ข่าวเด่น
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย

วันที่ 10 ม.ค. 2561 )

             กรมส่งเสริมการเกษตร จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กร โดยการระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทนเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผลคุณภาพใน 7 ชนิดพืช และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาทางด้านการเกษตรเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ในการวางแผน กำกับ การพัฒนา และบริหารจัดการผลไม้ตามฤดูกาล และให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
               ที่โรงแรมดิอิมเพรสน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางวิลาวัลย์ วงษ์เกษม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชื่องโยงเครือข่ายผลผลิตไม้ผล เพื่อพัฒนาทางด้านการเกษตรเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตไม้ผล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ในการวางแผน กำกับ การพัฒนา และบริหารจัดการผลไม้ตามฤดูกาล และเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ. 2550 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาผลไม้ทั้งระบบครอบคลุมทั้งระยะสั้น คือการป้องกันแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการผลไม้ตมฤดูกาล และในระยะยาว คือ การพัฒนาผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553-2557 และฉบับที่ พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน
              การสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายผลผลิตไม้ผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กร เป็นการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิเคราะห์ ทบทวน และร่วมกันปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้ไทยให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2558 – 2562 ประกอบด้วย การบริหารจัดการผลผลิต การบริหารจัดการการตลาด การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาองค์กรและเกษตรกร และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะทำให้สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉลี่ยของราคาที่เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย
                สำหรับการสัมมนาฯในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรกร หน่วยงานภาคีเครือข่าย เอกชน สมาคม และผู้ประกอบการ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 80 คน หลังการสัมมนาฯ คาดว่าจะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนา และการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาดผลไม้มีประสิทธิภาพ และยังทำให้เกิดการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ไทย ให้มีความสมบูรณ์ สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
10 มกราคม 2561
จำนวนคนอ่าน 39 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« พฤศจิกายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 114 คน
Total 40,253 คน