สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

ผู้ว่าโคราชเรียกประชุมติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (27/05/2558) โคราชวางแผนปรับภูมิทัศน์มอปลาย่าง จัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ 5 มิ.ย.นี้ ก่อนปรับภูมิทัศน์เป็นจุดชมวิวเขื่อนลำตะคอง (26/05/2558)
โคราชจัดทำบุญ15วันหลวงพ่อคูณมรณภาพ (26/05/2558) ผู้ว่าโคราชพร้อมด้วยชาวโคราชร่วมพิธีส่งมอบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทธโธ ให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (26/05/2558)
โคราชจัดการฝึกอบรมวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (25/05/2558) โคราช แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (22/05/2558)
     
ขอเชิญสมัครเข้ารับคัดเลือก อบรมภาษาจีนสำหรับข้าราชการจากต่างประเทศ (26/05/2558)
จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน “วันเกษตรกร มหกรรมข้าวและสินค่าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” (26/05/2558)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว (22/05/2558)
จังหวัดนครราชสีมา เตรียมพร้อมรื้ออาคาร้านค้า บริเวณ ริมตะคอง รอบ 2 วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.นี้ เพื่อจัดระเบียบการแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกที่ดินราชพัสดุ และมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (14/05/2558)
โคราช..จ่ายเช็คให้ตัวแทน ศบกต.ครบ 249,173,883 บาท 570 โครงการ 250 ตำบล โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจกรรมตามที่ขอรับสนับสนุนแล้ว (07/05/2558)
กรมการข้าวมอบเมล็ดพันธุ์โครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อความมั่นคงแห่งชาติให้กองทัพภาคที่ 2 เพื่อสนับสนุนงานโครงการพระราชดำริ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (01/05/2558)
โคราช กำหนดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ครั้งที่ 4 (01/05/2558)
จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (01/05/2558)
จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558 (30/04/2558)
กสท. แจ้งหลักการตั้งชื่อสถานีวิทยุของผู้ทดลองประกอบกิจการ และการระบุประเภทของการทดลองประกอบกิจการในทุกต้นชั่วโมง (20/04/2558)
     
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา ๕๔ หมู่ ๙ ถนนราชสมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (25/05/2558)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (22/05/2558)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (22/05/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (22/05/2558)
มทส. รับสมัครวิศวกร (20/05/2558)
วิทยาัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (12/05/2558)
กรมชลประทาน ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ (11/05/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Syringe pump จำนวน 9 เครื่อง (11/05/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ (11/05/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ (11/05/2558)
     
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ ถนนราชสีมา – โชคชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ (27/05/2558)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ๕๙๙ หมู่๗ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ ส่งประกาศจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (27/05/2558)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว ถนน ๓๐๔ ราชสีมา – กบินทร์บุรี ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๗๐ สอบราคาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารรายปักษ์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (27/05/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับติดตั้งภายในอาคารหอพักนักศึกษา (26/05/2558)
สำนักงานเทศบาลตำบลสีดา ถนนบัวใหญ่-ประทาย ตำบลสีดา อำเภอสีดาประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.บ้านสีดา หมู่ ๑ ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (26/05/2558)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๒๐ ส่งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (26/05/2558)
สำนักงานเทศบาลเสิงสาง ถนนนครบุรี – เสิงสาง นม ๓๐๓๓๐ ขอส่งประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเสิงสาง (26/05/2558)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐ ส่งประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายกุดไผ่-ห้วยสามขาช่วงบ้านมาบลาน หมู่ที่ ๒๐ (25/05/2558)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐ ส่งประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านมาบค่าย หมูที่ ๖ คุ้มป่ารังและปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยสามขา หมู่ที่ ๑๑ คุ้มโนนย่านาง (25/05/2558)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและเอก สาขาวิชานิเทศสาตร์ (25/05/2558)
     

 

  
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

ประชาคมอาเซียน

 

-->