หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ธนชาต เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๒ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

วันที่ 22 มิ.ย. 2556 )
 
                     ธนชาต เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๒ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

                     ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๒ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา ภายใต้กิจกรรม "การแข่งขันอ่านฟังเสียง” และ "การประกวดมารยาทไทย” โดยเปิด รับสมัคร ๕ ระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับอุดมศึกษา และจัดแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง ๔ ภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคัดเลือกวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรวมทุกภาค ในวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
 
                   สถาบันที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com (ธนชาตซีเอสอาร์) ซึ่งจะทราบผลการสมัครในวันรุ่งขึ้นและได้รับฟรี sms แจ้งเตือนก่อนวันแข่งขัน หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๓๑๘-๗๒๓๑ และทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.๑๑๗๐ ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ ๑๐๒๔๑ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 
               วิธีการสมัคร สมัครได้ ๓ วิธี เลือกสมัครทางใดทางหนึ่ง ดังนี้
 
                ๑. ทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com (กรณีสมัครทางเว็บไซต์ทราบผลการรับสมัครในวันรุ่งขึ้น และได้รับสิทธิพิเศษ...ฟรี SMS แจ้งเตือนวันแข่งขัน)
 
                 ๒. ทางโทรสาร ที่หมายเลข ๐–๒๓๑๘-๗๒๓๑
 
                 ๓. ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ. ๑๑๗๐ ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ ๑๐๒๔๑ (วงเล็บมุมซอง สมัครแข่งขันอ่านฟังเสียง หรือ การประกวดมารยาทไทย ตามประเภทการแข่งขัน)
 
          วันรับสมัคร
 
         - ภาคเหนือ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖
         - ภาคใต้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๖
         - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖
         - ภาคกลาง และกรุงเทพฯ มารยาทไทย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(เริ่มแข่งขันวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖) อ่านฟังเสียง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ (เริ่มการแข่งขัน ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖)
 
           คุณสมบัติผู้สมัครแข่งขัน
 
        - การแข่งขันอ่านฟังเสียง (โปรดสังเกต)
                ๑. นักเรียน / นักศึกษา ทั้งชาย และหญิง
                ๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษาเซ็นรับรองกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ในใบสมัครการแข่งขัน
                ๓.โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามีสิทธิส่งเข้าแข่งขันได้ทุกระดับตามที่มีการเปิดการเรียนการ สอน
                      ๓.๑ โรงเรียน และสถานศึกษา ระดับ ป.๑ – ม.๖ และ ปวช. สามารถส่งได้ระดับละ ๒ คน 
                      ๓.๒ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ ปวส. ขึ้นไป สามารถส่งได้สถาบันละ ๔ คน
                      ๓.๓ ขอความร่วมมืองดการส่งนักเรียน นักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม และเข้าแข่งขันใน ระดับเดิม
              ๔. หลังจากส่งใบสมัครแล้ว หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้สถาบันการศึกษาทำหนังสือชี้แจง เหตุผลจากผู้บริหารสถาบัน และนำไปยื่นในวันแข่งขันรอบคัดเลือก
 
                ประกวดมารยาทไทย (โปรดสังเกต)
 
               ๑. นักเรียน / นักศึกษา ทั้งชายและหญิง
               ๒. ศึกษาอยู่ในโรงเรียน / วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารสถาบันการศึกษาเซ็นรับรองกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ในใบสมัครการประกวด
               ๓. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษามีสิทธิ ส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดได้ทุกระดับ โดยเป็นทีมๆ ละ ๔ คน (ชายล้วน, หญิงล้วน, หรือชาย-หญิง)
                         ๓.๑ โรงเรียน และสถานศึกษา ระดับ ป.๑ – ม.๖ และ ปวช. สามารถส่งได้ระดับละ ๑ ทีม
                         ๓.๒ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไปสามารถส่งได้สถาบันละ ๒ ทีม
                         ๓.๓ เฉพาะโรงเรียนสหศึกษา ควรส่งคละชาย – หญิงอยู่ในทีมเดียวกัน เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติตาม เหตุการณ์สมมติในการประกวด
                        ๓.๔ งดการส่งนักเรียน นักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในนามสถาบันเดิม และเข้าประกวดในระดับเดิม
           ๔. หลังจากส่งใบสมัครแล้ว หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าประกวดในกรณีมีเหตุจำเป็น ให้สถาบันการศึกษาทำหนังสือชี้แจง เหตุผลจากผู้บริหารสถาบัน และนำไปยื่นในวันประกวดรอบคัดเลือก
 
           วันและสถานที่จัดการแข่งขัน
 
                - ภาคเหนือ จัดที่ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่แข่งขันใหม่) วันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เฉพาะผู้แข่งขันในภาคเหนือ
               -  ภาคใต้ จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เฉพาะผู้แข่งขันในภาคใต้
               - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เฉพาะผู้แข่งขันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
               - ภาคกลางและกรุงเทพฯ จัดที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (ให้ตรวจสอบวันแข่งได้จากเว็บไซต์หรือเอกสารแนบ เพราะแยกวันแข่งขันแต่ละประเภท และแต่ละรุ่น)
 
             การแจ้งผลการแข่งขัน
 
               รอบคัดเลือก
 
                      ๑. ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาคใต้ แจ้งผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันเดียวกัน   สำหรับภาคกลางและ กรุงเทพฯ ประกาศผลทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.thanachartcsr.com          
                      ๒.สำหรับผู้ผ่านรอบคัดเลือกทุกภาค ตรวจสอบรายชื่อทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.thanachartcsr.com
 
                รอบชิงชนะเลิศ (รวมทุกภาค)
 
                   ในวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งผลหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันเดียวกัน แจ้งผลทางจดหมายอย่างเป็นทางการและลงประกาศทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
 
                 ข้อมูลการสาธิตการอ่านฟังเสียง และมารยาทไทย สามารถ Download ได้ทางเว็บไซต์ www.thanachartcsr.com
 
                                                                   -----------------------
จำนวนคนอ่าน 336 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่