ข่าวเด่น
น่านพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

วันที่ 16 มิ.ย. 2560 )

                                    วันนี้ 16 มิถุนายน 2560 ที่ห้องเกรนบอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายพิพัฒ ประจันเขตน์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฏหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยในการอบรมในครั้งนี้มีคณะกรรมการหมู่บ้านและปลัดผู้รับผิดชอบงานฯ จาก 8 อำเภอของจังหวัดน่านจำนวน 98 คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
                                    ด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการหมู่บ้าน ทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตามกฎหมาย หรือระบบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอและตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ. 2522 ให้มีคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารหมู่บ้าน การวางนโยบายในการปกครองหมู่บ้าน การเผยแพร่การดำเนินการพัฒนาของราชการ การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคที่เกี่ยวกับการพัฒนา จากความสำคัญในอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าองค์กรทั้ง 3 องค์กรเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ตามนโยบายกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่าง ๆ ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอีกทั้งสนับสนุนให้เป็นกลไกในการบริหารและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามภารกิจนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคในการทำงาน สร้างเครือข่าย พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการในหมู่บ้านของตนเองต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 54 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 265 คน
Total 38,336 คน