หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
รองผู้ว่าฯลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นพิธีกร”รุ่นที่ 1 (14 ม.ค. 2558)
วันนี้ (14 มกราคม 2558) เวลา 16.00 น. ณ ห้องท้าวทองกีบม้า โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การเป็นพิธีกร"รุ่นที่ 1 พร้อมให้โอวาทและเทคนิคเพิ่มเติมในการเป็นพิธีกรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานจังหวัดลพบุรีและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โดยมี นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรมฯ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆทั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 35 คน
จ.ลพบุรี จัด “สภากาแฟยามเช้า”สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (14 ม.ค. 2558)
วันนี้(14 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief (สภากาแฟยามเช้า) โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองเขาสามยอด นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือ กระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรในจังหวัดลพบุรีในทุกภาคส่วน
จังหวัดลพบุรี เปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (13 ม.ค. 2558)
เช้าวันนี้ (13 มกราคม 2558) ที่ วัดเขาสมโภชน์ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง (เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางศีล 5 โดยใช้หลักเบญจศีล เบญจธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการปฏิบัติตามแนวศีล 5 ส่งผลให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และให้ผู้เข้าอบรมฯสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จาก 4 อำเภอได้แก่ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกเจริญ อำเภอลำสนธิ และอำเภอสระโบสถ์ จาก 37 หมู่บ้าน จำนวน 185 คน
พ่อเมืองลพบุรี เน้นย้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง นำหลักศีล 5 มาใช้ เพื่อสร้างสุขในชีวิต ในโครงการ “พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง” (13 ม.ค. 2558)
วันนี้ (13 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ไปร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการบริษัท บีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (13 ม.ค. 2558)
วานนี้( 12 มกราคม 2558) เวลา 11.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานชำแหละเนื้อไก่ของ บริษัท บีฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือเบทาโกร) เลขที่ 39 ม.5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร และคณะผู้บริหารบริษัทฯให้การต้อนรับ
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) (13 ม.ค. 2558)
วานนี้ (12 มกราคม 2558) เวลา 07.30 น.ที่วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ” เพื่อให้ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดลพบุรีได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรและไหว้พระในวันธรรมสวนะ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการและประชาชน
ผู้ว่าฯลพบุรี เปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี (13 ม.ค. 2558)
วานนี้( 12 ม.ค. 58) เวลา 09.09 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย ธนปพน เงินเมย นายกเทศมนตรีตำบลกกโก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่อย่างพร้อมเพียง
จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เดินหน้ามอบป้ายหมู่บ้านศีล 5 ในระยะที่ 2 ในพื้นที่อำเภอลำสนธิ (7 ม.ค. 2558)
วันนี้( 7 ม.ค. 58) เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ ศาลาประชาคมอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะสงฆ์ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 6 ตำบล 7 หมู่บ้านของอำเภอลำสนธิ รวม 7 ป้าย
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7วันอันตราย ในเทศกาลปีใหม่ 2558 มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 28 ราย และเกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง ถือว่าประสบความสำเร็จในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ (6 ม.ค. 2558)
วันนี้ ( 6 มกราคม 2557) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี และแถลงข่าวผลการดำเนินงานในรอบ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558 สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปี 2557
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญไปถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (6 ม.ค. 2558)
เช้าวันนี้ (6 ธันวาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อันเชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถวาย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ รัชกาลที่ 8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบ 77 ปี โดยมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี
จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 6 วันที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 27 ราย และเกิดอุบัติเหตุ 25 ครั้ง (5 ม.ค. 2558)
วันนี้ ( 5 มกราคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี โดยสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ของวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ 7 วันอันตรายที่ผ่านมา โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference) จากทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 1 ครั้ง บาดเจ็บ 6 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ในอำเภอบ้านหมี่ โดยจังหวัดลพบุรีได้ตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 22 จุดบนถนนสายหลักทั้ง 11 อำเภอ ปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงห้าวันที่ผ่านมา (4 ม.ค. 2558)
วันนี้ ( 4 มกราคม 58) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในห้าวันที่ผ่านมา ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี โดยผ่าน ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
ศูนย์ปฏิบัติการ่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่สอง เกิดขึ้น 3 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต (1 ม.ค. 2558)
วันนี้ (1 มกราคม 2558 ) เวลา 9.00น. ที่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่สอง ของการรงณรงค์ “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด จำนวน 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุคือ ที่อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 6 ราย อำเภอโคกเจริญ จำนวน 1 ราย และอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 1 ราย
จังหวัดลพบุรี สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันแรกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25558 เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ2 ราย (31 ธ.ค. 2557)
วันนี้ (31 ธันวาคม 57) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในวันแรกที่ผ่านมา ทั้ง 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี โดยผ่าน ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conference)
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ นำกำลังพล และครอบครัว ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558 (30 ธ.ค. 2557)
เช้าวันนี้ ( 30 ธันวาคม 2557) พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกัน นำกำลังพล และครอบครัว ทหารหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ใน จ.ลพบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมประกอบ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ จาก 9 วัด 99 รูป ณ สนามสีหราชเดโช หน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพลและครอบครัว
จังหวัดลพบุรี บูรณาการทุกภาคส่วนปล่อยขบวนรถประจำจุดเสี่ยง พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (30 ธ.ค. 2557)
วันนี้ ( 30 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร และพลเรือน เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2558 จังหวัดลพบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางเดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 ซึ่งมีกรอบในการดำเนินที่ว่า “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานแขวงการทางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง ริมถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 เส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ ซึ่งในทุกช่วงเทศกาลจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวหันมาใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดงาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ 4 ภาค” ครั้งที่ 1 เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จังหวัดลพบุรี (30 ธ.ค. 2557)
เย็นวานนี้ (29 ธันวาคม 2557) พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาพที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรม เอกลักษณ์ ไทยหัวใจ 4 ภาค ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรีพิชิต ฟูฟุ้ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดข่อยเหนือ (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดข่อยเหนือ ต.บ้านข่อย อ.เมืองฯ จ.ลพบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดหนองน้ำทิพย์ (29 ธ.ค. 2557)
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดหนองน้ำทิพย์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีพระราชปริยสุทธี ร องเจ้าคณะภาค 3 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุ"พระพุทธกตัญญู" ณ วัดเกริ่นกฐิน จ.ลพบุรี (29 ธ.ค. 2557)
วันที่ 28 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราขการ ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณ เสด็จไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดพระเกตุ "พระพุทธกตัญญู" ณ วัดเกริ่นกฐิน ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>