หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
นายกเทศมนตรีฯ แสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันที่ 20 ก.ย. 2555 )
 
             ที่ สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น พนักงานครูดีเด่นสาขาต่าง ๆ จากโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อ ต้นเดือนกันยายน 2555
 
           สืบเนื่องจากการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค) และคุรุสภา มีนโยบายในการคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้รางวัล สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งมีโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 6 แห่ง และมีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 271 คน จึงได้ส่งผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม คัดเลือก ทั้งในระดับจังหวัด และส่วนกลาง ในครั้งนี้ โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลสาขาต่าง ๆ ได้แก่ รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๕ ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ ประเภทครู ได้แก่ นางพัชรีย์ พิกุลสวัสดิ์ โรงรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ นายทองสุข สว่างงาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ( บูรพาวิทยากร) รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสุชาดา ทางตะคุ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และครูดีเด่นอีกจำนวน 6 คน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากสำนักงานคุรุสภา ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางนิยมพร บัวใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางพัชรีย์ พิกุลสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางฐิติรัตน์ ศาสตรา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ จู๋หมื่นไวย โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ นายพงษ์ศิริ เกื้อทาน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสมอราย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 ยมราชสามัคคี นอกจากนี้ยังมีบุคลากรและครูที่ได้รับรางวัลครูสอนดี อีกจำนวน 14 คน นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้รับรางวัลและผู้มีส่วนในการสนับสนุนที่ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาและเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ได้ทุ่มเท เสียสละเวลาในการจัดการศึกษา ร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาให้มีศักยภาพที่ ดีสามารถแข่งขันกับโรงเรียนต่าง ๆ ได้ทุกสังกัด และกล่าวว่าตนในฐานะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมา จะขอส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯให้ก้าวไปในระดับ แนวหน้าของประเทศ
 
                                            ----------------------------------
จำนวนคนอ่าน 325 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่