จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติในฐานะเป็นจิตอาสาพระราชทาน (21/02/2562) / ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ. มหาสารคาม จัดนิทรรศการในหัวข้อ COUNTRY ENERGY พลังงานสู่ชุมชน ประจำปี 2562 (21/02/2562) / จ.มหาสารคาม ร่วมกับ ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือจัดกิจกรรม “มาหาสารคาม CRAFT” ดึงกลุ่มเจนวายส่งเสริมการท่องเที่ยว (20/02/2562) / จ.มหาสารคาม คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (20/02/2562) / จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม (20/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคลโลกธาตุโอภาสศาสดา (หลวงพ่อมงคล) เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือภาคเอกชนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนแนวคิดประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

วันที่ 5 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 207 คน)

ผู้ว่าฯมหาสารคาม หารือภาคเอกชนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม แลกเปลี่ยนแนวคิดประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

(5ก.ย.61)นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าหารือข้อราชการกับภาคเอกชน ที่ห้องประชุมเหล่าสุวรรณ อาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม  ภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)  ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และชมรมธนาคารจังหวัด ร่วมนำเสนอแนวคิดพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นเมืองการศึกษา และเมืองสุขภาพดี

นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยถึงรายละเอียดแนวคิดพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม โดยแนวคิดด้านการศึกษา ควรมีการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ก่อนปฐมวัย และอุดมศึกษา ให้มีผลการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตามโครงการ Taksila Young Smart Kids 4.0  มีการสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เอื้ออำนวย เช่น เมืองสีขาวที่ปลอดยาเสพติด มีอาชญากรรมและอบายมุขต่ำ มีระบบสาธารณูปโภครองรับในเกณฑ์ดี ทั้งเรื่องของถนน ระบบขนส่งมวลชน ปลอดมลพิษโดยมีคุณภาพอากาศ แหล่งน้ำสาธารณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีโรงกำจัดขยะควบคู่การสนับสนุนการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้มีสถาบันวิจัยหรือสวนนวัตกรรม พร้อมทั้งนำผลงานมาใช้ประโยชน์

ส่วนแนวคิดเรื่องเมืองสุขภาพ คือ อายุเฉลี่ยคนในจังหวัดสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยระดับประเทศ มีระบบสาธารณูปโภครองรับผู้สูงอายุ  มีการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาต่อยอดอาชีพการกีฬา และส่งเสริมกีฬามวยไทย ดูแลด้านอาหารที่เป็นยา เป็นอาหารที่ใช้บริโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดเชื้อโรค ปลอดสารพิษ พืช ผักได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย(GAP)  ขณะเดียวกันก็จะต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรทั้งที่เป็นอาหารและยาให้มีการผลิตและแปรรูปในเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลเป็นอันดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ควรมีระบบการตรวจสอบ ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนและสัตว์ด้วย

....ชัยชนะ แดงทองคำ...ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 208 คน จำนวนคนโหวต 0 คน