หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง (9 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคาร สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 4 (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 หลัง (9 ธ.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน (8 ธ.ค. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (4 ธ.ค. 2557)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 คัน (4 ธ.ค. 2557)
เทศบาลตำบลพันดุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 – บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (4 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง DLP Projector ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 Ansi พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อเครื่องวัดความละเอียดขั้นสูง (Coordinate Measuring Machine (CMM)) 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (3 ธ.ค. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 รายการ (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธ.ค. 2557)
อำเภอเสิงสาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 - บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สายบ้าหนองโสมง หมู่ที่ 6 - บ้านซับเต่า หมู่ที่ 10 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (2 ธ.ค. 2557)
กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่ง (รถราชการส่วนกลาง) (2 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (2 ธ.ค. 2557)
อำเภอวังน้ำเขียว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 ธ.ค. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 รายการ (2 ธ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 (2 ธ.ค. 2557)
กรมควบคุมโรค สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (2 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่