หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จ.ลพบุรี ประชุมส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง (08/10/2015)
วานนี้ ( 7 ตุลาคม 2558 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีสาระที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี,การสร้างชุดปฏิบัติการรับรู้ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ,สถานการณ์น้ำ ,การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพืช,ด้านประมง,ด้านปศุสัตว์,การรายงานข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดลพบุรีและข้อมูลน้ำอุปโภค-บริโภคจังหวัดลพบุรี รวมทั้งแนวคิดของ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ( นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) เรื่อง จ้างชาวนาปลูกพืชใช้น้ำน้อย
อ่าน 200 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อขอพรเป็นกำลังใจในการทำงาน (06/10/2015)
วันนี้ ( 6 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดเกริ่นกฐินตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน) เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน และเดินทางไปกราบนมัสการพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ที่ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 106 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เรียกประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.58 นี้ (01/10/2015)
วันนี้ (1 ต.ค. 58) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทางจังหวัดลพบุรี จึงได้ประชุมมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมในการรับเสด็จฯ
อ่าน 448 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี (01/10/2015)
เช้าวันนี้(1 ตุลาคม 2558) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดลพบุรีคนใหม่ และนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่
อ่าน 232 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/09/2015)
วันนี้(28 กันยายน 2558) เวลา 16.29 น. ที่ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “โพชฌังคปริตร”(โพด-ชัง-คะ-ปะ-ริด) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว โดยมี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อ่าน 108 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28/09/2015)
วันนี้ ( 28 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการจำนวน 106 แห่ง
อ่าน 94 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (24/09/2015)
วันนี้( 24 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 126 แห่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและเอกชน
อ่าน 70 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี จัดประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และพระนวกะ (24/09/2015)
วันนี้ (24 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น. พระราชสังวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดการประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และพระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทใหม่ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และ อุทัยธานี ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเทพเนรมิตร ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้พระสังฆาธิการ และพระนวกะที่อุปสมบทใหม่ ทั้ง 6 จังหวัด ได้รับความรู้ ข้อคิด คติธรรม จากการรับฟังการบรรยายโดยพระเถระฝ่ายปกครอง อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
อ่าน 228 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่จังหวัดลพบุรี (23/09/2015)
วันนี้ (23กันยายน 2558 ) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาต้อนรับ นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค และนายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นประธานร่วมในพิธี “การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี”
อ่าน 69 ครั้ง
: จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม (23/09/2015)
วันนี้ (23 กันยายน 2558 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม” ซึ่งจัดโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนวัดตองปุ (22/09/2015)
วันนี้(22 กันยายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 144 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (22/09/2015)
วานนี้(21 ก.ย. 58) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จำนวน 831 ชุดไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โดยมี นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
อ่าน 78 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ สหกรณ์ช่วยคนไทย เทใจ... คืนสุข สู่ชาวลพบุรี ครั้งที่ 2” (09/09/2015)
เย็นวานนี้ ( 8 กันยายน 2558) เวลา 17.30 น. ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ สหกรณ์ช่วยคนไทย เทใจ...คืนสุข สู่ชาวลพบุรี ครั้งที่ 2” เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าดี ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 55 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสา ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดลพบุรี (ครู ก) (08/09/2015)
วันนี้ ( 8 กันยายน 2558 ) เวลา 09.00 น. ที่ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและกล่าวให้โอวาท โครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสา ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดลพบุรี (ครู ก) เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำโดยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปลูกฝังอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เป็นคนดี มีจิตอาสา มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
อ่าน 69 ครั้ง
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานมอบโล่ และเกียรติคุณบัตร ให้กับหมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษา รักษาศีล 5 ต้นแบบ จังหวัดลพบุรี (07/09/2015)
วันนี้ (7 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 2 แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งโปรดเมตตาเป็นองค์ประธาน ในพิธีการประทานโล่และเกียรติคุณบัตร ให้กับหมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษา รักษาศีล 5 ต้นแบบ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาประทานโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทางปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
อ่าน 119 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ในพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน (04/09/2015)
วันนี้ (4 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ในพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการองค์กรตลาด โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นสักขีพยานและมอบนโยบายแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน ไปยังทุกจังหวัด ที่ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
อ่าน 67 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “เข้าวัง ฟังธรรม ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองลพบุรี” (03/09/2015)
วันนี้(3 ก.ย. 58) เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภายในโบราณสถานชั้นใน ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกันนำกำลังพล และครอบครัวทหารปืนใหญ่ จากค่ายพิบูลสงคราม ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด รวมถึงเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “เข้าวัง ฟังธรรม” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และสักการะดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้
อ่าน 121 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (01/09/2015)
วันนี้(1 กันยายน 2558)เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้นที่ 5 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 และผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมประชุมและตรวจราชการแบบบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ
อ่าน 156 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี (01/09/2015)
วันนี้(1 กันยายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 132 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (28/08/2015)
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวน 3 หลัง พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบป้ายทะเบียนบ้าน ตลอดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ จำนวนหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 75 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>