หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเหมาจ้างบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

วันที่ 12 ธ.ค. 2560 )
 

ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา โดยประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นได้ด้วยตนเองที่ งานบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร

1.       ในสมัครตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด

2.           สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ อย่างช้าในวันสุดท้ายของการปิดรับสมัคร ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร (ในกรณีที่ไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จะใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาก็ได้) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง

3.           รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำและสวมใส่ชุดสภาพ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน 2 รูป

4.           สำเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

5.       สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6.          สำเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ หนังสือสำคัญทางทหาร (แบบ สด. ๘) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือในสำคัญ (แบบ สด. ๙) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ อายุระหว่าง 17 – 20 ปี หรือผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันอายุไม่เกิน 26 ปี บริบูรณ์ (แบบ สด. ๔๓) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แล้วแต่กรณี จำนวน 2 ฉบับ

7.      หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

8.         สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนบ้าน สมรส  หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรอง "สำเนาถูกต้อง”  และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

**************

กัญญาณัฐ โปร่งกระโทก/รายงาน

จำนวนคนอ่าน 166 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่