ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.ศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”

วันที่ 11 พ.ค. 2560 )

        ด้วยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมสูตรหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการปฏิบัตานให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในกรอบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง
 
        ผู้สนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับอบรม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://www.thailocalsu.com/ โทรศัพท์ 0-2849-7500 ต่อ 31208 โทรศัพท์มือถือ 08-5222-4218 (คุณกบ) และ คุณแอน 09-0886-7372
 
............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว 
จำนวนคนอ่าน 38 คน จำนวนคนโหวต 0 คน