หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการ

วันที่ 10 ต.ค. 2556 )
 
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจังจากนายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 721/2556 ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557 ระดับจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้รับความช่วยเหลือตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ
     เพื่อให้การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการต่อไปอีก 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2556
***************
อาฒยา ทองเฟื่อง/รวบรวม/พิมพ์
10/10/2556
จำนวนคนอ่าน 174 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่