หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี จัด Big Cleaning Day แต่งชุดไทยอีกครั้ง เพื่อแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (03/03/2016)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดกันอย่างทั่วถึง ทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ บริเวณโรงช้าง บริเวณพื้นที่จัดแสดงบ้านไทยและวิถีไทย สวนราชานุสรณ์ ปรางค์แขก ปรางค์สามยอด และวัดปืน ซึ่งอาจมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและขยะมูลฝอยต่างๆที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณโบราณสถานเพื่อเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม (01/03/2016)
วันนี้(1 มีนาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 84 ครั้ง
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา บริษัทในเครือเบทาโก และพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาลิกา ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำในคลองซับตะเคียนให้เหมาะสมและสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ / เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
อ่าน 88 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น.ที่ หนองโกรกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและต่อยอดทำปุ๋ยหมัก ณ บริเวณหนองโกรกใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอพัฒนานิคม ซึ่งเป็นสระน้ำสาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้แหล่งน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลที่จะส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคในฤดูแล้ง
อ่าน 185 ครั้ง
องคมนตรี เปิดโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม” ที่ จ.ลพบุรี (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 08.30 น.ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทในโครงการฝึกอบรม “การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม” โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกที่ดี มีทัศนคติ คิดดี พูดดี ทำดี ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
อ่าน 96 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม “เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ ครั้งที่ 9” ที่ จ.ลพบุรี (27/02/2016)
วันนี้(27 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา18.00 น. จังหวัดลพบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ วัดอัมพวัน และสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมกันจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม"เธียะเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ 9 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับเด็ก เยาวชนได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามชองชุมชนและเครือข่าย โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ เชื่อมร้อยความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมเป็นสุข
อ่าน 100 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (26/02/2016)
วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป และนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 170 ครั้ง
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “อปท.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชัน” (26/02/2016)
วันนี้(26 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “อปท.โปร่งใสห่างไกลคอร์รัปชัน” โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จากอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล อำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จำนวน 160 คนเข้าร่วมโครงการฯ
อ่าน 127 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมบริษัทเอกชน จัดงานสร้างบุญ เพื่อความปองดองสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี โดยเปิดรับสมัครงานให้กับผู้ว่างงานและกำลังพลที่จะปลดประจำการ (25/02/2016)
โดยเมื่อเช้าวันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2559) นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ ปลัดจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดงานสร้างบุญ เพื่อความปองดองสมานฉันท์จังหวัดลพบุรี ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สำหรับในการจัดงานดังกล่าวทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีได้เห็นถึงการที่ประชาชนมีการว่างงาน รวมทั้งทหารกองประจำการจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรีใกล้ที่จะปลดประจำการ เพื่อให้ลดการว่างงานและเป็นการสร้างความสมานฉันท์ให้กับประชาชนในประเทศไทย จึงได้กำหนดให้จัดงานดังกล่าวขึ้น มีความต้องการรับพนักงานกว่า 1,700 อัตรา
อ่าน 163 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่ จ.ลพบุรี เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2559 (25/02/2016)
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2559) นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจติดตามแผนงาน /โครงการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1 โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจติดตามให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อรับฟังการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
อ่าน 97 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการซ้ำซ้อน พร้อมทั้งมอบเงินและถุงยังชีพ ที่อำเภอโคกเจริญ (25/02/2016)
วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 08.00 น.ที่บ้านเลขที่ 170 หมู่ 11 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท มอบให้แก่ เด็กหญิงสุภร คำมี อายุ 12 ปี เป็นผู้พิการซ้ำซ้อน มีภาวะน้ำในสมองตั้งแต่เกิด บกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีโรคลมชักด้วย เป็นบุตรของนายสราวุธ คำมี ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
อ่าน 103 ครั้ง
จ.ลพบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) (25/02/2016)
วันนี้(25 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ปี 2559 ณ วัดห้วยสาราม หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข โดยทางจังหวัดลพบุรี ได้นำนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านกฎหมาย
อ่าน 81 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี กล่าวให้โอวาทแก่ผู้แทนสหกรณ์ จ.ลพบุรี และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงาน “100 ปี สหกรณ์ไทย” (24/02/2016)
วันนี้(24 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. ที่โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานให้โอวาทแก่ผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดงาน “100 ปี สหกรณ์ไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมอบรางวัลนักสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ดีเด่นด้วย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับฟังโอวาทและชมการถ่ายทอดสด จำนวน 150 คน
อ่าน 127 ครั้ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบรถยนต์กระบะและรถเก๋งสำหรับผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกาชาดลพบุรี ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (24/02/2016)
วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 13.30 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมกันมอบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่น HILUX จำนวน 1 คัน ให้กับนายสมัคร ดีงาม นายช่างรังวัดชำนาญงาน อายุ 51 ปี สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี และนายประทาน บานชื้น อายุ 52 ปี ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1 จับครั้งที่ 1 ซึ่งซื้อสลากกาชาดจำนวน 14 ใบ และได้มอบรถเก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น BRIOให้แก่ นางสุนันท์ นาคน้อย อายุ 56 ปี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ถูกรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1 จับครั้งที่ 2 ซึ่งซื้อสลากกาชาด จำนวน 15 ใบ ในการมอบครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักพยานด้วย
อ่าน 200 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ตามโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข (24/02/2016)
วานนี้ ( 23 กุมภาพันธ์ 2559 ) เวลา 19.00 น. พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรี ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ตามโครงการหมู่บ้าศีล 5 ประชาเป็นสุข ซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ข้าราชการและประชาชน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีการดำเนินชีวิตโดยการใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
อ่าน 76 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจราจรเขตเทศบาลเมืองลพบุรีในช่วงเวลาเร่งด่วน (23/02/2016)
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานกาชาดจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เรียกประชุมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ผู้แทนบริษัทมินิแบร์ ประเทศไทย(ลพบุรี)จำกัด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณรอบวงเวียนเทพสตรี(วงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) และวงเวียนศรีสุริโยทัย(วงเวียนสระแก้ว) ที่ปัจจุบันพบว่ามีสภาพการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลา 06.30-09.00น. และเวลา 16.30-17.30 น. เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดความสะดวกในการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว
อ่าน 125 ครั้ง
ไอเดียสุดเก๋ พ่อเมืองลพบุรี แจกแก้วน้ำให้บุคลากรในศาลากลางจังหวัด หวังลดขยะแถมส่วนลด 5 บาท เวลาซื้อน้ำในศาลากลางจังหวัดลพบุรี (23/02/2016)
วันนี้ (23 ก.พ.59) เวลา 09.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบแก้วน้ำดื่มให้แก่ส่วนราชการที่อยู่ในศาลากลางจังหวัด เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อไว้ใส่น้ำดื่มแทนแก้วพลาสติก โดยมีร้านจำหน่ายน้ำผลไม้และกาแฟ ที่เปิดร้านจำหน่ายในบริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี คือร้านอ้อมและยุ้ยกาแฟสด รถขายกาแฟเคลื่อนที่ของโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เข้าร่วมโครงการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีด้วย หากท่านใดนำแก้วน้ำที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบให้หรือแก้วน้ำของตนเองมาซื้อน้ำผลไม้ กาแฟ จะได้ส่วนลด 5 บาททันที
อ่าน 128 ครั้ง
ผู้ว่าฯ พร้อมพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องใน “วันมาฆบูชา” (22/02/2016)
วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 06.30 น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 81 ครั้ง
รองปลัดกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการเกษตรกรในพื้นที่ (20/02/2016)
วันนี้(20 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 11.30 น. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย และนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหน่วยประคอง และแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 10 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
อ่าน 179 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการลพบุรีโมเดล และบันทึกข้อตกลงการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (20/02/2016)
วานนี้(19 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 15.00 น. ที่แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เปิดโครงการ “ลพบุรีโมเดล” และบันทึกข้อตกลงการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบธงสัญญลักษณ์ “ลพบุรีโมเดล”ให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอด้วย
อ่าน 247 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>