ข่าวเด่น
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจงผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปี 2561

วันที่ 13 ก.พ. 2561 )

         วันนี้ (13 ก.พ. 61) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้แทนคณะทำงานลดการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 กล่าวว่า จังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ดูแล ติดตามการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการลดใช้พลังงานในภาครัฐให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการภาครัฐลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 10 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 การลดการใช้พลังงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ/จังหวัด ต้องรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซด์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไปและรายงานทุกเดือนไปจนจบปีงบประมาณ เนื่องจากพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต และการประกอบธุรกิจของภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการทำให้ยังคงพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐควรจะเป็นหน่วยงานนำร่องนด้านการประหยัดพลังงาน
 
        ด้านนายนภดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า จากสถานการณ์ในปัจจุบันพลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตและประกอบธุรกิจของภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ยังคงต้องใช้พลังงานจากต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดให้กับทุกหน่วยงานของส่วนราชการจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำภาคส่วนอื่น ๆ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดต่อไป
 
...........................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน