หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

วันที่ 14 ก.ย. 2555 )
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
            ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรนารี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยมงคลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ประกาศผลการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลดังกล่าว ดังนี้
           ลำดับที่ 1 รูปแบบที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,(บางส่วน),8 ประชากร 2,935 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ ๓ (บางส่วน)๔,๕,๖,๗,๘,๑๐ ประชากร ๓,๐๐๑ คน ลำดับที่ ๒ รูปแบบที่ ๔ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,(บางส่วน),8 ประชากร 3,๐๐๗ คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ ๓ (บางส่วน)๔,๕,๖,๗,๘,๑๐ ประชากร ๒,๙๒๘ คน ลำดับที่ ๓ รูปแบบที่ ๕ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,(บางส่วน),8 ประชากร ๓,๑๖๖ คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ ๓ (บางส่วน)๔,๕,๖,๗,๘,๑๐ ประชากร ๒,๗๗๐ คน ลำดับที่ ๔ รูปแบบที่ ๑ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3,๘ ประชากร ๓,๒๘๘คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ ๔,๕,๖,๗,๙,๑๐ ประชากร ๒,๖๔๘ คน ลำดับที่ ๕ รูปแบบที่ ๒ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,๘ ประชากร 2,๖๒๘ คน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๗,๙,๑๐ ประชากร ๓,๓๐๘ คน
            หากมีประชาชนประสงค์จะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนการร้องคัดค้านให้แจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาโดยตรง ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้ (๑๓ ก.ย. ๕๕) คือภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕
 
 *********************************************
 จิราวรรณ ส.ปชส.นม./พิมพ์/Com4
14/09/2555
จำนวนคนอ่าน 139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่