สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)  / กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)  / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)  / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557) / กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) (26/08/2557) / โคราชประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง (02/09/2557)  / โคราชจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ (02/09/2557)  / • คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่โคราชยังทรงตัว หลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเร่งนำรถแบคโฮไปขุดเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขัง (02/09/2557)  / โคราชเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน (01/09/2557)  / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (29/08/2557) / 
  โคราชประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง (02/09/2557)
  โคราชจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ (02/09/2557)
• คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่โคราชยังทรงตัว หลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเร่งนำรถแบคโฮไปขุดเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขัง (02/09/2557)
  โคราชเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน (01/09/2557)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (29/08/2557)
  การสัมมนาเพิ่มศักยภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ไทย ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า AEC/FTA (29/08/2557)
     
  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)
  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557)
  กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) (26/08/2557)
  ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมความสวยงาม “วันกล้วยไม้โคราช’57”ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานอนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (21/08/2557)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (13/08/2557)
  สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต (05/08/2557)
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” (05/08/2557)
  บริษัทผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติ สินภู่ฮ่อม จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์แหล่งก๊าซฯ (04/08/2557)
     
  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ (26/08/2557)
  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 2 อัตรา (25/08/2557)
  บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร (25/08/2557)
  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง (19/08/2557)
  สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13/08/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (25/07/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/07/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (04/07/2557)
  บริษัท นวนคร จำกัดมหาชน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงานหลายอัตรา (27/06/2557)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รับสมัครนักศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา (27/06/2557)
     
  สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา จดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด หล่อสำรวย กลับคืนเข้าสู่ทะเบียน (02/09/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา (02/09/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (02/09/2557)
  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 เชิญชวนร่วมยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี 2558 (02/09/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อวัสดุผลิตน้ำประปา จำวน 3 รายการ (01/09/2557)
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าพงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ (01/09/2557)
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดรายละเอียดตามประกาศองค์การอุตสาหกรรม ในการประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุด ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 (01/09/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง เมือง นครราชสีมา สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (01/09/2557)
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สอบราคาจัดซื้อ Dry scroll vacuum pump จำนวน 1SET (29/08/2557)
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 ถนนอัษฎางค์ นครราชสีมา สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาสำนักงานและซ่อมแซมหลังคาเดิม บริเวณชั้นดาดฟ้าของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 (29/08/2557)
     
โคราชประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง (02/09/2557)  / โคราชจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ (02/09/2557)  / • คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่โคราชยังทรงตัว หลังฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเร่งนำรถแบคโฮไปขุดเปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขัง (02/09/2557)  / โคราชเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2557 ภายใต้ชื่องาน วัฒนธรรมความปลอดภัย ปรองดองทั่วไทย เทิดไท้สถาบัน (01/09/2557)  / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (29/08/2557) / สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)  / กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)  / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)  / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557) / กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) (26/08/2557) / 

 

  
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

ประชาคมอาเซียน