สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำคณะทำงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน (23/01/2562) / พลเอก ฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี ชื่นชม พชอ.มหาสารคาม ขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีน (23/01/2562) / ผู้แทนสำนักพระราชวังพร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่และประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be number one (23/01/2562) / ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามจัดงานประกวดโค-กระบือตักสิลาและการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ระดับอำเภอโซนที่ 1 (22/01/2562) / จังหวัดมหาสารคาม จัดแถลงข่าวงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 10 กุมภาพันธ์ 2562 (22/01/2562) / จ.มหาสารคาม มอบสิ่งของช่วยเหลือและจัดสถานที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.นาเชือก (21/01/2562) / มหาสารคามขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด 1 – 10 ก.พ. 2562 (21/01/2562) / 
ข่าวรับสมัครงาน
จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)

วันที่ 12 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 507 คน)

จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย)
นายกองเอก เกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดมหาสารสคาม เปิดเผยว่า ด้วยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ได้มีประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (ชาย) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เพื่อบรรจุสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในสังกัด 
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาเชือก ที่ 8 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาดูน ที่ 10 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยางสีสุราชที่ 11 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกุดรัง ที่ 12 จำนวน 1 อัตรา
 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอชื่นชม ที่ 13 จำนวน 1 อัตรา
         ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครและเขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง จำนวน 3 ฉบับ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลา ราชการ 
 ณ ที่ว่าการอำเภอถนนบรบือ-พยัคฆภูมิพิสัย ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ว่าการอำเภอนาดูน ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช ถนนสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ว่าการอำเภอกุดรัง ถนนแจ้งสนิท ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 ณ ที่ว่าการอำเภอชื่นชม ถนนเชียงยืน – คำใหญ่ ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
        ทั้งนี้ ใบสมัครต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการรับสมัครมอบให้และจะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เทศมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หรือจังหวัด ลงนามรับรองข้อความในใบสมัครที่ยื่นทุกฉบับ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ แผนกกำลังผล โทรศัพท์หมายเลข 043 777 323
..........................
ชมพูนุช  ชัยบุตร /ส.ปชส.มหาสารคาม /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 508 คน จำนวนคนโหวต 0 คน