หน้าหลัก >> เกาะติดลพบุรี

เกาะติดลพบุรี
จังหวัดลพบุรีจัด “สภากาแฟยามเช้า” สร้างสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ (17/06/2015)
วันนี้(17 มิถุนายน 2558) เวลา 07.00 น.ที่ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนท์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วนราชการและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมหารือพบปะยามเช้า หรือสภากาแฟ (MORING BRIEF) ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี โดยนาย อรุณ ยิ้มประเสริฐ พลังงานจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือข้อราชการ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานหรือการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนงานพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเดียวกัน
อ่าน 80 ครั้ง
จ.ลพบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.)เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (16/06/2015)
วันนี้ (16 มิถุนายน 2558) เวลา 11.30 น. ที่ กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดลพบุรี เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2558 โดยมีเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี จากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน
อ่าน 156 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ประชาชน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในปี 2558 (16/06/2015)
วันนี้ (16 มิถุนายน 2558) เวลา 08.40 น. ที่ ศูนย์ประชุมมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนและทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดลพบุรี จำนวน 300 คน
อ่าน 57 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (16/06/2015)
วันนี้(16 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 107 ครั้ง
จ.ลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยย้อนยุคร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดมหาสอน (15/06/2015)
วันนี้ (15 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น.ที่ วัดมหาสอน ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นายไชยยันต์ พงศะบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำกล่าวการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ ตามโครงการ “พร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ”โดยมี พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูสุตคุณากร คุณกโร เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่และเจ้าอาวาสวัดมหาสอน กล่าวสัมโมทนียกถา
อ่าน 88 ครั้ง
จ.ลพบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาประกอบพิธีกักเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นครั้งแรก (15/06/2015)
วันนี้( 15 มิถุนายน 2558) เวลา 07.19 น. ที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาประกอบพิธีกักเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นครั้งแรก และในปีนี้เป็นปีที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลพบุรีร่วมกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 35 ทุน และมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ได้แก่ มอบพันธุ์โคนมเพศเมีย จำนวน 6 ตัว มอบเมล็ดทานตะวัน จำนวน 20 กิโลกรัม มอบปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 10 ถุง พิธีมอบพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรและกิจกรรมปล่อยปลาเทิดพระเกียรติฯ ในวันนี้
อ่าน 81 ครั้ง
รองสมุหราชองครักษ์ เปิดโครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (12/06/2015)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2558) เวลา 9.39 น. พลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ป่าเขาพระยาเดินธง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับและรายงานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัดลพบุรี และ นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีกินดีของประชาชน
อ่าน 251 ครั้ง
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) (12/06/2015)
วันนี้ (12 มิถุนายน 2558) เวลา 14.00 น.ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลพบุรี บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดในการสมยอมราคา(ฮั้วประมูล) งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ โดยมี พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี พันเอก ปราการ ปทะวานิช รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
อ่าน 186 ครั้ง
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย จัดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศึกษาธิการ ภาค 3 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ คณะครู ร่วมประชุมกับสมาคมนักเรียนเก่า เอ.เอฟ.เอส.ประเทศไทย (Thai Returnees of the AFS Association) เพื่อเตรียมเปิดค่ายเยาวชนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2558 นี้ โดยจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนจังหวัดลพบุรีให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ต่อไป
อ่าน 114 ครั้ง
ค่ายจิระวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี พันเอก ณรงค์ศักดิ์ เติมราภ นายทหารปฏิบัติการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนประสาน และบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก กรมทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิระยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันจัดทำแผ่นงานบริการจัดการน้ำ โดยมีตัวแทนภาคประชาชน จากชุมชนต่างๆ กว่า 30 ชุมชน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ ถือเป็นไปตามประกาศของสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำภาค 2 ในการลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ได้อย่างเหมาะสม
อ่าน 71 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล (11/06/2015)
วันนี้(11 มิถุนายน 2558) เวลา 07.50 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 150 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี พร้อมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ bike for mom (10/06/2015)
วันนี้(10 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 หรือ BIKE FOR MOM ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เริ่มจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีถึงสหกรณ์การเกษตรลพบุรี ตำบลบางขันหมาก ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 26 กม. การจัดกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงนำปั่นจักรยานจากพระที่นั่งอนันตสมาคม ถึงกรมทหารราบที่ 11 รอ. ด้วย
อ่าน 188 ครั้ง
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดอบรมหลักสูตรพัฒนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (10/06/2015)
วันนี้(10 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำหรับนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทักษะในการบริหารจัดการและบริหารทรัพยากรขององค์การที่เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถวิเคราะห์ปัญหาการบริหารในองค์การ
อ่าน 164 ครั้ง
จ.ลพบุรี ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (09/06/2015)
วันนี้ (9 มิถุนายน 2558) เวลา 10.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พันเอก ปราการ ปทะวานิช รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 พลตำรวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี และนายอภิสรรค์ สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการสลาก ให้แก่ ผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ทั้งรายย่อย คนพิการ มูลนิธิ สมาคมคนพิการ เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน
อ่าน 77 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (09/06/2015)
วันนี้(9 มิถุนายน 2558) เวลา 08.30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งมี พลตรี วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมคณะข้าราชการ แพทย์ พยาบาล ลูกจ้างโรงพยาบาลอานันทมหิดล และข้าราชการทหาร พลเรือนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นำพวงมาลามาน้อมเกล้าถวายราชสักการะฯ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลอานันทมหิดล และปวงชนชาวไทย ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อ่าน 93 ครั้ง
จ.ลพบุรี นำทุกภาคส่วนร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง (08/06/2015)
เช้าวันนี้ (8 มิถุนายน 2558) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคประชาคมในจังหวัดลพบุรี และ คณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลพบุรี จำนวน 400 คน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
อ่าน 91 ครั้ง
เจ้าคณะภาค 7 ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดลพบุรี (05/06/2015)
วันนี้ (5 มิถุนายน 2558) เวลา 13.00 น. ที่ วิหารพระครูวิมลสมณวัตร วัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดลพบุรี ในเขตคณะสงฆ์ภาค 3 โดยมีพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
อ่าน 95 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ (04/06/2015)
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ ของจังหวัดลพบุรี 5 อำเภอ ได้แก่อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าหลวง อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกเจริญ โดยวันนี้และพรุ่งนี้ ( 4-5 มิถุนายน 2558) จัดที่ อำเภอชัยบาดาล โดยมี นายศรีชัย ตันฑะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานในพิธี
อ่าน 87 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี เปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (04/06/2015)
วันนี้ (4 มิถุนายน 2558) เวลา 09.30 น. ที่ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยอันตรายของยาเสพติด และมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับตนเองและดูแลบุคคลอื่นให้สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนการมีทักษะที่จะนำวิธีการของลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ไปพัฒนางานลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ลูกเสือและเนตรนารี จาก 44 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 เข้าอบรมจำนวน 412 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี และคณะวิทยากรจากโรงเรียนในสังกัดฯ
อ่าน 163 ครั้ง
จังหวัดลพบุรี จัดโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี (04/06/2015)
วันนี้(4 มิถุนายน 2558) เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพสกนิกรที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับคณะ ครู นักเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ตามโครงการ “พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และการสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
อ่าน 107 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>