ข่าวเด่น
ส.ปชส.น่าน จัดเวทีสัมมนาประสบการณ์ตรงจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้สู่ผู้นำศาสนา และสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดน่าน

วันที่ 7 มิ.ย. 2555 )

        นางสุดา มากทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งว่า รัฐบาลปัจจุบันกำหนดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายเร่งด่วนโดย "จะเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่
         ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน (ส.ปชส.น่าน) ในฐานะ เป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ สื่อสาธารณะทุกประเภทอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และมีเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาประเทศ เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย ซึ่งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ โดยเฉพาะโครงการที่เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่านของรัฐบาล จะต้องใช้กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อให้การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดเวทีสัมมนา "ประสบการณ์ตรงจากพื้นที่ สู่ผู้นำศาสนา และสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน” ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย และข่าวสาร การดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายเช่น ผู้นำศาสนา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลดังกล่าวไปขยายผลต่อไป
 
 
....................................
พวงพยอม  คำมุง
จำนวนคนอ่าน 119 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 217 คน
Total 38,641 คน