1     2     3     4  
FONTSIZE
facebook e-mail youtube
ข่าวท้องถิ่น ตักสิลานคร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมหาสารคาม อนุมัติโครงการที่ขอแล้วกว่า 1,300 โครงการ

วันที่ 17 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 194 คน)
ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว

                 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว 1,392 โครงการ เป็นเงินกว่า 48 ล้านบาท ขณะที่มีสตรีจังหวัดมหาสารคาม สมัครเป็นสมาชิกแล้ว กว่าร้อยละ 41
                 นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน ที่ให้สมาชิกเขียนโครงการได้กู้ยืม ร้อยละ 80 และเงินอุดหนุน อีกร้อยละ 20 เบื้องต้นคณะกรรมการฝ่านกลั่นกรองโครงการ ได้ทำการตรวจสอบเอกสารโครงการ รายละเอียดวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน ก่อนจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ ซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนแล้ว จำนวน 1,392 โครงการ เป็นเงิน 48,314,462 บาท โดยเป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1,306 โครงการ เป็นเงิน 44,856,512 บาท และประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 86 โครงการ เป็นเงิน 3,457,950 บาท
                ทั้งนี้โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน ที่สมาชิกได้เขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นั้น จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย กรรมและบริการ คหกรรม หัตถกรรมและศิลปกรรม และสมาชิกที่กู้ยืมเงินกองทุนจะต้องส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม นั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 มีสตรีที่อายุ 15 ปีขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 165,335 คน จากจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมด 395,288 คน คิดเป็นร้อยละ 41.82 ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างจังหวัด
 
 
 ................ส.ปชส.มหาสารคาม/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 195 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่