หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 28 พ.ย. 2560 )
 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาวุฒิสภา แจ้งว่า กรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกันว่า หากบุคคลผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครฯ ขอให้จัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ตู้ ปณ.๔๕ ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพมหานคร หรือสำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น๒๐ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ และ http://www.senate.go.th  ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

**************

กัญญาณัฐ โปร่งกระโทก/รายงาน

จำนวนคนอ่าน 171 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่