หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 3 พ.ค. 2561 )
 
          ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
          คุณสมบัติ อายุไม่ตำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทงรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติประยุกต์
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7-8 ถนนร่วมเริงไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 4435 3955 ต่อ 13
จำนวนคนอ่าน 143 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่