หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญส่งโครงการ/กิจกรรมขอรับเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556

วันที่ 11 ม.ค. 2556 )
 
        ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จะดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 50 แห่ง ๆ ละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
       นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556 นี้ จะพิจารณาให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ประจำปี 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษามีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม เพื่อสร้างค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องให้กับสังคม และเพื่อสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด และสถานศึกษาภายในจังหวัด จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการ/กิจกรรมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับเงินสนับสนุน
       การขอรับการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ต้องส่งในนามของสถานศึกษาเท่านั้น เป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สถานศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหรือดำเนินการในนามของสถานศึกษา ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาและได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2555 หรืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินไว้ชัดเจนและจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 ต้องมุ่งเน้นความมีวินัยและจิตสาธารณะ และเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นวัตกรรมทางความคิดที่สามารถปลูกฝังความมีวินัยและจิตสาธารณะของผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
      สถานศึกษาที่สนใจส่งโครงการ/กิจกรรมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับเงินสนับสนุน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// http://www.nacc.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์ 0-2280-7968 หรือ 0-2282-0673 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2556
.......................................
สุวาพร/เรียบเรียง 11 ม.ค.56
จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่