Thailand Web Stat
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ

วันที่ 5 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว

     นางสาวอสมา พรหมพูล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ รักษาในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
     ๑.พัสดุครุภัณฑ์ที่จำหน่าย จำนวน ๕ รายการ
     ๒.การเสนอราคา กรรมการขายทอดตลาดจะเป็นผู้แจ้งราคาขั้นต่ำของพัสดุครุภัณฑ์แต่ละรายการในวันขายทอดตลาด ซึ่งการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจาและเป็นราคาเดียวที่รวมทุกรายการเข้าไว้ด้วยกัน
     ๓.เมื่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร ตกลงขายให้ผู้ใดแล้ว ให้ผู้นั้นนำเงินไปชำระให้ครบถ้วน ภายในวันที่ขายทอดตลาดทันที ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
     ๔.ผู้ซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากการขายทอดตลาด จะต้องรับครุภัณฑ์ไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในวันที่ขายทอดตลาด พร้อมชำระเงินครบถ้วน และรับพัสดุครุภัณฑ์ที่ซื้อให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน
     ๕.ผู้ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการขายทอดตลาดครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา
     ๖.กำหนดวันเวลาและสถานที่ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร เวลา ๑๑.๐๐ น.
     ๗.การโอนสิทธิ์ ชำระภาษีอากร ความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
     ผู้ที่สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๖๓๒๗๓๓ ในวันและเวลาราชการ
     ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
 
ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน