หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานมอบโล่ และเกียรติคุณบัตร ให้กับหมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษา รักษาศีล 5 ต้นแบบ จังหวัดลพบุรี (07/09/2015)
วันนี้ (7 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 2 แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งโปรดเมตตาเป็นองค์ประธาน ในพิธีการประทานโล่และเกียรติคุณบัตร ให้กับหมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษา รักษาศีล 5 ต้นแบบ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาประทานโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทางปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
อ่าน 130 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ในพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน (04/09/2015)
วันนี้ (4 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ในพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการองค์กรตลาด โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นสักขีพยานและมอบนโยบายแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน ไปยังทุกจังหวัด ที่ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “เข้าวัง ฟังธรรม ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองลพบุรี” (03/09/2015)
วันนี้(3 ก.ย. 58) เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภายในโบราณสถานชั้นใน ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกันนำกำลังพล และครอบครัวทหารปืนใหญ่ จากค่ายพิบูลสงคราม ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด รวมถึงเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “เข้าวัง ฟังธรรม” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และสักการะดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้
อ่าน 142 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (01/09/2015)
วันนี้(1 กันยายน 2558)เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้นที่ 5 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 และผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมประชุมและตรวจราชการแบบบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ
อ่าน 163 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี (01/09/2015)
วันนี้(1 กันยายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 144 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (28/08/2015)
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวน 3 หลัง พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบป้ายทะเบียนบ้าน ตลอดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ จำนวนหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 87 ครั้ง
ธนาคารออมสินลพบุรี แจกทุนการศึกษาโครงการเงินออมเพื่อน้อง (27/08/2015)
วันนี้ (27 สิงหาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร ตามโครงการเงินออมเพื่อน้องธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
อ่าน 185 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (27/08/2015)
วันนี้(27 สิงหาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี (27/08/2015)
วันนี้ (27 ส.ค. 58) เวลา 07.00 น. ที่ ห้องสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายมณฑล รอยตระกูล สรรพากรพื้นที่ลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงานและข้าราชการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 100 ปี ของกรมสรรพากร
อ่าน 119 ครั้ง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการเรียนของเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุน (26/08/2015)
วันนี้ (26 ส.ค. 58) เวลา 11.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายเที่ยง เพชรแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการเรียน เด็กชายปิติภัทร นาคทองดี ซึ่งกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และเด็กหญิงนพเก้า ทองสุข ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ซึ่งเด็กนักเรียนทั้ง 2 ราย เป็นครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ของจังหวัดลพบุรี พร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมามอบให้
อ่าน 85 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดธนาคารพันธุ์พืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอุตสาหกรรมพืชพลังงานทดแทน (26/08/2015)
วันนี้ (26 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช (Lopburi Seed Bank) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในปีต่อไป และเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งเป็นชุมชนต้นแบบของการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน พันธุ์เชียงใหม่ 1 แก่ศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกรอำเภอโคกสำโรงและอำเภอหนองม่วง
อ่าน 78 ครั้ง
ชาวอำเภอชัยบาดาลพร้อมใจ เปิดห้องเรียนปฐมวัย ใหญ่ที่สุดในโลก เทิดไท้องค์ราชินี ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้ถูกต้องและเหมาะสม (25/08/2015)
วันนี้ (25 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ชาวชัยบาดาลร่วมใจจัดห้องเรียนปฐมวัยใหญ่ที่สุดในโลก เทิดไท้องค์ราชินี” ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับตามขั้นตอน พร้อมกันทุกด้าน
อ่าน 132 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตามดูภารกิจถ่ายโอนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดลพบุรี (24/08/2015)
วันนี้ (24 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30 น. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูล
อ่าน 73 ครั้ง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดการเสวนาวิชาการร่วมสื่อมวลชนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสามภาครัฐ สื่อและประชาคมเพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558 ที่จังหวัดลพบุรี (22/08/2015)
วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2558 ) เวลา 09.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เปิดการเสวนาทางวิชาการร่วมกับสื่อมวลชน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกภาครัฐ สื่อและประชาคม เพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และนางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาเพื่อรับฟังข้อเสนอการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว พร้อมนำเสนอปัญหาต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสื่อมวลชนจะได้นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่
อ่าน 108 ครั้ง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกิจกรรมแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวฯ ที่จังหวัดลพบุรี (21/08/2015)
วันนี้ ( 21 สิงหาคม 2558 ) เวลา 14.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะสื่อมวลชนได้เดินทางมาทำกิจกรรมฐานที่ 2 ในกิจกรรมแรลลี่สื่อมวลชนเพื่อสตรีและครอบครัวและสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ภายใต้ Theme “สื่อ – สค. ครอบครัวเดียวกัน” ภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาคม เพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558” จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่องานด้านสตรีละครอบครัว พร้อมข้าถึงปัญหาแต่ละพื้นที่ อาทิ ปัญหาการเลื่อมล้ำทางเพศ ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยจัดระหว่างวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 175 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตำบลหัวสำโรง และตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง เยี่ยมชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสและพิการ (21/08/2015)
วานนี้ (20 สิงหาคม 2558) ที่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 2 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะได้นำโต๊ะฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 6 จังหวัดลพบุรีจำนวน 1 ตัว ถุงยังชีพ 1 ถุง พร้อมเงินช่วยเหลือ มอบให้แก่ เด็กหญิงมีสุข แตงศรี อายุ 10 ปี เป็นผู้พิการซ้อน ซึ่งพิการบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีได้มอบเครื่องซักผ้าให้กับนางจำเนียร แตงศรี ผู้เป็นมารดาและเป็นผู้ดูแลเด็กหญิงมีสุข แตงศรี เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพรับจ้างซักผ้า
อ่าน 79 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (20/08/2015)
วันนี้ (20 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ วัดยวด หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวน 500 คน
อ่าน 68 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสิงห์ทอง (14/08/2015)
วันนี้ (14 สิงหาคม 2558) เวลา 07.00 น.ที่ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นางวาสนา ผุดผ่อง ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูสุทธิธรรมรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์และตำบลบางขันหมาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 92 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แถลงข่าวเชิญชวนประมูลเลขสวยรถกระบะ (13/08/2015)
วันนี้ (13 สิงหาคม 2558) เวลา 14.00 น.ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายยุทธนา อนันตเดโชชัย ขนส่งจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการประมูลทะเบียนเลขสวยรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) ได้แก่รถกระบะ หมวดอักษร บร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเริ่มเปิดประมูลตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยมี ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายรถยนต์ และสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าว
อ่าน 260 ครั้ง
ประชาชนชาวลพบุรี เข้ารับเข็มกลัดพระราชทานและเสื้อจังหวัดลพบุรี กิจกรรม bike for MOM “ปั่นเพื่อแม่” (13/08/2015)
วันนี้ (13 สิงหาคม 2558) ที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มกลัดพระราชทานและเสื้อจังหวัดลพบุรีให้แก่ประชาชนชาวลพบุรีที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยเข้ารับพระราชทานเข็มกลัด Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่าน 122 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ถัดไป>>