หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
ขนส่ง จ.ลพบุรี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน (14/03/2016)
วันนี้(14 มีนาคม 2559) เวลา 15.00 น. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการมอบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี ได้รับการจัดสรรเงินค่าช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย เป็นจำนวนเงิน 1,397,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการใช้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนปกติทั่วไป
อ่าน 74 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดค่ายกิจกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี แก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ (14/03/2016)
วันนี้(14 มีนาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ ค่ายฝึกการรบพิเศษ A-03 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ตำบลนิคมสร้างตนอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการค่ายกิจกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 ” ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ การปรับขบวนความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการดำเนินชีวิต การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมสู่การเริ่มชีวิตใหม่
อ่าน 135 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี เปิดเดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (13/03/2016)
วันนี้(13 มีนาคม 2559) เวลา 05.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเดิน – วิ่งสู่สุขภาพ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยเฉพาะการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน
อ่าน 100 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น (12/03/2016)
บ่ายวานนี้ (11 มีนาคม 2559) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาลิงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบและสื่อมวลชน เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ก็เพื่อรับฟังข้อมูลจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาจำนวนลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ
อ่าน 93 ครั้ง
คลังจังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรู้ทันการกำกับงาน GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการเงินการคลังให้หัวหน้าส่วนราชการ (11/03/2016)
วันนี้ (11 มีนาคม 2559) เวลา 09.15 น. ที่ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “รู้ทันการกำกับงาน GFMIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินการคลัง” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในระบบ GFMIS และรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังภาครัฐไม่ว่าจะเป็น กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกำกับ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายกับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี จำนวน 105 หน่วยงาน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา (10/03/2016)
วันนี้ (10 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณีการเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยมี ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ ก่อนลงมือปฏิบัติจริงกับหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ครั้งนี้
อ่าน 157 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัดลพบุรี (กพร.ปจ.) (10/03/2016)
วันนี้ (10 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น1 อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อพิจารณาแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลพบุรี เป็นการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายอุตสาหกรรม โดยพิจารณาเลือกจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก หรือมีเงินลงทุนมาก หรือทำรายได้หลักให้กับจังหวัดลพบุรี จะทำให้ทราบว่าอุตสาหกรรมที่เลือกมีพนักงานทั้งหมดเท่าไร มีตำแหน่งอะไรบ้าง แต่ละตำแหน่งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรเพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหลักมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 (09/03/2016)
วันนี้ (9 มีนาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรีทั้งนี้ จากข้อมูลศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดลพบุรี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 6 ราย บาดเจ็บ 21 ราย ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตและบาดเจ็บเกิดจากการเมาสุรา ซึ่งในปี 2559 นี้ จังหวัดลพบุรี จะวางมาตรการและแนวทางการลดอุบัติเหตุให้น้อยลงจากสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่ผ่านมา
อ่าน 184 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ให้กับเยาวชนในพื้นที่ (08/03/2016)
วันนี้ (8 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2559 หลักสูตรกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างสามัคคี ร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลังและร่วมกันทำ โดยการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความปรองดอง
อ่าน 154 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (07/03/2016)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 14.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ บริเวณวัดมณีชลขันธ์ อำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทย มีความสุข เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 13 นำโดย พ.ต. จีรพันธ์ แจ่มจ่าย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน /กรมรบพิเศษ ที่ 2 จ.ลพบุรี นำโดย พ.อ.เชษฐา ตรงดี ผู้บัญชาการกรมรบพิเศษที่ 2 สำนักงานชลประทานที่ 10 และโครงการชลประทานลพบุรี โดยนำกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ พร้อมปฏิบัติงานทำความสะอาดเก็บผักตกชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูล จัดเก็บ จัดการ และขนย้าย ไปยังสถานที่จัดเก็บ เพื่อแปรสภาพผักตบชวา วัชพืช และสิ่งปฏิกูลให้กลายเป็นปุ๋ยหมักและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
อ่าน 158 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ (07/03/2016)
วันนี้ (7 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยแถวจัดระเบียบคนขอทาน ครั้งที่ 7 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมดำเนินการหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขอทานระดับจังหวัด ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี สื่อมวลชน มูลนิธิต่างๆ และสถานีสวัสดิการ 9 แห่งซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี รวม 100 คน โดยมี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี
อ่าน 95 ครั้ง
สื่อมวลชนลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2559 (05/03/2016)
วันนี้ (5 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมนักเขียนนักข่าวลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้วและได้เคยทำคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดลพบุรีในอดีตที่ผ่านมา เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2559
อ่าน 137 ครั้ง
โครงการตำบลละ 5 ล้านและโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของจังหวัดลพบุรี สามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ (03/03/2016)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปถึงผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั้ง 8 มาตรการ
อ่าน 168 ครั้ง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดอบรม “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” (03/03/2016)
วันนี้(3 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาอาชีพเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง” ภายใต้โครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ไก่พันธุ์ไข่ อาหารสัตว์ และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและมอบปัจจัยการผลิต ณ วัดธรรมเจดีย์ หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 131 ครั้ง
จ.ลพบุรี แถลงข่าวการจัดงาน เดิน-วิ่ง สู่สุขภาพดี 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานฯ (03/03/2016)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวงานเดิน – วิ่งสู่สุขภาพ 60 ปี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี
อ่าน 156 ครั้ง
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นำคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี ทำMOU โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (03/03/2016)
วันที่ 2 มี.ค.59 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้แทนจังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะสงฆ์อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการตามที่ได้รับการประสานจากจังหวัด และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของมหาเถรสมาคม ที่ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
อ่าน 304 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัด Big Cleaning Day แต่งชุดไทยอีกครั้ง เพื่อแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (03/03/2016)
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 โดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดกันอย่างทั่วถึง ทั้งในเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ บริเวณโรงช้าง บริเวณพื้นที่จัดแสดงบ้านไทยและวิถีไทย สวนราชานุสรณ์ ปรางค์แขก ปรางค์สามยอด และวัดปืน ซึ่งอาจมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและขยะมูลฝอยต่างๆที่ตกค้างอยู่ภายในบริเวณโบราณสถานเพื่อเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย
อ่าน 105 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯและหัวหน้าส่วนราชการ พบนักเรียน นักศึกษา” ณ โรงเรียนบ้านบัวชุม (01/03/2016)
วันนี้(1 มีนาคม 2559) เวลา 08.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “คุณลุงผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียน นักศึกษา” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 84 ครั้ง
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปิดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. มณฑลทหารบกที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา บริษัทในเครือเบทาโก และพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาลิกา ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการซ่อมสร้างฝายชะลอน้ำ ตำบลช่องสาลิกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำในคลองซับตะเคียนให้เหมาะสมและสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ / เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง
อ่าน 89 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (29/02/2016)
วันนี้(29 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น.ที่ หนองโกรกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทิคุณ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและต่อยอดทำปุ๋ยหมัก ณ บริเวณหนองโกรกใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอพัฒนานิคม ซึ่งเป็นสระน้ำสาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพื่อให้แหล่งน้ำสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลที่จะส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคในฤดูแล้ง
อ่าน 195 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>