หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน ระดับจังหวัด เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (25/06/2015)
วันนี้(25 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนของจังหวัดลพบุรี พร้อมมอบโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ที่ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการบ้านอยู่สุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (25/06/2015)
เช้าวานนี้ ( 24 มิถุนายน 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอสระโบสถ์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ร่วมกันมอบบ้านพักอาศัย ในโครงการ “ส่งเสริมบทบาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับราษฎรในพื้นที่”หรือ“โครงการบ้านอยู่สุข” ปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ให้กับนางสาวติ๋ม สว่างภพ บ้านเลขที่ 273/1 หมู่ 10 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้ไม่มีที่พักอาศัยถาวร มีรายได้ไม่เพียงพอ ฐานะยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรและถูกสุขลักษณะ
อ่าน 92 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี2558 (24/06/2015)
วันนี้(24 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. ที่ วัดสามัคคีประชาราม หมู่ที่ 3 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และ นำกล่าวคำปฏิญาณปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558 เพื่อนำบริการด้านต่าง ๆและเครื่องอุปโภค บริโภค ของส่วนราชการในระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาออกหน่วยบริการ เป็นการพบปะระหว่างผู้บริหารของจังหวัดกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมืออันดีระหว่างกัน
อ่าน 47 ครั้ง
: จ.ลพบุรี มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน (23/06/2015)
วันนี้(23 มิถุนายน 2558) เวลา 10.30 น.ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วถิ่นไทย น้อมใจสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 และโครงการ “มอบโฉนดที่ดิน 60 พรรษา 60 ร้อยแปลง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 แก่ราษฎรใน 4 ตำบลของอำเภอชัยบาดาล ได้แก่ ต.ชัยบาดาล จำนวน 29 แปลง ต.ม่วงค่อม จำนวน 90 แปลง ต.มะกอกหวาน จำนวน 44 แปลง และ ต.ท่ามะนาว จำนวน 37 แปลง รวมโฉนดที่ดินที่มอบให้กับราษฎรจำนวน 200 แปลง
อ่าน 78 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดสนามไชย (23/06/2015)
วันนี้ (23 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่ วัดสนามไชย ตำบลโพธิ์ตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระครูปัญญาวิสุทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย เจ้าคณะตำบลบางคู้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูวิธาน ธรรมวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 72 ครั้ง
พระอุดมประชาทร และ ผู้ว่าฯลพบุรี วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง (23/06/2015)
วานนี้(วันที่ 22 มิถุนายน 2558) เวลา 14.00 น. พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ณ บริเวณด้านข้างศาลาประชาคม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายสมยศ มะลิลา นายอำเภอหนองม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
อ่าน 86 ครั้ง
ผู้ว่าฯลพบุรี รุดตรวจสอบบ่อขยะลำนารายณ์ หลังชาวบ้านร้องเรียนมีผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภคน้ำ (19/06/2015)
วานนี้(18 มิ.ย.2558) เวลา 16.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รุดเข้าตรวจสอบบ่อขยะลำนารายณ์หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน เขาหินกลิ้ง หมู่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ว่าน้ำฝนที่ไหลจากภูเขาลงมาพื้นที่บริเวณบ่อขยะจะไหลลงมาสู่แม่น้ำลำคลองส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน สถานศึกษา บริเวณใกล้เคียง ที่ต้องใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค
อ่าน 102 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 (18/06/2015)
วันนี้(18 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า” สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (17/06/2015)
วันนี้(17 มิถุนายน 2558) เวลา 07.00 น.ที่ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนท์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี โดยนาย อรุณ ยิ้มประเสริฐ พลังงานจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกัน
อ่าน 72 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (16/06/2015)
วันนี้ (16 มิถุนายน 2558) เวลา 11.30 น. ที่ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
อ่าน 106 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในปี 2558 (16/06/2015)
วันนี้ (16 มิถุนายน 2558) เวลา 08.40 น. ที่ ศูนย์ประชุมมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 300 คน
อ่าน 48 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (16/06/2015)
วันนี้(16 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 97 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดมหาสอน (15/06/2015)
วันนี้ (15 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่ วัดมหาสอน ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูสุตคุณากร คุณกโร เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่และเจ้าอาวาสวัดมหาสอน กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 65 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาประกอบพิธีกักเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นครั้งแรก (15/06/2015)
วันนี้( 15 มิถุนายน 2558) เวลา 07.19 น. ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาประกอบพิธีกักเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นครั้งแรก และในปีนี้เป็นปีที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรีร่วมกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 35 ทุน และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ มอบพันธุ์โคนมเพศเมีย จำนวน 6 ตัว มอบเมล็ดทานตะวัน จำนวน 20 กิโลกรัม มอบปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ถุง พิธีมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรและกิจกรรมปล่อยปลาเทิดพระเกียรติฯ ในวันนี้
อ่าน 65 ครั้ง
รองสมุหราชองครักษ์ เปิดโครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (12/06/2015)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2558) เวลา 9.39 น. พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าเขาพระยาเดินธง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดลพบุรี และ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีกินดีของประชาชน
อ่าน 168 ครั้ง
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) (12/06/2015)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2558) เวลา 14.00 น.ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในการสมยอมราคา(ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ โดยมี พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พันเอก ปราการ ปทะวานิช รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
อ่าน 123 ครั้ง
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย จัดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศึกษาธิการ ภาค 3 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะครู ร่วมประชุมกับสมาคมนักเรียนเก่า เอ.เอฟ.เอส.ประเทศไทย (Thai Returnees of the AFS Association) เพื่อเตรียมเปิดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 นี้ โดยจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนจังหวัดลพบุรีให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ต่อไป
อ่าน 102 ครั้ง
ค่ายจิระวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี พันเอก ณรงค์ศักดิ์ เติมราภ นายทหารปฏิบัติการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนประสาน และบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก กรมทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิระยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันจัดทำแผ่นงานบริการจัดการน้ำ โดยมีตัวแทนภาคประชาชน จากชุมชนต่างๆ กว่า 30 ชุมชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ ถือเป็นไปตามประกาศของสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาค 2 ในการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ได้อย่างเหมาะสม
อ่าน 62 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) เวลา 07.50 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 116 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี พร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ bike for mom (10/06/2015)
วันนี้(10 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือ BIKE FOR MOM ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เริ่มจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีถึงสหกรณ์การเกษตรลพบุรี ตำบลบางขันหมาก ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 26 กม. การจัดกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงนำปั่นจักรยานจากพระที่นั่งอนันตสมาคม ถึงกรมทหารราบที่ 11 รอ. ด้วย
อ่าน 176 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>