หนังสือพิมพ์

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเวทีประชุมชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน ในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (25/06/2559) โคราชเดินขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี (24/06/2559)
รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการขับเคลื่อนการรณรงค์การลงประชามติ ที่ โคราช (23/06/2559) กฟผ.เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว 2 รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม (23/06/2559)
ผู้ว่าโคราชพานักปั่นท่องเที่ยวด้วยจักรยานในโครงการผู้ว่าพาปั่น ชมอารยธรรมเมืองเสมา และพระนอน อายุกว่า 1,300 ปี (22/06/2559) ผู้ว่าโคราชเปิดศูนย์เรียนรู้ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (21/06/2559)
     
จังหวัดนครราชสีมา เร่งกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ และเชิญชวนให้ไปออกเสียงลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยเฉพาะต้องเร่ง ชี้แจงการขอใช้สิทธ์ลงทะเบียนนอกเขตจังหวัดให้ทันภายในวันที่ 7 ก.ค . นี้ (25/06/2559)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน (21/06/2559)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะมาเยี่ยมชม ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้านระบบการจัดการขยะเป็นพลังงาน แบบครบวงจร ระบบสะสมพลังงาน (17/06/2559)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้ว ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันคนในครอบครัวไม่ให้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ด้วยหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ (10/06/2559)
ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ 1หมื่น 4 พันต้น ในงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ พื้นที่ป่าชุมชน ภูหลวง อ.ปักธงชัย (10/06/2559)
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 14/2559 (06/06/2559)
จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (06/06/2559)
คณะกรรมการประเมินจังหวัด To be number one ตรวจติดตามการขับเคลื่อนชมรม To be number one ของจังหวัดนครราชสีมา (03/06/2559)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดีใน เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 2- 8 มิ.ย. 2559 (03/06/2559)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแก่ครอบครัวยากจน ระหว่าง ต.ค. 2558 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 3622 คน เบิกจ่ายเงินแล้ว 4 ล้าน 4 แสนเศษ (30/05/2559)
     
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (20/06/2559)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา (20/06/2559)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย จำนวน 1 ตำแหน่ง (14/06/2559)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (06/06/2559)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (06/06/2559)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26/04/2559)
ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (04/04/2559)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ดำเนินการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (30/03/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (22/03/2559)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา (14/03/2559)
     
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ (21/06/2559)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (21/06/2559)
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (21/06/2559)
อบต.เสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองแจ้งน้อย และบ้านแจ้งสว่าง (20/06/2559)
อบต.บ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558 (14/06/2559)
อบต.กุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (14/06/2559)
สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (14/06/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลางแจ้ง (14/06/2559)
สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ครั้งที่ 5/2559 (23/05/2559)
กรมทางหลวง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ (10/05/2559)
     

 

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน

-->