กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-กกต.นครสวรรค์ เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติพร้อม เสนอตัวเป็นสมาชิก สปช.นครสวรรค์ ล่าสุด
-นครสวรรค์ สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ ผล ผ่านเกณฑ์
-นครสวรรค์ ขยายเวลารับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service
-ทอดผ้าป่าต้นกล้าไม้ เทิดพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
-สคร.8 นครสวรรค์ สรุป สถานการณ์ไข้เลือดออก ทั่วประเทศเสียชีวิตแล้ว 18 ราย
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-ผู้ตรวจฯ กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมนครสวรรค์ เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร
-โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุข
-นครสวรรค์เปิดสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
-จัดโครงการเข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนแข้มแข็งด้วยศีล 5 ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
-มสธ. ลงนามความร่วมกับ กศน. เดินหน้าการศึกษาทุกระดับระดับสำหรับทุกคน
-นครสวรรค์ประชุมเตรียมสรรหา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
-เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แนะนำท่องเที่ยว
หน้าหลัก >> สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
รายการสนทนาฯ พุธ 20 ส.ค.57 ประเด็นการสรรหา สปช.นครสวรรค์ พูดคุยกับ สุรพงษ์ ธนสังข์นุชิต ผอ.กกต.นว. (20 ส.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 13 สิงหาคม 57 ปศุสัตว์จังหวัด นายพิษณุ ตุลยวณิช ประเด็น การเคลื่อนย้ายสัตว์ และการสรรหา สปช กกต.นครสวรรค์ (13 ส.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธที่ 6 สิงหาคม 57 พบกับ ผอ.สคร.8 ดิเรก ขำแป้น เรื่องสุขภาพ ไข้เลือดออก อีโบล่า (7 ส.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 30 ก.ค.57 สรุปผลงาน คสช.รอบ 2 เดือน (31 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 23 กค 2557 พูดคุยกับ แรงงานจังหวัด จัดหางาน ประเด็น การขึ้นทะเบียนแรงงาน one stop service และพูดคุยกับ ทสจ.นว.สมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ประเด็นการเพิ่มโทษ กม.ป่าไม้ (23 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 2 กรกฎาคม 2557 พบกับ นายชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.นครสวรรค์ ประเด็น กิจกรรมปรองจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิทินท่องเที่ยว อุบัติภัยดินโคลน น้ำป่า และการแก้ไขปัญหาขายสลากฯ เกินราคา (2 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 25 มิย 57 พูดคุยกับ เกษตรและสหกรณ์ / ปศุสัตว์จังหวัด การจัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสี่แคว ครั้งที่ 3 และประเด็นร้อน ปปช.นครสวรรค์ เร่งสอบ กรณีร้องเรียน เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวทุจริตโครงการขุดลอกบึงเขาดิน หลักฐานแน่น (25 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 11 มิถุนายน 57 พบกับ ผวจ.นว. ประเด็น การจัดงานวันยาเสพติด 26 มิย.57และนโยบายเร่งด่วน ของ คสช. (18 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนากับผู้ว่า พุธ 18 มิถุนายน 2557 พบกับ ทสจ.สมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ประเด็น ประกาศ คสช.ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก (18 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 4 มิถุนายน 2557 พูดคุยกับ ผวจ.นครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็น ข้อสั่งการ คำสั่ง ของ คสช. (4 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 28 พฤษภาคม 2557 พบกับนายหวั่น แตงทิพย์ (28 พ.ค. 2557)
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ พุธ 21 พฤษภาคม 57 พบกับ ธนา ยันตรโกวิท ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ประเด็น การทำ mou ท้องถิ่น ปปช นว กับ อปท.จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 15 อำเภอ สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (21 พ.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 14 พฤษภาคม 2557 พบกับ ปศุสัตว์จังหวัดฯ เรื่องมาตรฐานฟาร์มและการลงทุนเลี้ยงไก่ , อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ประเด็นงานอุตสาหกรรมแฟร์ (16 พ.ค. 2557)
รายการสนทนาฯ 7 พฤษภาคม 2557 พบ ผวจ.นครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็นกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 57 และ การค้าภายในจังหวัดฯ (16 พ.ค. 2557)
รายการสนทนาฯ พุธ 30 เม.ย.57 ประธาน ปปจ.นว.นายวิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูล และ ผอ.ปปช.นว.นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ประเด็นผลการดำเนินงาน ปปช.นครสวรรค์ (29 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 23 เม.ย.57 พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา ประเด็น ภาพรวมรณรงค์อุบัติภัยสงกรานต์ 57 , การพัฒนางานจราจรและงานด้านความมั่นคงฯ (23 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 16 เมษายน 57 เกษตรจังหวัดฯ ประเด็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนา , ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน ,โรคพืช (17 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 9 เม.ย.57 ประเด็น ช่วยเหลือชาวนาปัญหาจำนำข้าวโดย รองสุรศักดิ์ , เกษตรจังหวัด และการใช้ข้อมูลอ้างอิง โดย สถิติจังหวัดนครสวรรค์ (9 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธที่ 2 เมษายน 2557 ผวจ.นว.นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็นคืนผืนป่า , ป้องกันอุบัติภัยสงกรานต์ (2 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 19 มีนาคม 57 ประเด็น ทรัพยากรธรรมชาติเตรียมเปิดยุทธการป้องกันตัดไม้ทำลายป่า และเรือนจำกลางนครสวรรค์ กับโครงการเรือนจำสีขาว และกิจกรรมวันพบญาติใกล้ชิดฯ (19 มี.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
Number of Today 5 คน
Number of Yesterday 22 คน
Number of Lastmonth 487 คน
Total 24,940 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex