หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (Organic Farm Outlet) (21/10/2015)
วันนี้(21 ตุลาคม 2558) เวลา 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (Organic Farm Outlet) ตั้งอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (โรงสีธีรโชติเจริญกิจ) ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี (Organic Farm Outlet) มีสินค้าวางจำหน่ายหลากหลายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรโดยตรง เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า OTOP สินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ไรซ์เบอรี่ ผักปลอดสารพิษ น้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
อ่าน 218 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ลพบุรี ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (20/10/2015)
วันนี้ (20 ต.ค.58) เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จังหวัดลพบุรี โดยมี นายยกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 252 คนพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และกำหนดการขับเคลื่อนงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในจังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
อ่าน 138 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 (20/10/2015)
วันนี้( 20 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายภาณุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมพร้อมกับคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 120 คน การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2559 ครั้งนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 30 ถือเป็นงานประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดลพบุรี โดยได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 รวม 9 วัน 9 คืน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ปรางค์แขก ปรางค์สามยอด บ้านวิชาเยนทร์ และวัดปืน
อ่าน 1036 ครั้ง
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ร่วมกันแถลงข่าวงาน “มหกรรม OTOP และท่องเที่ยว” (20/10/2015)
วานนี้(19 ตุลาคม 2558) เวลา 14.00 น. ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม OTOP และท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2” เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอทอป และแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอ่างทอง ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
อ่าน 78 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด (20/10/2015)
วานนี้(19 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2558 เพื่อพิจารณาการขออนุญาตจัดสรรที่ดินโครงการขนาดกลาง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมี ปลัดจังหวัดลพบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ตลอดจนตัวแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อ่าน 175 ครั้ง
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จัดโครงการ กินข้าวเล่าเรื่อง "ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย Safe Thai Safe Road" (16/10/2015)
วันนี้ (16 ต.ค. 58 ) เวลา 11.00 น.ที่ สวนอาหารบัวหลวง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาลพบุรี จัดกิจกรรม “กินข้าวเล่าเรื่อง ถนนปลอดภัย คนไทยปลอดภัย” (Safe Thai Safe Road) โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อพบปะเสื่อมวลชนในพื้นที่ และนำเสนอแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี และเพื่อเผยแพร่ให้สื่อมวลชนในพื้นที่ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อชาวลพบุรีปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากรถอย่างยั่งยืน
ผู้ว่าฯลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด เลิก ใช้ถุงพลาสติกในเทศกาลกินเจ (14/10/2015)
วันนี้( 14 ตุลาคม 2558) เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์งอกงาม วงเวียนศรีสุริโยทัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ลด /เลิก ใช้ถุงพลาสติก ช่วงเทศกาลกินเจของจังหวัดลพบุรี ซึ่งที่ศูนย์งอกงามแห่งนี้ ได้มีการแจกถุงถ้าฟรีสำหรับผู้ที่มาซื้ออาหารเจ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก วินัย และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งก็ได้ถูกใจประชาชนชาวลพบุรีที่มาหาซื้ออาหารเจ เป็นอย่างมาก ซึ่งหลายคนที่ได้รับถุงผ้าบอกว่าอยากในจังหวัดลพบุรีรณรงค์การเลิกใช้ถุงพลาสติกให้ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างวินัยและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (13/10/2015)
วันนี้ (13 ตุลาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (หรือ ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งคณะกรรมการฯประกอบไปด้วย ส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการที่คัดเลือกมาจากภาคประชาชน จำนวน 47 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือและพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งเรื่องสำคัญอื่นๆเกี่ยวกับการดำเนินการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560) ฉบับสมบูรณ์ ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
อ่าน 120 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จัดงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2558 (13/10/2015)
วันนี้ (13 ต.ค.58) เวลา 09.30 น. พลตำรวจตรีชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการตำรวจในจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีเนื่องในงาน "วันตำรวจ" ประจำปี 2558 ณ บริเวณสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี
อ่าน 74 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระอุดมประชาทร เพื่อขอพรเป็นกำลังใจในการทำงาน (12/10/2015)
วันนี้ ( 12 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระอุดมประชาทร (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
อ่าน 71 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปีและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (09/10/2015)
วันนี้(9 ตุลาคม 2558) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดลพบุรี โดยเนื้อหาการประชุมเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่เน้นการจัดทำแผนงานให้รัดกุมครอบคลุมทุกหน่วยงาน ตามวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งผลิตพลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรม และเมืองแห่งความสุข” และแบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น
อ่าน 81 ครั้ง
ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลงพื้นที่ ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (09/10/2015)
วานนี้(8 ตุลาคม 2558 ) เวลา 15.00 น. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ พร้อมคณะได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดลพบุรี นายนิพนธ์ โชติบาล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมการรับเสด็จฯเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติฯ
อ่าน 99 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมส่วนราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง (08/10/2015)
วานนี้ ( 7 ตุลาคม 2558 ) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีสาระที่สำคัญ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี,การสร้างชุดปฏิบัติการรับรู้ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ,สถานการณ์น้ำ ,การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพืช,ด้านประมง,ด้านปศุสัตว์,การรายงานข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลจังหวัดลพบุรีและข้อมูลน้ำอุปโภค-บริโภคจังหวัดลพบุรี รวมทั้งแนวคิดของ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ( นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ) เรื่อง จ้างชาวนาปลูกพืชใช้น้ำน้อย
อ่าน 242 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อขอพรเป็นกำลังใจในการทำงาน (06/10/2015)
วันนี้ ( 6 ตุลาคม 2558) เวลา 09.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังวัดเกริ่นกฐินตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เข้ากราบนมัสการ พระครูวิมลสมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน) เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน และเดินทางไปกราบนมัสการพระครูประภัทรธรรมทิน เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ที่ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
อ่าน 115 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เรียกประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ต.ค.58 นี้ (01/10/2015)
วันนี้ (1 ต.ค. 58) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ดังนั้น เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทางจังหวัดลพบุรี จึงได้ประชุมมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมในการรับเสด็จฯ
อ่าน 521 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี (01/10/2015)
เช้าวันนี้(1 ตุลาคม 2558) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดลพบุรีคนใหม่ และนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองลพบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีคนใหม่
อ่าน 288 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28/09/2015)
วันนี้(28 กันยายน 2558) เวลา 16.29 น. ที่ วัดป่าธรรมโสภณ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ “โพชฌังคปริตร”(โพด-ชัง-คะ-ปะ-ริด) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว โดยมี พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อ่าน 113 ครั้ง
จ.ลพบุรี มอบประกาศเกียรติคุณให้สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28/09/2015)
วันนี้ ( 28 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการจำนวน 106 แห่ง
อ่าน 107 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (24/09/2015)
วันนี้( 24 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 126 แห่ง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จังหวัดลพบุรี เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่างๆระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและเอกชน
อ่าน 82 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี จัดประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และพระนวกะ (24/09/2015)
วันนี้ (24 กันยายน 2558) เวลา 09.00 น. พระราชสังวรญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดการประชุมถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการ และพระนวกะ ที่บรรพชาอุปสมบทใหม่ ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคกลาง ประกอบด้วย คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และ อุทัยธานี ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเทพเนรมิตร ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้พระสังฆาธิการ และพระนวกะที่อุปสมบทใหม่ ทั้ง 6 จังหวัด ได้รับความรู้ ข้อคิด คติธรรม จากการรับฟังการบรรยายโดยพระเถระฝ่ายปกครอง อันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
อ่าน 306 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>