กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-คปป.นครสวรรค์ สรุปผลการดำเนินงานปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้
-นครสวรรค์ ซักซ้อมแนวทาง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศ คสช. ปี 57 มี 1 แห่ง ปี 58 มี 20 แห่ง
-แรงงานนครสวรรค์ เตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service ก่อนปูพรมจับจริง
-จัดหางานฯ นครสวรรค์ รับขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าว แบบ One Stop Service 10 วัน
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-สรุปผลงานของ คสช. รอบ 2 เดือน
-ชี้แจงยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ปฏิทินท่องเที่ยว สิงหาคม 57 ย้อนรอยเสด็จประพาสต้น
-ทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
-พัฒนาเครือข่าย ภาววิกฤต นครสวรรค์ 57
-นครสวรรค์ ประชุมศูนย์ยาเสพติด ชี้แจงนโยบาย คสช.
-อบต.เขาดิน ร่วมกับ ททท.อุทัยธานีและอำเภอเก้าเลี้ยวแถลงข่าว ย้อนรอยเสด็จประพาสต้น
-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจสอบโกดังข้าวที่นครสวรรค์
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แนะนำท่องเที่ยว
หน้าหลัก >> สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
-รายการสนทนา พุธ 23 กค 2557 พูดคุยกับ แรงงานจังหวัด จัดหางาน ประเด็น การขึ้นทะเบียนแรงงาน one stop service และพูดคุยกับ ทสจ.นว.สมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ประเด็นการเพิ่มโทษ กม.ป่าไม้ (23 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 2 กรกฎาคม 2557 พบกับ นายชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.นครสวรรค์ ประเด็น กิจกรรมปรองจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิทินท่องเที่ยว อุบัติภัยดินโคลน น้ำป่า และการแก้ไขปัญหาขายสลากฯ เกินราคา (2 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 25 มิย 57 พูดคุยกับ เกษตรและสหกรณ์ / ปศุสัตว์จังหวัด การจัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสี่แคว ครั้งที่ 3 และประเด็นร้อน ปปช.นครสวรรค์ เร่งสอบ กรณีร้องเรียน เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวทุจริตโครงการขุดลอกบึงเขาดิน หลักฐานแน่น (25 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 11 มิถุนายน 57 พบกับ ผวจ.นว. ประเด็น การจัดงานวันยาเสพติด 26 มิย.57และนโยบายเร่งด่วน ของ คสช. (18 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนากับผู้ว่า พุธ 18 มิถุนายน 2557 พบกับ ทสจ.สมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ประเด็น ประกาศ คสช.ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก (18 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 4 มิถุนายน 2557 พูดคุยกับ ผวจ.นครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็น ข้อสั่งการ คำสั่ง ของ คสช. (4 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 28 พฤษภาคม 2557 พบกับนายหวั่น แตงทิพย์ (28 พ.ค. 2557)
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ พุธ 21 พฤษภาคม 57 พบกับ ธนา ยันตรโกวิท ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ประเด็น การทำ mou ท้องถิ่น ปปช นว กับ อปท.จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 15 อำเภอ สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (21 พ.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 14 พฤษภาคม 2557 พบกับ ปศุสัตว์จังหวัดฯ เรื่องมาตรฐานฟาร์มและการลงทุนเลี้ยงไก่ , อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ประเด็นงานอุตสาหกรรมแฟร์ (16 พ.ค. 2557)
รายการสนทนาฯ 7 พฤษภาคม 2557 พบ ผวจ.นครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็นกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 57 และ การค้าภายในจังหวัดฯ (16 พ.ค. 2557)
รายการสนทนาฯ พุธ 30 เม.ย.57 ประธาน ปปจ.นว.นายวิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูล และ ผอ.ปปช.นว.นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ประเด็นผลการดำเนินงาน ปปช.นครสวรรค์ (29 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 23 เม.ย.57 พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา ประเด็น ภาพรวมรณรงค์อุบัติภัยสงกรานต์ 57 , การพัฒนางานจราจรและงานด้านความมั่นคงฯ (23 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 16 เมษายน 57 เกษตรจังหวัดฯ ประเด็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ทำนา , ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน ,โรคพืช (17 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 9 เม.ย.57 ประเด็น ช่วยเหลือชาวนาปัญหาจำนำข้าวโดย รองสุรศักดิ์ , เกษตรจังหวัด และการใช้ข้อมูลอ้างอิง โดย สถิติจังหวัดนครสวรรค์ (9 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธที่ 2 เมษายน 2557 ผวจ.นว.นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็นคืนผืนป่า , ป้องกันอุบัติภัยสงกรานต์ (2 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 19 มีนาคม 57 ประเด็น ทรัพยากรธรรมชาติเตรียมเปิดยุทธการป้องกันตัดไม้ทำลายป่า และเรือนจำกลางนครสวรรค์ กับโครงการเรือนจำสีขาว และกิจกรรมวันพบญาติใกล้ชิดฯ (19 มี.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 12 มีนาคม 57 พูดคุยกับ ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าทนงศักดิ์ ฉัตรวัฒนา ประเด็น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในส่วนที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ (12 มี.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 5 มีนาคม 2557 ผวจ.นครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็น แก้ป้ญหาไฟป่าหมอกควัน ภัยแล้ง การจัดงานตามปฏิทินท่องเที่ยว และการรับจำนำข้าว (4 มี.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็น รณรงค์ป้องกันหมอกควันไฟป่า 100 วันอันตราย , การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล และคำแนะนำด้านเทคนิคผลิตน้ำประปาฯ (26 ก.พ. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 19 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานบังคับคดี ประเด็นภารกิจสำนักงานฯ (18 ก.พ. 2557)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 41 คน
Number of Lastmonth 710 คน
Total 24,386 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex