ข่าวเด่น
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดน่าน

วันที่ 13 ม.ค. 2561 )

        ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

         วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน เฝ้ารับเสด็จฯ สำหรับจังหวัดน่าน ได้ประกาศนโยบายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระจังหวัดน่าน ในปี 2555 โดยมีรูปแบบการดำเนินงานสู่เป้าหมาย "เด็กน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต สร้างและขยายเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสเยาวชน กลุ่มเสี่ยงและผู้มีปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ " เด็กนำ ผู้ใหญ่ หนุน” ตลอดเวลา 15 ปี ของการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ปัจจุบันจังหวัดน่านมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 100,989 คน คิดเป็นร้อยละ 97.58 มีเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เข้มแข็ง 282 ชมรม ครอบคลุม 15 อำเภอ มีการพัฒนากิจกรรมของชมรมสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ซึ่งจัดบริการครบ 3 ด้าน คือ การให้คำปรึกษา การพัฒนา อีคิว และกิจกรรมสร้างสุข จำนวน 65 ศูนย์ กระจายครอบคลุม ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ สำหรับโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนระดับมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 37 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียน ทั้งสิ้น 2,798 คน การจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเกิดจากความตั้งใจร่วมกันของ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งได้ค้นพบตนเอง และนำสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ทั้งต่อตนเอง และต่อชุมชน สังคม ต่อไป ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน จำนวน 12 แห่ง และทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จำนวน 30 คน และตัวแทนผู้ปกครอง เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงพระราชทานพระอนุญาตให้ประธานชมรมและผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีศรีน่าน ถวายรายงานการดำเนินงานของชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน
 
ที่มา : กรมสุขภาพจิต
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 120 คน
Total 40,484 คน