัตว์จะเก็บไว้แล้วป้อนข้อมูลให้สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนด้านสาธารณสุขต่อไป
อ่าน 172 ครั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป. )กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 ตรวจติดตามประเมินผลโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ในพื้นที่ จ.ลพบุรี (28/04/2016)
วันนี้ (28 เม.ย. 59) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 นำโดย นายมนตรี เจนวิทย์การ อนุกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี , หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามมาตรการฯ และนายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี นำลงพื้นที่
อ่าน 148 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ใน 3 อำเภอ รับมือภัยแล้ง (28/04/2016)
โดยจุดแรกเดินทางไปสถานีผลิตน้ำหนองม่วง ของการประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง พบว่าใช้น้ำจากบ่อบาดาลมาผลิตเป็นน้ำประปา มีจำนวน 3 บ่อ จ่ายให้กับประชาชนใน 3 ตำบล แต่ขณะนี้สามารถสูบได้เพียง 1 บ่อใช้กำลังการผลิต 40 คิว/ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่าปกติที่ใช้กำลังการผลิต 85 คิว/ชั่วโมง ทำให้น้ำไหลอ่อน ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้แก้ปัญหาโดยการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ส่วนในระยะยาวได้มีการขุดบ่อสำรองเนื้อที่ 50 ไร่พร้อมติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว
อ่าน 120 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง) จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 (26/04/2016)
วันนี้ (26 เมษายน 2559) เวลา 11.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2559 ณ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 705 ครั้ง
กลุ่มจิตอาสา เติมมุมสดใสให้ลพบุรีด้วยภาพวาดบนผนังกำแพง (26/04/2016)
วานนี้ (25 เมษายน 2559) ที่สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี กลุ่มจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่ ด้วยการแปลงผนังที่มอมแมมกลายเป็นภาพสีสันสดใส งดงาม เป็นภาพแบบเด็กๆบ้าง ภาพเหมือนจริงบ้าง เป็นสื่อผสมกันในหลายๆรูปแบบ เพื่อหวังให้คนที่ผ่านไปมา และคนในพื้นที่มองแล้วสบายตา เห็นแล้วสบายใจ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากคนส่วนมากจะไปเดินตามห้างสรรพสินค้า
อ่าน 262 ครั้ง
ปฏิบัติการวันแรกการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิงของจังหวัดลพบุรี (25/04/2016)
ในวันนี้ (25 เมษายน 2559) ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดกรง ได้ลิงเพศผู้ จำนวน 9 ตัว และได้นำลิงทั้ง 9 ตัว มาที่ โรงพยาบาลลิงลพบุรี ที่สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ทีมสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรี เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์ลพบุรี ทำการผ่าตัดทำหมันลิง ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนังของลิง หลังจากนั้นจะดูแลรักษาอาการหลังการผ่าตัด ก่อนเคลื่อนย้ายไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายกเป็นการชั่วคราว และจะนำกลับมายังจังหวัดลพบุรี เมื่อสถานที่รองรับที่จังหวัดจัดทำไว้มีความพร้อม
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2016)
เช้าวันนี้(25 เมษายน 2559)เวลา 09.00 น ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย อ่านประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย มีหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
อ่าน 127 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ติดตั้งกรงดักลิงเพื่อดูแลสุขภาพลิง และควบคุมประชากรลิง (22/04/2016)
วันนี้(22 เมษายน 2559) เวลา 14.00 น.จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี ได้ติดตั้งกรงดักลิง จำนวน 1 กรง บริเวณตลาดมโนราห์ อำเภอเมืองลพบุรี (กลุ่มเป้าหมายแห่งแรก) โดยจะตั้งกรงไว้สัก 2 วัน เพื่อให้ลิงเข้ามากินอาหารและคุ้นกับกรง และในวันที่ 25 เมษายนจะทำการปิดกรง หลังจากนั้นจะทำการผ่าตัดทำหมันลิง ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนังของลิง รวมทั้งการดูแลรักษาอาการหลังการผ่าตัด และเคลื่อนย้ายไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก และจะนำกลับมายังจังหวัดลพบุรี เมื่อสถานที่รองรับที่จังหวัดจัดทำไว้มีความ
อ่าน 191 ครั้ง
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคม มาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดลพบุรี (22/04/2016)
วันนี้ (22 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. ที่ห้องชลสิทธิ์ โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ ในจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความเชื่อถือ เชื่อมั่นแก่แรงงานนอกระบบที่จะสมัครเข้ารับความคุ้มครองกับประกันสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ประกันตนมาตรา 40 และแกนนำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน
อ่าน 218 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>