จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติในฐานะเป็นจิตอาสาพระราชทาน (21/02/2562) / ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 จ. มหาสารคาม จัดนิทรรศการในหัวข้อ COUNTRY ENERGY พลังงานสู่ชุมชน ประจำปี 2562 (21/02/2562) / จ.มหาสารคาม ร่วมกับ ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หารือจัดกิจกรรม “มาหาสารคาม CRAFT” ดึงกลุ่มเจนวายส่งเสริมการท่องเที่ยว (20/02/2562) / จ.มหาสารคาม คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (20/02/2562) / จังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม (20/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / ผวจ.มหาสารคาม ประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคลโลกธาตุโอภาสศาสดา (หลวงพ่อมงคล) เนื่องในวันมาฆบูชา (19/02/2562) / 
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
พ่อเมืองมหาสารคาม สร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ปลัดอปท.พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชูโรงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง

วันที่ 8 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 351 คน)

พ่อเมืองมหาสารคาม สร้างขวัญและกำลังใจพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้บริหาร ปลัดอปท.พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ชูโรงหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง

8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และนายนที มนตริวัต รอง ผวจ.มหาสารคาม คนใหม่ทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารละปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  โดยกำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ที่สองของเดือน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบภารกิจที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม ได้มอบนโยบายโดยมุ่งเน้นในเรื่อง การศึกษา การพัฒนาเด็กโดยการสร้างสุขภาพที่ดี การพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพดีและเพียงพอ ระบบระบายน้ำ การจัดการน้ำเสีย การกำจัดขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการการยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการปลอดภัยในพื้นที่ ด้านการจราจร การแก้ไขป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และฝาก อปท.ในทุกพื้นที่เรื่องหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้มีครบพื้นที่ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม มี 13 อำเภอ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 123 แห่ง

                                                  ภาณุวัชร คนเชี่ยว/ส.ปชส.มค.

จำนวนคนอ่าน 352 คน จำนวนคนโหวต 0 คน