หนังสือพิมพ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมานัดพบแรงงานนครราชสีมา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2557

วันที่ 19 ก.พ. 2557 )
 
     เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา รายงานว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะจัดงานนัดพบแรงงานนครราชสีมา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2557 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร 35 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตกงานว่างงานทั่วไป ผู้จบการศึกษาใหม่ นักเรียนนักศึกษา ผู้พิการ /ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ได้มีงานทำ มีอาชีพและรายได้ ผู้สมัครงานกับสถานประกอบการได้พบกันโดยตรง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบสถานประกอบการลดปัญหาการว่างงาน/การขาดแคลนแรงงาน ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการศึกษาเล่าเรียน เตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ใกล้จบการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและโลกอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรืองานจากสถานประกอบการผู้ว่าจ้างให้รับไปทำที่บ้าน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานจากสถานประกอบการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำนวน 20 แห่ง และการรับสมัครงานจากสถานประกอบการอื่นๆ อีก 60 แห่ง การแสดงโปร์ไฟล์ของสถานประกอบการและตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้ว่างงานทั่วไป/ผู้จบการศึกษาใหม่/งาน Part Time สำหรับนักเรียนนักศึกษารวมทั้งงานสำหรับคนพิการ การสาธิตอาชีพอิสระสำหรับผู้ตกงานว่างงาน คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไป การอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4435-5266-7 ต่อ 104 หรือ www.doe.go.th/jobkorat

*********************

                                                                            อาฒยา ทองเฟื่อง/รายงาน/19/02/2557

จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่