เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวรับสมัครงาน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)

วันที่ 29 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 692 คน)
 
 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครนายก
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
 
          ด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
 
๑. ตำแหน่งและอัตรค่าจ้างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
          - ตำแหน่ง ครูจ้างสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จำนวน ๑ อัตรา
          - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๓๔๐ บาท
 
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
          (๑) ต้องมีสัญชาติไทย
          (๒) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
          (๓) ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
          (๔) ผู้สมัครเป็นชายหรือหญิงก็ได้ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
          (๕) มีความรู้ความสามารถด้านการสอน การถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นักศึกษาเข้าใจ
          (๖) มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามเหมาะสมกับการเป็นครู
        (๗) มีความสามารถด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ดีเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ
          (๘) ไม่สูบบุหรี่
 
๓. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
          จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องมือกลหรือเทียบเท่า (ต้องผ่านการเรียนในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน)
 
๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
          ๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
           ๒. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ ที่ไม่เกิน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่รับรอง
           ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
           ๔. สำเนาใบปริญญาบัตร พร้อมฉบับจริง หากไม่มีฉบับจริงมาแสดงก็ให้มีหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ
           ๕. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
          ๖. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง หรืออยู่ระหว่างการเรียนวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
 
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
          รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ที่งานบุคลากร ผ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เว้นวันหยุดราชการ
 
๖. ค่าธรรมเนียมการสมัคร คนละ ๑๐๐ บาท
 
๗. วิชาที่สอบคัดเลือก
๑. สอบภาคปฏิบัติ และทฤษฎีสาขา
๒. สอบปฏิบัติ วิธีการสอน การใช้สื่อการสอน วัดผลและประเมินผล
๓. สอบสัมภาษณ์ จะทำการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
๘. กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
 
๙. สถานที่สอบคัดเลือก ห้องปฏิบัติการออกแบบ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 
๑๐. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้
         การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือคะแนนในแต่ละภาคที่สอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และจะประกาศผลการสอบโดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนมากไปหาน้อย
      ผู้สอบคัดเลือกได้ที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งครั้งแรก จะกำหนดให้มารายงานตัวในวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นเวลา ๑ ปี สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกในลำดับต่อไปวิทยาลัยฯ จะมีหนังสือเรียกตัวแจ้งไปให้ทราบ โดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่าง
 
๑๑. กำหนดประกาศผลสอบคัดเลือก
        วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารอำนวยการ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามและขอทราบราบละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครนายก โทร. ๐ – ๓๗๓๑ – ๑๐๒๕ หรือ ๐ – ๓๗๓๑ – ๓๕๓๒
 
 
จำนวนคนอ่าน 693 คน จำนวนคนโหวต 0 คน