:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวรับสมัคร
กศน.ระยอง รับครู กศน. ตำบล (13-19 ธันวาคม 2554)

วันที่ 14 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 507 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว
 
          ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน. ตำบล 
          ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

          เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบท้ายสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 ข้อ 4 และหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.118/1663 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่อง การสรรหาพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน. ตาบล

          ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและยุติธรรม
มีความโปร่งใสและเกิดประสิทธิภาพแก่งานของทางราชการและเป็นไปตามรายเอียดสาระสาคัญการสรรหาหรือเลือกสรรพนักงานราชการที่สานักงาน กศน. กาหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดังนี้


1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ กศน. ตาบลห้วยโป่ง อาเภอเมืองระยอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทาฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ค่าตอบแทน 10,010.- บาท

3. สิทธิประโยชน์
          ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้
3.1 สิทธิลา
3.2 สิทธิได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
3.3 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการ
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3) ค่าเบี้ยประชุม
4) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
6) เงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทางานให้ราชการ
3.4 สิทธิอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกาหนด


4. คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เคยผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.

6. การรับสมัคร
6.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครู กศน. ประจา กศน. ตาบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จานวน 1 ชุด ณ สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย
1) ใบสมัครตามแบบที่กาหนด จานวน 1 ชุด
2) ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล จานวน 1 ชุด
3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5x2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน 3 รูป)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ
1 ฉบับ
5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการรับสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรอง "สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับด้วย

7. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

8. ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัคร จานวน 200 บาท และเมื่อสมัครแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

9. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการ ดังนี้
9.1 ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย
พ.ศ. 2551
4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงาน กศน.
8) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
10) การจัดทาฐานข้อมูล
9.2 ประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ซึ่งการสัมภาษณ์พิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ทางาน ความสามารถที่จะทางานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวน์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการแก้ปัญหา การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์แรงจูงใจ จริยธรรม คุณธรรม ความพร้อมของผู้สมัคร
9.3 แนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย
กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์ เท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนนประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบลมากกว่า อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
กรณีที่ได้คะแนนแนวทางทางการพัฒนา กศน. ตาบล เท่ากันอีก ก็ให้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า

11. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่
ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง หรือทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th

12. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2554
เวลา 09.00-10.30 น.
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อ 10.1)
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2554
ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์
ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล

13. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ณ สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง และทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 และขึ้นบัญชีสารองผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้บัญชีแต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

14. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกเป็นพนักงานราชการจะทาสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2555 เป็นต้นไป และเมื่อครบ 1 ปี พนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ คพร. กาหนดแล้ว ก็จะต่อสัญญาจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามอัตรากาลังที่ คพร. กาหนด

ปฏิทินการคัดเลือกครู กศน. ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง

2 ธันวาคม 2554
ประกาศรับสมัครสอบ
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง

13-19 ธันวาคม 2554
กรอกใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30-15.30 น.

22 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
หรือทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th

26 ธันวาคม 2554
สอบข้อเขียน
ประเมินประวัติ วิสัยทัศน์ ผลงาน และสัมภาษณ์
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
เวลา 09.00 - 10.30 น.
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

27 ธันวาคม 2554
ประเมินแนวทางการพัฒนา กศน. ตาบล
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

29 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
หรือทางเว็ปไซต์ http://rayong.go.th

4 มกราคม 2555
รายงานตัวปฏิบัติงาน และทาสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงาน
สานักงาน กศน. จังหวัดระยอง
เวลา 08.30 น.
จำนวนคนอ่าน 508 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    <a href=http://atenolol25mg.gdn/>atenolol 25 mg</a> <a href=http://buyadalat.pro/>adalat without prescription</a> <a href=http://genericwellbutrin.us/>generic wellbutrin</a> <a href=http://atarax-8.us/>atarax</a> <a href=http://allopurinolonline.us/>allopurinol</a> <a href=http://viagra-pills.us/>viagra</a> <a href=http://levitraonline.date/>cheap levitra</a> <a href=http://generic-wellbutrin.science/>wellbutrin</a> <a href=http://buyneurontin.club/>here i found it</a> <a href=http://phenergan6.top/>phenergan</a>
    RubieOdomb [22/12/2016 - 07:08:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    <a href=http://buybuspar.club/>buspar</a> <a href=http://stromectolonline.click/>stromectol online</a> <a href=http://generic-viagra-online.us/>cost of viagra 100mg</a> <a href=http://metformin-tablets.party/>metformin tablets</a> <a href=http://onlinepharmacypricer.com/>cialis</a>
    asPizt6roh [15/12/2016 - 21:15:23]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    kosta piller
  piller utan recept
  http://generiskutanresept.top/aygestin/
    piller rabatt [02/09/2016 - 19:09:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    http://cfnmshow.top/ - link http://freewebcamgirls.webcam/ - free webcam girls http://silvercloudpaydayloans.top/ - payday loan no checking account http://girlcams.webcam/ - girl cams http://freeonlinesexchat.top/ - web chat sluts http://casinoonnet.top/ - best slot games
    asPialf811 [02/09/2016 - 09:36:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    piller lรคkemedel
  piller billig
  http://generiskutanresept.top/elocon/
    piller billig [31/08/2016 - 19:31:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    http://buyaugmentin.link/ - as explained here http://allopurinol300mg.top/ - allopurinol 300 mg http://trecatorsc.top/ - trecator sc http://buytenormin.stream/ - buy tenormin
    asPiybrl5y [18/07/2016 - 18:26:29]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
       
     
  >>>> FM 99.25 MHz
  สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
  ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
  Number of Today 2 คน
  Number of Yesterday 14 คน
  Number of Lastmonth 308 คน
  Total 30,067 คน