หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ที่จังหวัดลพบุรี (23/09/2015)
วันนี้ (23กันยายน 2558 ) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสนามกีฬาพระราเมศวร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เดินทางมาต้อนรับ นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค และนายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นประธานร่วมในพิธี “การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในเขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี”
อ่าน 78 ครั้ง
: จังหวัดลพบุรี จัดสัมมนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม (23/09/2015)
วันนี้ (23 กันยายน 2558 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม” ซึ่งจัดโดย จังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี และ ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
อ่าน 80 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนวัดตองปุ (22/09/2015)
วันนี้(22 กันยายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนวัดตองปุ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 198 ครั้ง
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี (22/09/2015)
วานนี้(21 ก.ย. 58) เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน จำนวน 831 ชุดไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โดยมี นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี พร้อมข้าราชการครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ สหกรณ์ช่วยคนไทย เทใจ... คืนสุข สู่ชาวลพบุรี ครั้งที่ 2” (09/09/2015)
เย็นวานนี้ ( 8 กันยายน 2558) เวลา 17.30 น. ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จัดงาน “ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ สหกรณ์ช่วยคนไทย เทใจ...คืนสุข สู่ชาวลพบุรี ครั้งที่ 2” เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าดี ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
อ่าน 61 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมโครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสา ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดลพบุรี (ครู ก) (08/09/2015)
วันนี้ ( 8 กันยายน 2558 ) เวลา 09.00 น. ที่ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและกล่าวให้โอวาท โครงการรณรงค์ผู้มีจิตอาสา ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดลพบุรี (ครู ก) เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการดังกล่าวสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำโดยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาด และสมาชิกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปลูกฝังอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้เป็นคนดี มีจิตอาสา มีความรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจของสภากาชาดไทย และเกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
อ่าน 73 ครั้ง
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานมอบโล่ และเกียรติคุณบัตร ให้กับหมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษา รักษาศีล 5 ต้นแบบ จังหวัดลพบุรี (07/09/2015)
วันนี้ (7 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวถวายรายงานการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดลพบุรี ระยะที่ 2 แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งโปรดเมตตาเป็นองค์ประธาน ในพิธีการประทานโล่และเกียรติคุณบัตร ให้กับหมู่บ้าน หน่วยงาน และสถานศึกษา รักษาศีล 5 ต้นแบบ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาประทานโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทางปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
อ่าน 145 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี ประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ในพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน (04/09/2015)
วันนี้ (4 กันยายน 2558) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ในพิธีลงนามความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หอการค้าไทย และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการองค์กรตลาด โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นสักขีพยานและมอบนโยบายแนวทางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตให้กับทุกภาคส่วน ไปยังทุกจังหวัด ที่ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
อ่าน 72 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “เข้าวัง ฟังธรรม ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองลพบุรี” (03/09/2015)
วันนี้(3 ก.ย. 58) เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ภายในโบราณสถานชั้นใน ของพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี พลตรี ธนิสร วงษ์กล้าหาญ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม พร้อมด้วย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมกันนำกำลังพล และครอบครัวทหารปืนใหญ่ จากค่ายพิบูลสงคราม ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด รวมถึงเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “เข้าวัง ฟังธรรม” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และสักการะดวงพระวิญญาณขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้ทรงสร้างเมืองลพบุรีให้มีความเจริญรุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้
อ่าน 163 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี (01/09/2015)
วันนี้(1 กันยายน 2558)เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้นที่ 5 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 และผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมประชุมและตรวจราชการแบบบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนงาน/โครงการที่ตรวจติดตาม โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าฯลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ
อ่าน 176 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี (01/09/2015)
วันนี้(1 กันยายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 164 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (28/08/2015)
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (28 สิงหาคม 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จำนวน 3 หลัง พร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบป้ายทะเบียนบ้าน ตลอดจนสิ่งของจำเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค และทุนทรัพย์ จำนวนหนึ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
อ่าน 105 ครั้ง
ธนาคารออมสินลพบุรี แจกทุนการศึกษาโครงการเงินออมเพื่อน้อง (27/08/2015)
วันนี้ (27 สิงหาคม 2558) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันกับธนาคาร ตามโครงการเงินออมเพื่อน้องธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
อ่าน 207 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (27/08/2015)
วันนี้(27 สิงหาคม 2558) เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดลพบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี
อ่าน 105 ครั้ง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมสรรพากร ครบรอบ 100 ปี (27/08/2015)
วันนี้ (27 ส.ค. 58) เวลา 07.00 น. ที่ ห้องสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายมณฑล รอยตระกูล สรรพากรพื้นที่ลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงานและข้าราชการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 100 ปี ของกรมสรรพากร
อ่าน 139 ครั้ง
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการเรียนของเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุน (26/08/2015)
วันนี้ (26 ส.ค. 58) เวลา 11.00 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายเที่ยง เพชรแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางมาเยี่ยมติดตามผลการเรียน เด็กชายปิติภัทร นาคทองดี ซึ่งกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี และเด็กหญิงนพเก้า ทองสุข ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ซึ่งเด็กนักเรียนทั้ง 2 ราย เป็นครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุสาธารณภัยที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ของจังหวัดลพบุรี พร้อมนำถุงยังชีพพระราชทานและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำมามอบให้
อ่าน 93 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดธนาคารพันธุ์พืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและอุตสาหกรรมพืชพลังงานทดแทน (26/08/2015)
วันนี้ (26 สิงหาคม 2558) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช (Lopburi Seed Bank) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้ใช้ในปีต่อไป และเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีของจังหวัดลพบุรี อีกทั้งเป็นชุมชนต้นแบบของการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน พันธุ์เชียงใหม่ 1 แก่ศูนย์สงครามพิเศษ เกษตรกรอำเภอโคกสำโรงและอำเภอหนองม่วง
อ่าน 81 ครั้ง
ชาวอำเภอชัยบาดาลพร้อมใจ เปิดห้องเรียนปฐมวัย ใหญ่ที่สุดในโลก เทิดไท้องค์ราชินี ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้ถูกต้องและเหมาะสม (25/08/2015)
วันนี้ (25 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ชาวชัยบาดาลร่วมใจจัดห้องเรียนปฐมวัยใหญ่ที่สุดในโลก เทิดไท้องค์ราชินี” ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับตามขั้นตอน พร้อมกันทุกด้าน
อ่าน 136 ครั้ง
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตามดูภารกิจถ่ายโอนงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จังหวัดลพบุรี (24/08/2015)
วันนี้ (24 สิงหาคม 2558) เวลา 09.30 น. พล.ท.ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมชี้แจงให้ข้อมูล
อ่าน 79 ครั้ง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดการเสวนาวิชาการร่วมสื่อมวลชนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกสามภาครัฐ สื่อและประชาคมเพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558 ที่จังหวัดลพบุรี (22/08/2015)
วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2558 ) เวลา 09.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด1 เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน เปิดการเสวนาทางวิชาการร่วมกับสื่อมวลชน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังบวกภาครัฐ สื่อและประชาคม เพื่อสตรีและครอบครัว ปี 2558 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ และนางรัตนา สัยยะนิฐี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาเพื่อรับฟังข้อเสนอการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว พร้อมนำเสนอปัญหาต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อสื่อมวลชนจะได้นำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่
อ่าน 126 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>