1     2     3     4  
FONTSIZE
facebook e-mail youtube
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ อปท.

วันที่ 17 พ.ค. 2556 )

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
 
 
 เช้าวันนี้ (17-05-56) ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อมอบนโยบาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่าการประชุมฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมต่อไป.............................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 138 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่